Pyatanie na pk z chemii (kwasy, tłuszcze, estry (…)) aumentará el valor de bitcoin

Kwasy: R-COOH. Otrzymywanie: utlenianie aldehydow (RCOH + Ag2O->RCOOH + 2Ag; RCOH + Cu (Oh) 2-> RCOOH + Cu2O + 2H2O), alkoholi 1-rzedowych CH3CH2OH + O2->CH3COOH + H2O) kwas mrówkowy: HCOOH, ocowy CH3COOH, propionowy CH3CH2COOH, masłowy CH3CH2CH2COOH, AKRYLOWY CH2 = CH-COOH, oleinowy: C17H33COOH, PALMITYNOWY C15H31COOH, styyyyyyyyyyyyyyyyyyy.com Estry a produkty reakcji kasów karbo, z alkoholami i felonami. R1-CO-OH + R2OHR1-COOR2. estry nie dysocjuja, nie rozpuszczaja się w wzzie. Hydroliza estrów: kwasowa (odwracalna) R1COOR2 + H2O ->R1COOH + R2OH, zasadowa (nieodwracalna) R1COOR2 + NaOH->R1COONa + R2OH kwas oleinowy nienasycony w roślinach. Tłuszcze estry gliceryny i wyzszych kasow karebo.C3H5 (OH) 3 + 3C17H35COOH->C3H5 (C17H35COO) 3 + H2O hydroliza zasadowa (zmydlanie tłuszczu) C3H5 (C15H31COO) 3 + 3NaOH->C3H5 (OH) 3 + 3C15H31COONa. Mydlo-sole potasowe. Utwardzanie tłuszczu-produkcja margaryny C3H5 (C17H33COO) 3 + 3H2->C3H5 (C17H35COO) 3 CHIRALNOŚĆ- NIE IDENTYCZNOŚĆ PRZEDMIOTY Z ODBICIEM W LUSTRZE. CHIRALNE A CZASTECZKI KTÓRE POSIADAJA ASYMETRYCZNY ATOM WEGLA, Gire a la luz de la manija en su mano.

Alkohole: R-OH, izomeria podstawnikowa-dotyczy położenia grupy OH; etanol- bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, rozpuszczalna w wodzie i benzynie, krzepnie w -114C, wrze 78C. etanol jest dipolem. Oddziaływanie międzycząsteczkowe-roznego rodzaje siły przyciągające do siebie czas cieczy. Oddziaływania typu dipol-dipol-czasteczki układają się w taki sposób, aby występowało przyciąganie odminnie naladowanych końców dipoli. Wiazanie wodorowe-atomH (ład +) przyciągany jest przez wolne pary elektronowe, ujemnie naładowanych en. Oh, yo estoy bien. 10 sabrosas láminas de agua. Kowalencyjnych powoduja podwyż tem wrzenia. Rozpuszczalność alkoholi: dłuż długość łańcucha,, mniejsza rozp w h2o ale wieksza rozp w alkanach. Właś chemiczne etanolu: reaktywny, palny, ma słaby, charakterystyczny zapach i piekący smak, toksyczniy, może wywołać uzależnienie. Czysty etanol nie przewodzi pradu, nie podlega dysocjacji jonowej, eliminacja wody: CH3-CH2-OH (temperatura Al2O3) ->CH2 = CH2 + H2O. Otrzymywanie alkoholi: przyłączenie H2O + -C = C- ->-CH-C-OH, Zastosowanie: metanol (CO + 2H2->CH3OH) produkcja Tworzyw Sztucznych i włókien syntetycznych, barwników, leków, środków ochrony roślin. Etanol otrzymuje się w fermentacji glukozy (C6H12O6 (enzym) ->2C2H5OH + 2CO2 ↑ w przemysle spożywczym wyrob napojów alkoholowych (wodka ocet) przemysl farmaceutyczny wyciagi despacho de mascotas por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo: Denaturat-niebieski, alkohol etylowy skazony trudnymi do usuniecia domieszkami o odrażającym smoku i zapachu. Glikol etylowy(glikol) C2H4 (OH) 2, gliceryna (glicerol) (C3H5 (OH) 3) sa bezbarwnymi i bezwonnymi cieczami o duzej lepkości. Reaguja z woda. Glikol etylowy: produkcja Tworzyw Sztucznych, włokien syntetycznych, zywice, w trudno zamarzających płynach w chodnicach, jest trujacy. Gliceryna: nietoksyczna, kosmetyki, do zabezpieczania skor przed wyschnieciem, materiałów wybuchowych oraz lekow. Otrzymywanie alkoholi: fermentacja, przyłączenie H2O, dzialanie wodym r-rem zasady na fluorowcopochodne: CH3 + KOH->CH3-OH + KCL, CH3-CHCl-CH2-CH3 + NaOH-> CH3_CHOH-CH2-CH3 + NaCl. Cechy chemiczne alkoholi: reagują z metalami lekkimi: R-OH + Na-> R-Ona + H2, hydrolizuja: R-OK + H2O->R-OH + K * + OH_, z kwas. Nieorganicznymi: R-OH + HCl->R-Cl + H2O. Alkohole monohydroksylowe nie zreaguja z wodorotlenkami, un polohydroksylewe reagują.

Aldehydy (al.): R-CH = O ketonía (en): R-CO-R. alyhydy nasycone o prostych łańcuchach węglowych tworzących szeregi homologiczne alkanami. Ketony nasycone o prostych łańcuchach węglowych to alkanony. Właściwości chemiczne aldehydów: próba Tollensa: AgNO3 + NH3 * H2O->Ag (oh) + NH4NO3, 2AgOH->Ag2O + h2O, Ag2O + 4NH3 * H2O->2 [Ag (NH3) 2} OH, R-COH + Ag2O->RCOOH + 2Ag, Próba Trommera: RCOH + Cu (OH) 2_>RCOOH + Cu2O + 2H2O, Aldehydy sa dobrymi reduktorami, łatwo ulegają nawet słabym utleniaczą. Utleniaja się do kw. Karboksylowych. Otrzymywanie aldehydów: odwodorowienie alkoholi Irzedowych R-CH2-OH + CuO-> RCOH + H2O + Cu. Ketony otrzymuje się przez odwodorowienie alkoholi IIrzędowych. Ketony nie ulegaja obydwu próbą. Zastosowanie: metanal: tworzywa sztuczne, żywice, kleje, do syntezy bardziej zlozonych zw. Organosków, srodkow ochrony roślin, materiałów wybuchowych .. formalina (wodny roztwor aldehydu mrowkowego) do konserwacji preparatów biologicznych. Aldehyd octowy: do produkcji kwasu opctowego, w przemysle lekow, tworzyw sztucznych, srodkow ochrony roslin. Aceton (propanon) jako rozpuszczalnik, substrat do syntezy tworzyw sztucznych, srodkow och. Roslin, leków,

banner