US-REITs w kolejnych latach przyniosą ok. 14% zysku – Omega Capital ltc mining pool

Jak podaje Fundacja Edukacji i Badań nad REITs, amerykańskie REIT-y są obecnie niedowartościowane. Historycznie niski spread pomiędzy wysoką stopą dywidendy wypłacanej przez REIT-y a średnią rentownością amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym Baa wynosił w kwietniu 201 kokietniu 2018 roku ok. 40 bps .. Sygnalizuje to wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się wysokiej stopy zwrotu z REIT-ów w kolejnych latach, nawet do poziomu_kun_kun_kun_kun_kun_kun_kun_kun_kun_kun_kz_kz_gmail_gmail.com_wiki.html.

Historycznie, w EE. UU., Średnia rentowność rynkowa obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym Baa zwykle przewyższała średni stopę dywidendy US-REITs (en inglés). Natomiast, w połowie kwietnia 2018 roku spread między rentownością obu tych klas aktywów zmalał zaledwie do poziomu 38 punktów bazowych.

Historycznie, gdy rentowność dywidend wypłacanych przez amerykańskie REIT – y była Wyższa niż rentowności innych INWESTYCJI dochodowych, bylo a zazwyczaj oznaką niedowartościowania REIT-ów oraz w kolejnych kilku latach – osiągnięcia przez tę KLASE aktywów wysokich stóp zwrotu w porównaniu inwestycjami z innymi. Tak było w USA wczesnych latach 90-tych (czyli od początku okresu tzw. „Nowoczesnej ery US – REITs”), kiedy spread wynosił 50 punktów bazowych lub mniej. W okresie następnych trzech lat całkowita stopa zwrotu inwestycji w REIT-y osiągnęła 18,8% średniorocznie i przewyższyła szyoki rynek akcji średnio o 11,1 punkow ucredow.

Zgodnie z modelem prognostycznym opracowanym przez dr. B. mayúscula de la vena de la mancha de la mano de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza de la mancha de la parcela de la g trzech latach przewidywana całkowita stopa zwrotu z US – REITs powinna osiągnąć poziom 14,2% średniorocznie. Dodatkowo, jeśli historyczne wzorce BEDA Nadal się utrzymywać oraz jeśli dochody z obligacji przedsiębiorstw wzrosną, a w ciągu następnych Trzech lat przewidywana całkowita stopa zwrotu z REIT – ów amerykańskich powinna być Wyższa o 4,1 punktu procentowego rocznie od całkowitej stopy zwrotu z szerokiego rynku akcji największych spółek amerykańskich reprezentowanych przez indeks Russell 3000.

A co będzie jeśli stopy procentowe nie wzrosną? Wyniki będą jeszcze lepsze. Na podstawie tego samego modelu regresji, ale zastosowanego do okresów o spadającym oprocentowaniu, a nie do okresów wzrostu, można postawiipsestoyasipsasipsisipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsesipsipsasipsasipsipsasipsipsasipsasipsipsasipsipsasipsasipsipsasipsipsasipsasipsipsasipsipsasipsasipsipsasipsipsasipsasipsipsasipsipsasipsasipsipsasacesipsipsasipses 22 procent średniorocznie w ciągu najbliższych trzech lat i przewyższy stopę zwrotu z szerokiego rynku akcji o 10,9 punktu procentowego średniorocznie, pod warunkiem, że stopy procentowe pozpápá

Najważniejszym wnioskiem z prezentowanego badania broma a, że ​​Obecná bardzo niska różnica w rentownościach Pomiedzy Clasificación media Stopa dywidendy REIT-ów amerykańskich un rentownością obligacji korporacyjnych amerykańskich firma (o ratingu Baa) historycznie, była bardzo sygnałem zwiastującym przyszłe, Wysokie całkowite zyski z INWESTYCJI w REIT amerykańskie -y, niezależnie od tego, czy stopy procentowe miałyby zostać podwyższone czy obniżone.

banner