Projekty unijne – PAM Center w Łodzi litecoin market

PAM Center / UŁ pełniło rolę Partnera Projektu, realizowanego przez HRP Group Sp. z o.o., którego głównym celem jest poprawa komunikacji pomiędzy nauką i biznesem poprzez wprowadzenie do praktyki portalu adresowanego do przedstawicieli środowiska biznesu z regionu łódzkiego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji między uczelniami i firmami w zakresie rzetelnych analiz i komentarzy, niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania organizacji biznesowych. W portalu są udostępniane wysokiej jakości treści szkoleniowe w postaci tzw. videocastów.

Projekt przewidywał utworzenie Centrum Kariery Młodzieży Sepa Base na bazie doświadczeń Arlington Public Schools. Zrealizowano działania w ramach filarów: doradczo – zawodowego, kompetencji kluczowych i edukacyjnych (a w nich zajęcia z zakresu m. en. Bezpieczeństwa w sieci, Drogi do przedsiębiorczości, przedmiotów ścisłych, kompetencji miękkich i przedmiotów zawodowych).

W projekcie wzięło udział 96 menedżerów liniowych, bezpośrednio kierujących zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z regionu. Programa uwzględniał specyfikę sektora produkcji i logistyki – obejmował 128 godzin szkolenia w trzech blokach tematycznych: Zarządzanie personelem i kompetencje miękkie; Zarządzanie procesami w produkcji i logistyce; Zarządzanie projektami.

Projekt Akademia Dobrego Rządzenia był dedykowany dwóm jednostkom samorządu terytorialnego – Gminie Miasto Zgierz oraz Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu. Miał na celu podniesienie jakości usług v z śwodwśśśśśwśśśśśśśśśśś

Działania w ramach Zarządzania przez Rezultaty objęły 120 Beneficjentów (w tym 87 kobiet – 72% grupy). Z Powiatu Łódzkiego Wschodniego udział w nich wzięło 40 osób, a z Urzędu Miasta Zgierza 80. Projekt ZPR wdrażany był w formie doradztwa i szkolenia. Efektem działań było kompletne wdrożenie ZPR w jednym, wybranym pilotażowym obszarze działania każdego urzędu. ZPR realizowane było w podziale na 8 etapów doradztwa oraz 3 moduły szkoleniowe.

Podyplomowe Studia MPA (Maestría en Administración Pública) a 184 – godzinny programme z zakresu zarządzania w administracji. W studiach udział brało 30 Beneficjentów – 15 osób z Urzędu Miasta Zgierza i 15 osób z Powiatu Łódzkiego Wschodniego (w tym, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie) Zgodnie z planowanymi rezultatami, co najmniej 25 studentów Programu MPA uzyskało przyrost wiedzy na poziomie mínimo 50%. 29 z 30 uczestników (tj. 96%) osyągnęło przyrost wiedzy na poziomie min. 50%.

Celem Projektu było pozyskanie nowych doświadczeń j Projekt realizowany był przy wsparciu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił PAM Center rekomendacji do realizacji Projektu.

W ramach projektu PAM Center przy współpracy z ekspertami i regionalnymi interesariuszami, opracowało Regionalny Plan Działania dla województwa łódzkiego, zawierający rekomendacje innowacyjnych rozwizzazaz wz zluqúas en w wzzouz que ha sido seleccionado. Dokument został podpisany w trakcie uroczystej ceremonii w ramach Konferencji zamykającej Projekt Entredi que Frankfurcie nad Menem w dniu 15 Listopada 2011 przez Pania Wicemarszałek województwa łódzkiego, Doroté Ryl, przedstawiciela Regionalnego interesariusza projektu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, Prezesa Andrzeja Stycznia oraz Dyrektora PAM Centro – Angelikę Chyłę.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji menedżerskich kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Programa nawiązywał do doświadczeń Global Mini MBA®. Zakres tematyczny ograniczony został jednak do zagadnień związanych z Rachunkowością i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczową aktywnością w szkoleniu była Ekonomiczna gra decyzyjna prowadzona przez przez internet. Dzięki internetowej formule, szkolenie ukończyło 21 osób z całej Polski.

Celem projektu, który realizowany był w kilku etapach, było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej Romow na terenie Małopolski i Podkarpacia przez prowadzenie działalności na rzecz powrotu Romow na Pracy rynek, kreowania postaw przedsiębiorczych wśród Romow oraz wspierania działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa romskie. W pierwszym etapie prowadzono szkolenia ogóle i zawodowe oraz różne programy z zakresu poradnictwa zawodowego wśród Romów. W kolejnym etapie wypracowano modelo instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Romów, jakim jest Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów (CAZR) działajycei do doi zi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi wi Oryginalność rozwiązania poległo na tym, iż wiodącą grupę pracowników Centrum stanowili przedstawiciele społeczności romskiej tzpozaz chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji menedżerskich kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Global Mini MBA ® para internetwindows Studium Menedżerskiego Mini MBA realizado en 1997 en el Centro PAM. Programa con wymiarze ok. 120 godzin obejmował najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania (Zarządzanie ludźmi, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Zarządzanie strategiczne, Marketing, Finanse Prawo Pracac io ucceso de la gacía) Dzięki internetowej formule szkolenia (tylko dwa zjazdy w siedzibie PAM Center), program był dostępny dla słuchaczy z całej Polski – szkolenie ukończyło 100 osób.

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło na udział 40 osób – menedżerów z dużych i średnich przedsiębiorstw regionų łódzkiego w X edycji Polsko-Amerykańskich studiów Executive MBA realizowanych przez Polsko-Centrum Amerykańskie Zarządzania que współpracy z R. H. Smith School de negocios. Absolwenci uzyskali dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania U a także certyfikat z partnerskiej uczelni w USA.

banner