Wanat Co pierwsze orzeczenia s pdów powszechnych mówią nam o Bitcoinie – cz. 2 – BiznesAlert.pl bomba de diamante bitcoin y volcado

Część 1 análisis dotychczas wydanych orzeczeń sądów powszechnych dotyczących Bitcoin pokazuje, że polskim sądom może brakować niezbędnej wiedzy na temat technologii kryptowalut, aby w recuento de las partes de la embarcación, próximamente en la redacción de la bolsa de correo electrónico en la que se fíjate en la redacción de la bolsa de correo en la que se especifique la información más detallada. Z tego względu, Podmioty zajmujące się zawodowo obrotem

Podkreślono również celowość spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami mającymi na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Stworzenie odpowiednich procedur pozwoli na zminimalizowanie ryzyka związanego m.in. z pogorszeniem wizerunku Bitcoin i objęcia branży rygorystycznymi regulacjami prawnymi, które obniżą jej konkurencyjność i utrudnią dalszy rozwój.

Vista preliminar 2 de Oparta została na wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 roku (XVII K 146/17). W szczególności analiza dotyczy zagrożeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów pośredniczących w obrocie kryptowalut (np. giełd bitcoin). Ponadto, zarysowany został problem egzekucji świadczeń wyrażonych w kryptowalucie. 19 marca 2017 roku: Wyrok sądu okręgowego w Poznaniu, XVII K 146/17

Choć uzasadnienie zostało w pełni zanonimizowane i nie jest najlepiej napisane, to jego fragmenty pozwalają wnioskować, że oszustwo polegało na wykorzystaniu luki w systemie rozliczeniowym w postaci tzzz? „Płatności testowych” jednej z działających w Polsce giełdy Bitcoin. Zastosowany system płatności testowych nie został wyjaśniony w uzasadnieniu, ale można przypuszczać, że chodziło np. o niewielkie premie udzielane nowym użytkownikom con privilegiado S posd posłużył się następującym stwierdzeniem:

W konsekwencji więc oskarżony rzeczywiście dopuścił się tzw. oszustwa komputerowego tj. czynu z art. 287 § 1 k.k. albowiem działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej (JAKA było uzyskanie bitcointów bez uprzedniego zasilenia konta na ich zakup środkami pieniężnymi), NIE upoważniony będąc hacer wykonywania płatności testowych, realizując 66 takich płatności wpłynął na automatyczne przetwarzanie danych PortalU B. (…) szkodę powodując w mieniu właściciela portalu w wysokości 85.137 zł. “Wnioski: Regulacja podmiotów pośredniczących w obrocie Bitcoin

Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2014 roku, gdy jedna z największych na świecie giełd Bitcoin – japońska Mt. Gox ogłosiła, iż od 2011 roku była regularnie okradana przez hakera, któremu udało się wykorzystać lukę w systemach bezpieczeństwa giełdy. W ten sposób „zgubione” zostało prawie 850 tysięcy Bitcoinów, w tym 750 tysięcy Bitcoinów należących do użytkowników giełdy. Ówcześnie wyceniane na około 473 miliony USD, después de 5 días, 5 millones de USD. Skutkiem kradzieży było bankructwo Mt. Gox W rezultacie, tysiące użytkowników straciło dostęp do zdeponowanych na giełdzie Bitcoinów oraz środków pieniężnych w walutach tradycyjnych.

Z tych względów, zdecydowana większość członków społeczności Bitcoin rekomenduje przechowywanie środków poza giełdami Bitcoin (i w tzw. Monederos fríos) Poza rozwiązaniami technicznymi sprawa ta uwydatnia jednak celowość skonstruowania pewnych regulacji prawnych zapewniających choć by minimalne standardy ochrony uczestników obrotu kryptowalut. Nie chodzi przy tym o to, żeby regulować Bitcoin, ao to, żeby – uwzględniając specyfikę technologii – regulować podmioty pośredniczące w obrocie kryptowalutą. Egzekucja świadczeń wyrażonych w kryptowalucie

Ważnym elementem omawianego wyroku XVII Ka 146/17 jest również zagadnienie dotyczące egzekucji świadczeń wyrażonych w kryptowalutach. Uzasadnienie sugeruje, jakoby oskarżony ukradł określoną ilość jednostek Bitcoin, które następnie s prd przeliczył na Polski złoty na potrzeby wyroku. S wd wskazał bowiem, że sprawca otrzymał „walutę o wartości ponad 85.000 zł nie uiszczając za to żadnej ceny nabycia”. W poprzedniej części uzasadnienia, wyjaśniając funkcjonowanie giełdy Bitcoin, ZAS Sąd stwierdził, że “Portal B. (…) broma portalem umożliwiającym zawieranie umów sprzedaży, un ze swojej istoty zawierają konieczność spełnienia świadczeń wzajemnych te: dostarczenia towaru (w tym wypadku walutą bitcoin) oraz zapłaty za towar “.

Co nie zostało wyjaśnione w uzasadnieniu, w wzaki sposób sz przeliczył Bitcoin na polski złoty. Oczywiście nie trudno o ustalenie przelicznika choćby na podstawie kursów światowych giełd bitcoin (Coinbase, Kraken), czy giełd polskich (BitBay, BitMarket czy BitMarket24). W przeciwieństwie do walut tradycyjnych, NBP nie publikuje jednak średnich kursów Bitcoin i innych kryptowalut. Kursy oferowane przez giełdy mogą zaś różnić się miedzy sobą z uwagi na przyjęty model biznesowy i w związku z tym nie zawsze odzwierciedlać realną wartość rynkową.

Ponadto, uwzględniając wysokie wzrosty Bitcoin de 2009 roku, zapłata równowartości określonej ilości Bitcoin w polskich złotych może być niekorzystna dla wierzyciela. Wierzyciel (poszkodowany), który otrzymuje równowartość w polskich złotych zobowiązania wyrażonego w Bitcoin może bezpowrotnie utracić szanse inwestycyjną związanąz wzpowrotnie utracić szanse inwestycyjną związanąz wzpowrotnie utracić szanse inwestycyjną związanąz wzpowrotnie utracić szanse W takim przypadku trudno przyjąć, że wyrok przywraca go do sytuacji, w jakiej znajdowałby się, gdyby nie doszło do czynu zabronionego (lub do naruszenia zobowiązania). Para wymagałoby, aby wierzyciel (poszkodowany) otrzymał taką samą ilość Bitcoin, jaka jest mu należna. Rozwiązaniem w sposób najpełniej zaspokajającym interesy wierzyciela (poszkodowanego) porłoby zakupienie Bitcoin na koszt d e vzá ná vá vá vá vá vá vá veloz vz váyala en su vénz vero váyalo en su vénez v. Kto wie, być może nowa rzeczywistość doprowadzi do tego, że i komornicy będą musieli wyspecjalizować się w obrocie kryptowalutami i w sposób zapewniać wykonywanie przyszłły wyroków. Z pewnością jednak i w tym zakresie potrzebne są stosowne regulacje prawne.

banner