PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOBEC BEZPRAWIA W POLSCE forumemjot bitcoin bitcoin efectivo ethereum litecoin

Bezprawie w Polsce ma charakter celowo zaprogramowanego systemu, a nie przypadkowego bałaganu prawnego. Przy stanowieniu prawa w Polsce nie stosuje się żadnej jednolitej i spójnej doktryny ustalania, wdrażania i realizacji prawa. – Instytucja jaką jest Trybunał Konstytucyjny, powołany do badania zgodności z Konstytucją uchwalanego przez Parlament prawa, nie spełnia swojej roli.

Trybunał wręcz legitymizuje i chroni łamanie Konstytucji i systemu prawa poprzez stosowanie nadrzędności ideologii nad stanowionym prawem. Ponadto Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach i uzasadnieniach do tych orzeczeń realizuje zasadę nadrzędności ideologii nad praworz prazorz oz powszechnym społecznym poczuciem: prawa, praworz y por último

– fakt, że Unia Europejska, której Rzeczpospolita Polska członkiem broma, się opiera na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, Wolności, Demokracji, równości, Państwa prawnego, JAK również poszanowania Praw człowieka, un wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości (Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Maastricht 1992.02.07; Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r., Dz.U.2004.90.864 / 30);

– fakt, że w porządku prawa polskiego brak broma środków sądowych umożliwiających bezpośrednie dochodzenie Praw podmiotowych wynikających z prawa Unii pomimo, że Traktat z Lizbony nakazuje wprowadzenie w porządkach krajowych państw członkowskich środków sądowych zapewniających dochodzenie roszczeń wynikających z prawa Unii, w tym odnoszących się do Praw podmiotowych

w oparciu o art. 227 w zw. z art. 20 ust. 2 pkt d i art. 24 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TR) oraz art. 201-203 Regulaminu PE, a także w zw. z art. 44 Karty Praw Podstawowych, – zostaje przedłożona „Petycja o ochronę państwa prawa”, w której na zasadzie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej informuje się istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską wartości, o których mowa w artykule 2 Traktatu o UE.

Postuluje się, na podstawie art. 226-228 TR, podjęcie działań mających na celu spowodowanie wszczęcia postępowania w związku z niewypełnianiem przez RP zobowiązań wobec Unii, – aw razie konieczności zawieszenie niektórych Praw wynikających ze stosowania Traktatów, łącznie z rozważeniem zawieszenia prawa do głosowania przedstawiciela rządu RP – wynikającego z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – co najmniej do czasu zaniechania naruszeń i przedłożenia propozycji zmian w obowiązującym prawie.

Popieranie długotrwałego aresztu bez SADU, wykorzystywanie zeznań uzyskanych za Pomoca Tortur, zastraszanie, kryminalizowanie i psychiatryzowanie niepokornych, procesy niejawne, naruszanie Praw nabytych i interesów w toku, brutalne i bezzasadne wkraczanie policji hacer Domów, przyzwolenie na nielegalną i represyjną inwigilację, nieprzestrzeganie Regul przyzwoitej legislacji , narzucanie orgánom ścigania oraz Sadom rozstrzygnięć procesowych, wydawanie wyroków bez znajomości akt Spraw, intencjonalne niszczenie Karier zawodowych, brutalne łamanie życiorysów, arbitralne przejmowanie przez Państwo majątku prywatnych firme, dowolna interpretacja niedookreślonych przepisów prawa, osłabianie niezależności prawników i dziennikarzy, faworyzowanie silniejszych i bardziej wpływowych , lekceważenie oraz wtórne wiktymizowanie ofiar (w rozumieniu Deklaracji podstawowych zasad sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, A.1 ONZ 1985)

– a szeroko opisywane przez polskie medios przykłady ignorowania podstawowych zasad Państwa prawa, aw szczególności Jego fundamentalnych zasad: – ochrony zaufania hacer Państwa i stanowionego przez nie prawa, obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, ochrony Praw nabytych i interesów w toku, zákazu wstecznego działania prawa, Nakazu przestrzegania regzy przyzwoitej legislacji w w tym zasady dostatecznej określoności przepisów prawa, zasady ustanawiania odpowiedniej vacatio legis, wreszcie zasady podziału władzy.

Zatem z jednej strony mamy hacer czynienia z praktykami uniemożliwiającymi Obywatelom RP korzystanie z uprawnień przyznanych im Konwencją oraz prawem unijnym, ZAS z drugiej – Martwe w Praktyce wyroki Trybunału Konstytucyjnego, eufemistycznie podkreślające znaczenie przestrzegania zasad uznanych przez narody cywilizowane [por. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dn. 13 kwietnia 1999 r., Sygn. akt K 36/98, Dz.U. 1999 nr 34 poz. 320 oraz z dn. 10 kwietnia 2006 r., SK 20/04, Dz.U. 1999 nr 34 poz. 320).

Twórcy filmu “Układ zamknięty”, opartego na kanwie doświadczeń polskich biznesmenów, – w Jednym z wywiadów prasowych przywołują rozmowę z byłym ministrem Sprawiedliwości i jednocześnie prokuratorem generalnym, który zdiagnozował, że ukazane w filmie patologie “Nadal się dzieją, na jeszcze wieksza Skale” ( tygodnik „W sieci”, 25 marca – 1 kwietnia 2013 r., estr. 27).

Tymczasem społeczeństwo jest zgodne co do tego, że zorganizowane w ramach szeregu instytucji polskiego państwa i wykazujące wyski shiokiii kii kii ki ki ej gdyż godzą (i jako takie godzić będą) w podstawy i bezpieczeństwo każdej społeczności; gdyż gwałcą (i niezmienione gwałcić będą) uniwersalne wartości moralne oraz zasady humanitaryzmu, stanowiące fundamental systemów prawa narodów cywilizowanych.

Dlatego Skarżący, doznający przemocy ze strony instytucji oraz tych organów Państwowych, ktorých działalność nazbyt często zaprzecza swemu powołaniu, zdecydowali się poinformować Parlament Europejski o istnieniu wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolita Polska wartości, o ktorých mowa w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, apelując o spowodowanie wszczęcia specjalnego postępowania.

banner