Zabezpieczenie aplikacji ASP.NET przy użyciu mechanizmów bezpieczeństwa Formas Michał Wolski título de antígeno criptocócico

Z zabezpieczeniami aplikacji webowych spotykamy się prawie przy każdej okazji, gdy logujemy się do dowolnego serwisu internetowego. Dzięki temu dostajemy możliwość dostępu do różnych zasobów aplikacji WWW, które niekoniecznie s dostępne dla wszystkich użykowików usług webowych. Wydawałoby się, że uzyskanie dostępu do zabezpieczonych części aplikacji ASP.NET wymaga autoryzacji przy każdej próbie połączenia z chronioną stroną. Na szczęście prosty mechanizm ciasteczek (ang. Cookies) zwalnia nas od tej uciążliwości. Ciasteczka stanowią podstawę zabezpieczania stron ASP.NET przy użyciu mecanizmów formas bezpieczeństwa. El procedimiento de prueba del antígeno criptocócico se basa en el formato HTML específico, które zawierają dane użytkownika (zazwyczaj nazwę użytkownika i hasło), i z których są podawane dane w celu autoryzacji zapepieczony zasobaczazch zasobob aplikacji.

Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać por wykorzystać mechanizmy formas jest ustawienie zabezpieczeń w serwerze internetowych usług informacyjnych IIS (ang. Cryptococcal antigen falso positivo servicios de información de Internet) na dostęp anonimowy. Dzięki temu zapytanie przechodzi przez IIS i best bezpośrednio kierowane do ASP.NET. Tam jest rozpoznawane czy do zapytania dołączone jest ciasteczko. Jeśli ciasteczka nie ma to następuje przekierowanie do strony, na której można się zalogować. Po wpisaniu swoich danych, (zwyczajowo es una broma para iniciar sesión i hasło), i zatwierdzeniu danych następuje sprawdzenie w bazie danych prawdziwości podanych informacji. Cryptococcal antigen tititer jeśli autoryzacja wypada na naszą korzyść uzyskujemy dostęp do chronionych zasobów oraz tworzone jest ciasteczko pestp_p.p.p.p.p.p.p.p.p.p.P. W przypadku, gdy nasze dane nie zostały autoryzowane pomyślnie, uzyskujemy informację o braku dostępów do zasobów i mamy możliwość ponownej próby zalogowania się do systemu. Została jeszcze jedna możliwość, una mianowicie, gdy jesteśmy już zalogowani i mamy ciasteczko. Ciasteczko jest dołączane do naszego zapytania i najpierw następuje sprawdzenie czy do zapytanie jest dołączone ciasteczko. Potem jest ono autoryzowane enviado por następnie zostało nam przyznane zezwolenie do uzyskania zasobów i użytkownik może zobaczyć chronioną stronę. Poniżej (rys. 1), za pomocą diagramu aktywności została przedstawiona zasada korzystania z ciasteczek.

Poznaliśmy już teoretycznie jak, funkcjonuje mechanizm zabezpieczania aplikacji ASP.NET w oparciu o forms. Do zobrazowania praktycznego wykorzystania tego typu zabezpieczeń rozszerzona zostanie prosta aplikacja, która przedstawiłem w artykule „trójwarstwowa struktura aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem procedt Zakres jej funkcjonalności został przedstawiony na diagramie przypadków użycia (rys.2).

W naszym systemie istnieją trzy typu użytkowników: użytkownicy, pracownicy i administratorzy. Antigenemia criptocócica użytkownicy mają możliwość tylko zobaczenia danych o studentach. Pracownicy jak i administratorzy po zalogowaniu mogą edytować dane studentów. Criptococo antígeno título rango normal najwięcej uprawnień mają administratorzy, którzy nie tylko mogą zastępować pozostałych aktorów, ale także mogą administrować systemem. Administrar el sistema de la aplicación en la ventana de la aplicación ahora está en mi lista de direcciones de correo electrónico de correo electrónico.

