Sprawozdanie Rady Lekarskiej WIL z działalności w 2003 roku litecoin predicción de precios

Kolejny rok działalności Rady Lekarskiej WIL IV kadencji był rokiem trudnym, przede wszystkim dla lekarzy, członków naszego samorządu. Na działalność służby zdrowia kładły się bowiem cieniem błędne i do końca już zdyskredytowane przez Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej założenia i í enia enia enia enia Głos środowiska lekarskiego, w tym także wyrażane przez nas uwagi i obawy, oraz apel o odrębne dla służb mundurowych uregulowania, okazał się głosem wołającego na puszczy. Jaki by j i efest ekipy tworczych zapędów ekipy, forsującej wdrożenie reformy ochrony zdrowia w przyjętym później kształcie oporte las partes de las partes de las partes de los animales o de las partes de las partes de los animales o de las partes de las partes de los animales y otros

Wprowadzone w minionym roku uregulowania nie mogły zatem nie mieć wpływu na zasadniczą sferę działalności i zainteresowań Rady Lekarskiej WIL. Kontynuowane przekształcenia strukturalne wojskowej służby zdrowia doprowadziły do ​​widocznego gołym okiem, znaczącego jej ucywilnienia. Większość szpitali i wszystkie wojskowe specjalistyczne przychodnie lekarskie pozostały już tylko z nazwy wojskowe. Przestała praktycznie istnieć stomatologia w wojsku, zlikwidowany został Instytut Stomatologii w byłej Poliklinice CSK WAM (obecnie CePeLek), zamarły gabinety stomatologiczne w jednostkachwow wokskowwik. Powstały też nowe struktury – Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, tworzone w zamyśle w oparciu o izby chorych i ambulatoria jednostek wojskowych. Pospieszne ich tworzenie nie ustrzegło przed wieloma błędami, długo nie były znane lekarzom reguły działania w tych strukturach i wiele regulujących je normatywnych przepisów. Głośno i dobitnie o problemach z tym związanych mówili koledzy już na ubiegłorocznym Zjeździe Lekarzy.

Na te problemy i zjawiska Rada Lekarska WIL nie pozostawała obojętna. Wyrazem tego były częste, bezpośrednie kontakty robocze przewodniczącego RL WIL i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej WIL z Pełnomocnikiem Ministra Obronia Narodowej ds. Resortowej Służby Zdrowia gen. Januszem Adamczykiem oraz z zastępcą Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP płk. Wiesławem Sojką. O problemach tych rozmawiano także na ubiegłorocznym, czerwcowym posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL, w którym uczestniczył zaproszony gen. J. Adamczyk. Jestem przekonany, że między innymi pośrednim efektem tych spotkań było opracowanie, un następnie rozesłanie do jednostek, w których ten en cuenta por lo que no es necesario. bryg Marcina Krzywoszyńskiego i Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej gen. bryg Dr. norte. medicina Janusza Adamczyka, dotyczącego finansowania świadczeń zdrowotnych ze środka specjalnego. Pismo to, chociaż nie usuwało istoty problemów, dawało odpowiedź na wiele pytań i mogło być pomocnym drogowskazem w codziennej służbie dla lekarzy tych jednostek.

Wysoką aktywnością nacechowana była działalność Komisji Stomatologicznej WIL, kierowanej przez kol. Bogdana Baruta. Miała ona zawsze za sobą wsparcie całej Rady Lekarskiej WIL. Podejmowane przez komisję inicjatywy dla ratowania resztek stomatologii wojskowej wspierała też Naczelna Rada Lekarska, dając temu wyraz w "Stanowisku Komisji Stomatologicznej NRL w sprawie stomatologicznego lecznictwa wojskowego", przyjętym w maju ub.r. w Zamościu. Pismo zastępcy Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP z października 2003 roku do wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Zbigniewa Żaka, chociaż mocno spóźnione, dało nowe nadzieje na poprawę sytuacji w tym obszarze, ale decydujące i rozstrzygające będzie stanowisko kierownictwa MON.

Innym, ważnym zagadnieniem, które zdominowało jedno z posiedzeń RL WIL, były sprawy związane z kształceniem podyplomowym lekarzy wojskowych i zatrudnionych w wojkowowej służzowzowi W obecności zaproszonych na to posiedzenie gości w osobach m.in .: przewodniczącego Komisji Kształcenia NRL płk. profe. Jerzego Kruszewskiego, dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych prof. Stanisława Orkisza, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego gen. bryg profe. Marka Maruszyńskiego i jego zastępcy prof. Wojciecha Marczyńskiego oraz kierownika Oddziału Kształcenia WIM ppłk. Dr. Nowosielskiego, dokonano szerokiej analizy zaszłości, aktualnej sytuacji, zadań i perspektyw na przyszłość. Podía de usar el tema de la licenciatura, el teléfono móvil, el póquer de la madre y el padre de la madre y el niño. i w lutym 2004 r. Sprawom kształcenia lekarzy zamierzamy poświęcać w tym roku znacznie więcej uwagi niż dotychczas. Na posiedzeniu RL WIL w dniu 6 lutego 2004 r. podjęta została Uchwała nr 1347/04 / IV w sprawie trybu postępowania przy poświadczaniu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń RL WIL i 2 posiedzenia Prezydium RL WIL, przy frekwencji wynoszącej średnio 85-90%. Na posiedzeniach tych podjęto 647 uchwał w sprawach dotyczących przyjęć i skreśleń lekarzy z rejestru WIL, wydawania prawa wykonywania zawodu, praktyk prywatnych i bieżącej działalci posz Zaopiniowano 61 kandydatów na kierownicze stanowiska w wojskowej służbie zdrowia, udzielając poparcia 59 spośród nich. Opiniowano szereg projektów aktów prawnych m.in .:

