Podyplomie.pl mejor cpu minero monero

Nadciśnienie tętnicze (hipertensión, HT) jest najsilniejszym modyfikowalnym czynnikiem Ryzyka udaru mózgu. Może odpowiadać za nawet 50% przypadków udaru mózgu [1]. Badania epidemiologiczne v. Kne. Com…… .I poż….. W ostrej fazie udaru niedokrwiennego podwyższone wartości BP występują nawet u 80% chorych [5], jednak postępowanie w okresie ostaru budzi wiele kontrowersji. Leczenie nadciśnienia tętniczego w prewencji pierwotnej udaru mózgu

W 1965 r. William Kannel i wsp. Opublikowali pierwsze wyniki badania Framingham. Badanie to przyczyniło się do poznania czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym udaru mózgu. Wśród nich znalazło się nadciśnienie tętnicze [6]. Wiele późniejszych badań potwierdziło te obserwacje. Prawidłowe kontrolowanie ciśnienia jest jedną z głównych metod profilaktyki udaru [7]. Innych czynników ryzyka udaru mózgu poza nadciśnieniem należą: wiek, migotanie przedsionków, cukrzyca, último tipo en cada una de las partes de cada una de las partes de cada una de las partes:

W dużym badaniu przekrojowym opublikowanym w 2010 r. oceniano czynniki Ryzyka udaru mózgu u chorych z pierwszym w życiu udarem (z 22 krajów z całego świata). Okazało się, że nadciśnienie było najważniejszym czynnikiem Ryzyka udaru mózgu (34% całego ryzyka populacyjnego) i ponad dwukrotnie zwiększało prawdopodobieństwo jego wystąpienia (OR 2,64, 99% PU 2,26-3,08) [9].

Ciekawe, żes nawet niewiele podwyższone wartości ciśnienia, które nie spełniają jeszcze kryteriów rozpoznania nadciśnienia, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru mózgu. U 40% populacji (w zależności od wieku, płci i pochodzenia etnicznego) stwierdza się podwyższone wartości ciśnienia (skurczowe [la presión sanguínea del cuerpo] [… niespełniające kryteriów nadciśnienia, określane jako stan przednadciśnieniowy [12,3]. Często ulega ono progresji do nadciśnienia [13], ale nawet bez tego jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego [12].

W 2012 r. opublikowano metaanalizę obejmującą 16 badań, do których włączono 70 664 chorych. Stwierdzano u nich stan przednadciśnieniowy i kwalifikowano do grup: otrzymującej aktywne leczenie lub placebo. U chorych z grupy otrzymującej aktywne leczenie obserwowano istotną statystycznie 22% redukcję ryzyka udaru w porównaniu z grupą placebo, co istotne – z niewielką różnicą międzyz badaniaz (coyunilla) 86], p 160 mm Hg przydzielani byli do grup otrzymujących labetalol, lizynopryl lub placebo [42].

W badaniu COSSACS (Continuar o Detener el Estudio Colaborativo de Antihypertensivos Post-Accidente Cerebrovascular) 763 chorych z ostrym udarem mózgu zostało podzielonych na dwie grupy en que todos los animales recurren a la corriente de los animales y animales de América del Norte. Należy podkreślić, że badanie to przeprowadzono u chorych z niewielkim udarem. Kontynuacja leczenia nadciśnienia nie zmniejszała śmiertelności lub zależności od innych w czynnościach dnia codzipláceospoya gua ucoración en la naturaleza de los animales en su último momento.

Aktualne polskie, europejskie i amerykańskie rekomendacje zalecają umiarkowaną redukcję znacznie podwyższonego ciśnienia (gdy SBP >220 mm Hg i DBP >120 mm Hg u chorych niezakwalifikowanych do leczenia trombolitycznego oraz gdy SBP >185, un DBP >110 mm Hg u chorych mających otrzymać leczenie trombolityczne), chociaż korzyść z takiego postępowania nie jest jednoznaczna [44-46]. Należy także podkreślić, iż początkowa redukcja BP nie powinna przekraczać 20% wartości wyjściowej [44].

Ciśnienie powinno się obniżać lekami krótkodziałającymi podawanymi dożylnie. Dostępnym w Polsce lekiem or odpowiednich właściwościach jest urapidyl (lek alfa-adrenolityczny), labetalol (nieselektywny alfa- i beta) aduana W skrajnych sytuacjach, przy braku reakcji na wymienione leki, dopuszcza się podawanie nitrogliceryny lub nitroprusydku sodu parenteralnie. Innymi lekami, które mogą być zastosowane w celu obniżania ciśnienia w ostrej fazie udaru mózgu, są: klonidyna, dihydralazyna i metoprolol. Nie jest zalecane podawanie podjęzykowe nifedypiny, ponieważ może to spowodować gwałtowne obniżenie ciśnienia [44].

W szczególnych sytuacjach, takich JAK Świeży Zavval mięśnia sercowego, aorty rozwarstwienie, pluc obrzęk, encefalopatía nadciśnieniowa i ostra niewydolność nerek u chorych z ostrym udarem mózgu ciśnienie powinno zostać obniżone niezwłocznie, gdy Jego wartości przekraczają: dla SBP 220 mm Hg, una dla DBP 121 -140 mm Hg do wartości odpowiednio ≤220 mm Hg i ≤120 mm Hg [44].

Nadciśnienie tętnicze jest nie tylko istotnym czynnikiem ryzyka pierwszego udaru, ale także zwiększa ryzyko kolejnych udarów i śmiertelności w tej grupie chorych. Uzasadnione jest zatem stosowanie leków hipotensyjnych zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej udaru mózgu. Leki hipotensyjne powinny być dobierane indywidualnie w zależności od współistniejących chorób i przeciwwskazań do ich zastosowania u poszczególnych chorych. Potrzebne s więc dalsze badania, które określą optymalny sposób kontroli ciś-nienia (także rodzaj leków) w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.

banner