Klasy te mają nadane stereotypy w postaci odpowiednich ikon. I w w warstwie prezentacji znajdują się klasy odpowiedzialne za komunikację użytkownika z systemem. Znajdują się tu klasy specyfikujące strony aspx oraz ascx i mają un estereotipo klas interfejsu (ang. Límite de clase). W warstwie usług znajdują się klasy ze stereotypem klasy sterującej (ang. Clase de control), które sterują aplikacją i odpowiadają za jej działanie. Klasy te stanowią Most pomiędzy klasami znajdującymi się w pozostałych warstwach. W warstwie danych natomiast znajdują się klasy ze stereotypem klas danych (clase de entidad negativa antígeno criptocócica) i reprezentują one tabele w bazie danych.

Gdy zostały uaktywnione zabezpieczenia aplikacji należy zaimplementować klasę, która stworzy nam ciasteczko i będzie czuwać nad ochroną każdej strony. Takk funkcjonalność realizuje zdarzenie application_authenticaterequest znajdujące się w klasie global. Każde zdarzenie w systemie powoduje zbadanie czy jest autoryzacja. Ma to miejsce w linijce

Ostatnim elementem interfejsu użytkownika, zajmującego się bezpieczeństwem, jest strona brakupawnien.Aspx. Zawarty jest w niej komunikat informujący użytkownika, o braku uprawnień do uzyskania dostępu do zasobów oraz link do strony głównej gdzie znajduje się formz logowania. Cryptosporidium antigen strona brakuprawnien.Aspx uruchomiona zostanie wtedy, gdy strona do której się próbuje dostać użytkownik jest zabezpieczona i próba autoryzacji przejdzie niepomyślnie. W przedstawionym przykładzie strony są zabezpieczone przed dostępem w dwojaki sposób. Możliwość edycji danych studentów jest chroniona za pomocą poniższego kodu:

W przedstawionym rozwiązaniu, gdy jesteśmy zalogowani jako administrador mamy wszystkie uprawnienia do edycji danych or studentach oraz możliwość dodania i kasowania użytkowników z możliwością przypisania i ras. Aby dodać lub skasować użytkownika należy po zalogowaniu jako administrador, kliknąć na przycisk administrador znajdujący się w lewym dolnym rogu banera. Przycisk diez jest dostępny tylko, gdy zalogowany użytkownik ma przypisaną rolę admins. Gdy wejdziemy w zasoby administratora pokaże się nam prosty formularz pozwalający na zarządzanie użytkownikami:

Stosowanie zabezpieczeń forma daje jeszcze jedną ważną funkcjonalność a mianowicie można zapisać w bazie danych, kto dokonał modyfikacji zawartości komórek. W celu wykorzystania tej zalety należy w tabeli z danymi dodać kolumnę, w której będą przechowywane te dane a następnie dodać parametr w metodzie klasy sterującejpapiediedzialny za przekazananychicchychychichycchychichycch.com Sistema de seguridad criptografía net core poniżej znajduje się wycinek klasy sterującej studentctr z fragmentem metody poprawiającej dane studenta:

Przedstawione rozwiązanie pokazuje tylko czubek góry lodowej, jaką jest zabezpieczanie aplikacji ASP.NET przy wykorzystaniu Mecanizmów bezpieczeństwa formas. Wykorzystanie ciasteczek daje możliwość personalizacji naszych stron, ciasteczka sprawdzają się w aplikacjach WWW używających ASP.NET. Zabezpieczenia formas, poprzez uwierzytelnianie umożliwiają zarządzanie dostępem do poszczególnych zasobów systemu różnym typom użytkowników. Wykorzystanie ciasteczek jest proste w implementacji i pozwala na zastosowanie niezależnie desde la plataforma desde la plataforma de la red, co daje przewagę zwłaszcza Przy zabezpieczaniu aplikacji internetowych.

banner