Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego ethereum desarrollador de curso

Udzia³ w sesjach wyk³adowych musi byæ zawsze wcze¶niej dobrze zaplanowany. Wyk³adów jest ca³a masa i codziennie odbywa siê jednocze¶nie kilkana¶cie sesji, trzeba wcze¶niej zastanowiæ siê, który jest najbardziej interesuj ± cy. Bo najczê¶ciej bywa tak, e niewielu uczestniczy w jednej sesji od pocz ± tku do koñca, wybieraj ± c tylko poszczególne wyst ± pienia w ró’nych blokach. Regístrese en la página de inicio de la página de inicio de la sesión – 3 minutos, con la organización de la uczestnictwa a podstawa.

Jakie ja wybiera³em odczyty? W pierwszej kolejno¶ci te, które mog³y my rzuciæ nowe ¶wiat³o na badania magisterskie. A zatem chêtnie wys³ucha³em w szczególno¶ci Olivera Pluempera z Uniwersytetu w Oslo, który mówi³ o przemianach oliwinu w trakcie procesu serpentynizacji. Ciekawy by³ te¿ eksperyment dotycz ± cy produkcji serpentynu z oliwinu i ortopiroksenu, który prezentowa³a Gretchen Frueh – Green (ETH Zurych). W drugiej kolejno¶ci wybiera³em odczyty na temat ofiolitów i litosfery oceanicznej, na przyk³ad odczyty Yildrima Dileka i Petera Kelemena. I w koñcu odczyty które w ogólny sposób przedstawia³y prawid³owo¶ci rz ± dz ± ce petrolog ± ± ska³ magmowych. Pomija³em zazwyczaj wyst ± pienia bardzo szczegó³owe oraz te w których poruszane by³y tematy zwi ± zane z fizyk ± Ziemi. Niestety z tych niewiele rozumia³em. Szczególnie trudne by³y kwestie j ± dra Ziemi i konwekcji w p³aszczu.

Oczywi¶cie, bêd ± c na tak du¿ej konferencji, wykorzysta³em prawie ka¿d ± okazjê aby zobaczyæ gigantów geologii w akcji. By³o bardzo mi³ ± rzecz ± pos³uchaæ naukowców, których artyku³y zg³êbia siê na co dzieñ. Wielkie wra¿enie zrobi³ na mnie przede wszystkim Sam Mukasa, szef Miêdzynarodowej Asocjacji Geochemicznej, na co dzieñ dziekan Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu New Hampshire w Durham (Estados Unidos). Taki Barack Obama ¶rodowiska geochemicznego, najwa¿niejsza persona. Bardzo dobry mówca, opanowany i maj ± cy ¶wietny tembr g³osu. Ale te¿ cz³owiek maj ± cy wielkie mo¿liwo¶ci (mówi³: „chcia³em zobaczyæ co dzieje siêa dnie Morza Rossa, wiêc zorganizowa³em rejs badawczy”). Perfekcyjny odczyt, dopracowany w ka¿dym calu mia³a Irina Artemieva (Uniwersytet w Kopenhadze), która omawia³a mo¿liwo¶ci prze³o¿enia danych geofizycznych na wnioski geochemiczene petroleo. Yo era Koñcu jeden z twórców obecnej wiedzy na temat litosfery oceanicznej, Peter Kelemen ze s³ynnego Lamont-Doherty Earth Observatory w Nowym Jorku: mówi³ ciekawie i dowcipnie, a po obu jego odczytach wywi ícono / coykawy coykawcoy wyzy jc t t

Je¶li chodzi o poznawanie nowych ludzi: mo¿na by³o poznaæ zawsze i wszêdzie. A zw³aszcza podczas sesji posterowej, gdzie chodzi siê po hallu i podziwia prace innych. Ludzie szukaj ± zw³aszcza prac które s ± podobne do tych które realizuj ± oni sami. Wszystko po a, aby wymieniæ do¶wiadczenia i znale¼æ analogie, bo te czêsto potrafi ± rzuciæ nowe ¶wiat³o na czêsto latami prowadzone badania.

I ogólnie szef wroc³awskiej delegacji por³ bardzo zadowolony z tego, jak prezentuj ± siê naukowcy z jego zespo³u. Szczególnie dumna by³a Magdalena Matusiak – Ma³ek, której poster cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem. Do¶æ wspomnieæ, ¿e odwiedzi³ j ± prof. Gerhard Brey z Uniwersytetu we Frankfurcie n. Menem, prawdziwa gwiazda petrologii i termodynamiki mineralogicznej – geotermometr Breya u¿ywany jest wszak powszechnie przez badaczy zajmuj ± cych siê p³aszczem Ziemi. A¿ 4 postery jako autor lub wspóaautor zaprezentowa³ dr Jakub Kierczak. I to jak zrónicowanych: z zakresu gleboznawstwa, petrologii odpadów przemys³owych, petrologii ska³ magmowych (izotopy Hf w cyrkowach z ryolitówu) Dr Wojciech Bartz natomiast zaprezentowa³ mineralogiê w najbardziej utylitarnym znaczeniu – prezentuj ± c badania dotycz ± ce zapraw z Mysiej Wie¿y w Kruszwicy. Natomiast prof. Jacek Puziewicz zaprezentowa³ prace zwi ± zane m.in. Z procesami ryftingu w rowie Egeru. Najwiêcej prac, bo po 4 zaprezentowali prof. Puziewicz i dr Kierczak. I chyba nikt z Polski ich nie przebi³. Pierwszymi autorami szeregu z tych prac byli studenci, którzy wykonuj ± prace magisterskie w Zak³adzie Petrologii Eksperymentalnej.

banner