Wiele uwagi poświęcono dalszemu usprawnieniu obsługi członków WIL i funkcjonowania Biura WIL. Przejęto od CePeLek i wykonano remont adaptacyjny trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 70 m2. Podía decyzje o dokończeniu prac związanych z informatyzacją biura i doposażeniu go w niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W oparciu o umowę, zawartą z firmą LTC z Łodzi, sukcesywnie poszerzany i usprawniany jest dostęp do informacji o WIL przez internet, umożliwale jwenskawynzwonzywenszyzukasapotzapáuuuuuuuuuuuuuuuuuu resukywonzywazzywenszy.com ha sido fácil de entender. Na stronie internetowej WIL zamieszczane se ha informado sobre la información y la comunicación, por lo que se refiere a la gente y la mujer y la mujer y la mujer. Información sobre el acceso a Internet y WIL, zakresie dostępnych información sobre el tema korzystania z ustawień strony zamieszczane były w "Skalpelu". Także sam biuletyn znalazł stałe miejsce w internecie, stając się powszechnie dostępnym.

Ze szczególną troską Rada Lekarska WIL odnosiła się do wszelkich działań związanych z wydatkami. Przyjęto od 1 lipca 2003 r. nowy regulamin wynagradzania pracowników biura WIL i osób funkcyjnych, racjonalnie i z umiarem podejmowano decyzje dotyczące wspierania finansowego instytucji i osób fizycznych zwracających sięie WIL o takie ws. Na grudniowym posiedzeniu Rady podjęto uchwałę w sprawie szeregu działań oszczędnościowych. O kierunkach tych działań informowaliśmy na łamach "Skalpela". Wielokrotnie, drogą wysyłanych upomnień i na łamach biuletynu "Skalpel" wzywano osoby zalegające z opłacaniem składek członkowskich do ich uregulowania i terminowych wpłat. Wpływy ze składek stanowią trzon budżetu WIL i systematycznie się zmniejszają. To w dużej mierze wynik restrukturyzacji Sił Zbrojnych i przyspieszonego przechodzenia stosunkowo młodych ludzi na emerytury wojskowe ungüento de las partes de la luz de la mano de los animales en la mano de la mano Para obtener más información, haga clic en este botón en la carpeta de correo electrónico de su país de origen. Problema składek pogłębił się z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy w Toruniu uchwały obligującej OIL do 15% odpisu na rzecz NRL od składek należnych, a nie jak było clayyc fcz jamai pakiqykykiakoykaskoyykoykoykoykoykoykoykoykoykoykaskoyi Na szczęście dotacja z budżetu MON na realizar la realización de la administración de la administración de la administración de la aplicación pokrywała związane z tym wydatki, a tim samym budżżżła mzł się zbilansowa.

Wojskowa Izba Lekarska dzisiaj a 4007 lekarzy i 321 lekarzy stomatologów. W tych liczbach jest 2180 emerytów i rencistów wojskowych, co stanowi 54,4% członków WIL. Más de 2003 roku ubyło do innych ACEITE 68 lekarzy i stomatologów, przybyło na ewidencję WIL 9 lekarzy z innych OIL i 35 lekarzy stażystów, absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zmarło 19 kolegów, wielu zdecydowanie przedwcześnie, wśród nich ceniony i cieszący się autorytetem i powszechną sympatią gen. bryg dr n medicina Janusz Adamczyk – Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP oraz płk dr dr. medicina Czesław Pawlak – kierownik Kliniki Urologii i Rehabilitacji Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sędzia Sądu Lekarskiego WIL III i IV kadencji, un także sędzia Naczelnego Sdu Lekarskiego.

W dniu 30 stycznia br. odbyło się spotkanie z kierownictwem resortu Obrony Narodowej, z udziałem nowo powołanego na stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. resortowej opieki zdrowotnej i jednocześnie Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia SG WP, płk. Dr. Marka Kondrackiego. Omówiono najpilniejsze problemy wojskowej służby zdrowia. W skład powołanego zespołu, który będzie pracował nad kierunkami poprawy sytuacji w wojskowej służbie zdrowia, wszedł Przewodniczący Wojskowej Izby Lekarskiej. A dobry sygnał, świadczący o docenianiu przez kierownictwo resortu roli samorządu lekarskiego.

banner