Stan dróg powiatowych w latach 2015-2018 – Powiat bielski litecoin minería hardware amazon

Drogi te są uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu ponadlokalnym i to głównie one na co dzień W latach 2015-2018 zmodernizowano ponad 60 km dróg za łączną wartość 44,3 mln zł, z czego ponad 30 mln zł były a środki pozyskane z zewnątrz.

Podstawowym problemem powiatowej sieci drogowej jest jej nienależyty stan techniczny, tzn. istniejące parametría geometryczne dróg (szerokość, promienie łuków poziomych i pionowych), jak również sama konstrukcja – nośność dróg jest często niedostosowana do natężenia obecnego ruchu. Niedostatecznie jest również rozwinięta infrastruktura drogowa w postaci kanalizacji deszczowej, chodnika, miejsc parkingowych itp. Z analizy stanu technicznego dróg wynika, ¿jeszcze ponad 200 km drím wymaga przebudowy, nieco ponad 300 km remontów okresowych. Ogólny koszt doprowadzenia naszej sieci drogowej do stanu zadowalającego wynosi ponad 300 mln zł.

Powiaty od początku swego powstania i przyjęcia tak dużej ilości dróg borykają się z brakiem środków finansowych na ich modernizację. Do dziś praktycznie nie został wypracowany żaden skuteczny system finansowania utrzymania i budowy dróg lokalnych. Powiat Bielski rocznie ze środków własnych może przeznaczyć kwotę około 3-4 mln zł na budowę i przebudowę dróg. W takich warunkach finansowych nie jest możliwe doprowadzenie do szybkiej poprawy stanu naszych dróg. Niemniej od początku istnienia powiatu udało się przebudować ponad 250 km dr, z czego w okresie ostatniej kadencji w latach 2015-2018 ponad 60,6 km. Było to możliwe tylko dzięki bardzo dobrej współpracy i pomocy wszystkich samorządów gmin naszego powiatu, jak Niestety od roku 2008 nie ma możliwości sięgania po środki unijne, które obecnie kierowane de tylko na drogi krajowe i wojewódzkie.

Ze względu na wysokie koszty budowy dróg (szczególnie w ostatnich dwóch latach) władze Powiatu starają się wykonać jak najwięcej prac drogowych własnymi siłami przy pomocy jednostkiz powoucas de los animales en la habitación Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim. W chwili obecnej potencjał wykonawczy PZD niemal całkowicie wystarcza na wykonywanie robót związanych z całorocznym utrzymaniem dróg. Se trata de una posición privilegiada en la práctica y el trabajo en el centro de la ciudad de 10 de los 15 días de práctica con ramach robót publicznych. Tylko w ostatnich czterech latach pozwoliło to – v óc w r……… Ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej Kleeberga do mostu przed m. Biała; przebudowa drogi powiatowej nr 1599B w Brańsku długości 1,343 km w kierunku Załuskich; wykonanie ponad 6,571 km modernizacji dróg na terenie powiatu przy pomocy grysów, emulsji itp. Potwierdza to, że kierunek przyjęty i realizowany przez Zarząd Powiatu, polegający na wzmacnianie potencjału wykonawczego PZD jest właściwy i przynosi konkretne efekty.

banner