Silk Road – wolny handel gana bitcoin con nodo completo

Je? Li marzy Wam si? handel internetowy wolny od jakichkolwiek regulacji ze strony pa? stwa, czysta transakcja pomi? dzy zainteresowanymi stronami, a wiedzcie, e marzenia mog? sta? ¿si? rzeczywisto? ci ?. Ucz? Szczane przez libertarian fora internetowe pe? Ne s? wie? ci o nowym internetowym bazarze, który korzystaj? c z najmocniejszych narz? dzi kryptograficznych dost? pnych dzi? ludziom, daje ka? demu dost? p do dóbr prosto z czarnego rynku.

Jedwabny Szlak a ukryta za w? z? ami cebulowego routera ¿Tor us? uga, poprzez któr? sprzedawcy i kupuj? cy mog? nabywa? ? rodki takie jak kokaina, haszysz, LSD, ketamina i inne tego typu, jak równie? Potrzebne do ich samodzielnej produkcji substancje, „cyfrowe dobra” oraz us? ugi? wiadczone przez Sie? Za wszystko p? Aci si? w BitCoinach – nowej kryptograficznej walucie, o której Jason Calacanis, za? o? yciel serwisu Mahalo powiedzia?? jest „najbardziej niebezpiecznym projektem Open Source w historii? wiata”. Klienci maj? mo? liwo ?? pozostawiania recenzji swoich transakcji – ca? o? wygl? da po prostu jak normalny internetowy sklep, tylko? e z nietypowym towarem.

Z tego co wida, Jedwabny Szlak ma swoje limity, je? li chodzi o zakres dopuszczonych do obrotu towarów. Jego za? O? Yciele nie chc? mie nic wspólnego z prawdziwymi przest? pcami, zakazuj? wi? c wszelkich towarów, których celem jest „szkodzenie lub oszukiwanie – skradzionych kart kredytowych, zlece? na zabójstwa czy broni masowego ra? enia ”. Czy jednak taki libertaria? Ski sklep mo? E faktycznie dzia? A? w? wiecie rzeczywistym, a sam nie jest po prostu oszustwem?

Mark przyznaje,? E z? O? Y? zamówienie w? a? nie przez Seda La carretera. Znalaz? sprzedawc? o du? ej liczbie pozytywnych komentarzy, doda? „Kwas” do zakupowego koszyka, ¿przeszed? ¿modu? u p? atno? ci, nast? pnie przela? na wskazany numer konta 50 BitCoinów. Cztery dni pó? Niej otrzyma? zamówion? przesy? k? wys? an? z terytorium Kanady. „Poczu? Em si? wówczas, jakbym? y? w przysz? o? ci ”- powiedzia? Marca.

Wokó? Silk Road powsta? A ca? A spo? Eczno? W w? Kszo? Ci „b? Yskotliwych, uczciwych i solidnych ludzi, bardzo wyrozumia? Ych i bardzo ch? Tnych, por ze sol? wspó? pracowa? ”- pisa? w e-mailu do Gawkera administrador serwisu. Sta? O si? a mo? liwe dzi? ki w? a? nie pe? nej anonimowo? ci. Gdyby nawet w? Adze chcia? Y ustali? realne to? samo? ci uczestników transakcji, por? oby to w praktyce niezmiernie trudne. Tor maskuje realne adresy internautów korzystaj? Cych z us? Ugi, a ona sama nie jest dost? Pna dla kogokolwiek spoza Tora, wi? Wiele c wiele ataków na cebulowy router staje si? w tym momencie nieskutecznych. Przesy? Ki przesy? Ane s? w „kreatywnie nie rzucaj? cy si? w oczy sposób “,? rodki mo? liwe do wyw? chania przez psy s? pró? niowo pakowane, a od finansowej strony jedyn? akceptowaln? Walut? s? BitCoiny.

Pojawienie si? Takich serwisów jak Ruta de la Seda por? o tylko kwesti? czasu – na naszych oczach spe? niaj? ¿si? anarcholibertaria? skie wizje, do których potencja? zawsze istnia ?, brakowa? o tylko technologii. Kiedy jednak wezm? ¿si? za nie w? adze? Mo? Liwe jest,? E b? Dzie dochodzi? O do wielu prowokacji, wysy? Ania jednostek policji pod adresy klientów Ruta de la Seda, którzy skusz? ¿si? na zakup u nowego, nieznanego handlarza. Jeff Garzik, jeden z deweloperów BitCoina przypomina te ?, e wszystkie transakcje BC s? dost? pne w publicznym logu – i cho? misma strony transakcji pozostaj? Anonimowe, a w? adze mog? wykorzysta? Techniki Analizy Statystycznej, por Skorelowa? transakcje i namierzy? u? ytkowników.

Na d? U? Sz? ¿reunió? extenso nie da si? ju? jednak zd? awi ?. Nawet je? Li ostatecznie anonimowo ?? BitCoinów zostanie z? Amana, powstan? inne, mocniejsze, kryptograficzne waluty, a na ka? d? z operacyjnych sztuczek policji mo? na znale ?? odpowied ?. Nie da si? w pe? ni kontrolowa? transakcji mi? dzy lud? mi, bez wprowadzenia totalnego pa? stwa policyjnego – a na to nie sta? obecnie? adnego pa? stwa? wiata, ahora Chin.

banner