Wirtualna Waluta, realne problemy podatkowe. Kryptowaluta a podatki Podatki Firmowe – Blog podatkowy Bitcoin Cash Cloud Mining Pool

Szereg interpretacji potwierdza indywidualnych, że przychody uzyskane przez podatnika z obrotu Wirtualna walutą Moga być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według Stawki 3% (zob. Np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 października 2015 r., IPPB1 / 4.511-1.078 / 15 -2 / EC; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lipca 2016 r.).

Powyższe stanowisko opiera się na uznaniu, że działalność polegającą na handlu kryptowalutą klasyfikuje się do grupowaniapañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañónpañador W takiej sytuacji podstawą do zastosowania stawki 3% jest przepis art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Co istotne, to podatnicy dokonywali wnioskach o interpretacje takiej kwalifikacji; organy Podatkowe nie są do tego upoważnione.

Powyższe pod znakiem zapytania stawia możliwość opodatkowania przychodów z obrotu wirtualną walutą (nie tylko Bitcoinem) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W załączniku nr 2 do powołanej wyżej ustawy wskazano bowiem na usługi finansowe i ubezpieczeniowe sklasyfikowane w sekcji K PKWiU (tam znajduje się dział 64 PKWiU). Jak stanowi art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających (w całości recuento de la fábula)

Jakkolwiek opinia urzędu statystycznego nie jest wiążąca ani dla podatników, ani też dla organów podatkowych, to w praktyce może okazać sięz decydująca w trakcie ewentualnego postękivowania. Wydaje się także, że trud uzyskania odmiennej opinii urzędu statystycznego może być płonny. Skoro przychody uzyskane z obrotu wirtualną walutą nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów, należy przyjrzeć się zasadom ich opodatkowania na gruncie podatku dochodowego. Handel kryptowalutą a podatek dochodowy

W tym zakresie sporne wydaje się przede wszystkim to do jakiego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć przychód ze sprzedaży kryptowaluty. W naszej ocenie przychód ten należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Jak podkreśla się bowiem w orzecznictwie „pozostałe źródła przychodów mają w pewnym sensie charakter szczególny względem« praw majątkowych ». Przychód powinien być kwalifikowany do tego źródła niejako w ostateczności, gdy nie można go zakwalifikować do innego źródła. Wydaje się, że pozostaje ono źródłem ogólnym nawet względem «pozostałych źródeł przychodu» ”(wyrok WSA w Gdańsku z 16 grudnia 2015 r., I SA / Gd 1551/15). Taką kwalifikację potwierdza np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 grudnia 2015 r., IPTPB1 / 4511-583 / 15-4 / MD. W konsekwencji dochód z tego tytułu będzie opodatkowany według skali podatkowej.

Jeżeli jednak Obrót Wirtualna walutą będzie odbywać się w ramach działalności gospodarczej (działalność prowadzona que własnym imieniu, w zorganizowany Sposób i ciągły), para uzyskany przychód z tego tytułu powinien być zakwalifikowany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Potwierdza a interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2014 r., IPPB2 / 415-842 / 13-2 / MK. W konsekwencji możliwy byłby wybór opodatkowania według stawki liniowej. Handel kryptowalutą a VAT

Przez długi czas istniał spór, czy obór walutą wirtualną podlega opodatkowaniu IVA. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 21 czerwca 2013 r. (IBPP2 / 443-258 / 13 / ICz) podkreślił, że „czynności polegających na zbywaniu elektronicznych certyfikatów Bitcoin nie można zaliczyć dokug finansowych, o których mowa w przepisach. 43 dólares. 1 pkt 7 i pkt 40 ustawy o IVA. Opisane usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów nie spełniają żadnej z przesłanek opisanych w ww. przepisach dotyczących zwolnień od podatku VAT dla usług finansowych ”.

Jak stwierdził jednak TSUE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie C ‑ 264/14 (David Hedqvist), „art. 135 ust. 1 litro e) dyrektywy IVA obejmuje również świadczenie Usług takich jak w głównym postępowaniu, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki waluty wirtualnej «bitcoin» i odwrotnie, dokonywane za Zaplata kwoty odpowiadającej marzy wynikającej z różnicy Pomiedzy Cena, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, una ceną, po jakiej je sprzedaje klientom ”. Jak stanowi wskazany przepis dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące m.in walut.

Obecnie nie ma więc wątpliwości, że sprzedaż wirtualnej waluty Bitcoin za wynagrodzeniem stanowi świadczenie usług, lecz jest zwolniona de IVA. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych (zob. Np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 kwietnia 2016 r., ILPP5 / 4512-1-5 / 16-4 / IP). W naszej ocenie stanowisko a powinno mieć zastosowanie także do walut kryptograficznych innego rodzaju.

banner