Parafia Św. Jerzego w Puńcowie dirección litecoin

Ścisły związek problemów kościelnych z problemami i aspiracjami narodowymi oraz politycznymi regionu śląskiego porł jedną z okoliczności, które doprowadziły w 1925 r. do utworzenia nowej diecezji katowickiej. Została ona powołana do życia bullą papieża Piusa XI "Vixdum Poloniae Unitas" z 28.X.1925 r. i weszła jako sufragania w skład metropolii krakowskiej. Rządy w nowej diecezji objął jako pierwszy ordynariusz ks. bp August Hlond, który równocześnie przejął, z dniem 17.XI 1925 r., jurysdykcję kościelną nad całym terenem Śląska Cieszyńskiego. Dotychczasowy kanclerz Cieszyńskiego Wikariatu Generalnego, ks. Wilhelm Kasperlik, został zaś włączony w szeregi konsultorów kurii katowickiej. Równocześnie, w związku z utworzeniem diecezji katowickiej, biskup ordynariusz rozwiązał, z dniem 1 grudnia, dotychczasowy Wikariat Generalny Księcia Biskupa Wrocławskiego dla Polskiego Śląska Cs.

Proboszcz puńcowski ks. Edward Linzer: W roku 1925 zakupiono z funduszów parafii trzy dzwony kościelne oraz sygnaturkę, które zastąpiły dzwony zabrane w 1918 r. na cele wojenne. Ahora dzwony, wykonane w fabryce Karola Schwabe w Białej koło Bielska, miały wyryte imiona swoich patronów: Matki Bożej, św. Michała i św. Edwarda. Małą sygnaturkę umieszczono w wieżyczce nad prezbiterium.

Równocześnie na terenie Puńcowa i Dzięgielowa pojawia się problem związany z parcelacją i rozdziałem gruntów oraz lasów będących własnością Komory Cieszyńskiej. W związku z jej rozwiązaniem władze państwowe postanowiły rozdzielić grunty rolne pomiędzy mieszkańcówsi, na której owe Grunty się dotychczas znajdowa. W większości przyznano je jednak ewangelikom, pomijając podania złożone przez zamieszkujących te rejony katolików. Bojąc się całkowitego przejęcia wszystkich gruntów przez ewngelików, ks. Linzer wystąpił w imieniu parafii do Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Cieszynie z prośbą o przyznanie w Dzięgielowie działki o powierzchni 0,5 ha, która zostanie przeznaczona na pooplázal de la familia de animales de compañía. Ksiądz proboszcz powołał się równocześnie na fakt przydzielenia gruntu na terenie Dzięgielowa dla Zakładu Ewangelickiego "Eben-Ezer". Po długich staraniach przyznano wreszcie parafii działkę w Dzięgielowie, na której ks. Edward Linzer zaplanował wzniesienie kościoła. I chociaż był świadom, że sam nie jest w stanie już tego dokonać, para głęboko wierzył w realizację dzieła. Wówczas Jednak Równocześnie parafia puńcowska zarządzała gruntami ziemskimi, w skład których wchodziło pole budowlane, łąka, w en,,,

Wielka pracowitość i zaangażowanie się w zarządzanie majątkiem kościelnym i troska o jego utrzymanie, które przejawiał ks. Edward Linzer wraz z parafianami, zostały uhonorowane przez uznanie kościoła parafialngo w Puńcowie za zabytek, podlegający oawa prawa – w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskpañolpez De La Caza De La Caza De La Caza En El Salvador

Równocześnie od roku 1933 biskup ordynariusz polecił proboszczowi puńcowskiemu objęcie administracji nad parafią w Lesznj Górnej. Ta mała, podzielona granicą państwa, parafia stała się więc, przez jakiś okres czasu, jakby częścią parafii w Puńcowie. Rozpatrywać to należy jednak tylko na płaszczyźnie troski duszpasterskiej i gospodarczej ks. Linzera o te tereny, nigdy bowiem formalnie i urzędowo nie doszło do połączenia terenów tychże parafii w całość i utworzenia jednolitj jednostki terytorialnej.

Wcześniej jednak, przed odejściem z parafii, ks. Linzer dokonał przeniesienia szkoły z dawnego budynku Katolickiej Gminnej Szkoły, która była własnością parafii, doegoego budynku. Dotychczas, w latach 1921 – 1937, kiedy w miejscu dawnej katolickiej szkoły wyznaniowej, której dyrektorem był każdorazowy organista puńcowski, prowadzono tu szkołłow powszechną. Parafia puńcowska wynajmowała pomieszcznia jedynie w zamian za utrzymywanie czystości i regulowanie wszelkich opłat. Po zwolnieniu się pomieszczeń dawbej szkoły wykorzystano je na siedzibę organizacji młodzieżowych, działających w Puńcowie.

Odchodząc z parafii ks. Linzer zostawił po sobie ogromne dzieło rozbudowy i odnowienia całego kościoła parafialnego oraz majątku będącego własnością parafii. Przekazując 7. XI 1938 r. zarząd parafii swojemu następcy, odprawił rano uroczystą Mszę św. w asyście ks. Dziekana Józefa Buryana z Goleszowa. Po Mszy św. parafianie odprowadzili ks. proboszcza do budynku szkoły, gdzie przygotowano uroczystość pożegnalną. W imieniu Rady Parafialnej proboszcza żegnał Paweł Urbaczka, e w imieniu Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Męskiej – Maria Wojtasówna oraz Ludwik Hernik. Po uroczystościach pożegnalnych i skromnym śniadaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele parafii, jeden z puńcowskich gospodarzy, Tomasz Caputa, odwiózł ks. Linzera do jego domu w Cieszynie-Bobrku, gdzie przez długie lata prowadził jeszcze aktywne życie duszpasterskie i naukowe. Szczególnie poświęcał się studiowaniu historii Kościoła, dogmatyce i teologii moralnej. Ksiądz Linzer zmarł nagle w swoim domu na Bobrku. Na jego pogrzeb, który odbył się 24. VIII 1948 r. w Cieszynie, przybyli prócz katolików również liczni ewangelicy, una nueva espora liczba pastorów. Kondukt pogrzebowy prowadził ks. Infułat Wilhelm Kasperlik.

W wyniku przeprowdzonego przez Kurię Diecezjalną w Katowicach konkursu urząd proboszcza w Puńcowie został przyznany ks. Zygmuntowi Krzyżanowskiemu, pochodzącemu z Kokutkowic koło Tarnopola w okręgu lwowskim. Nowy proboszcz pragnął przybyć do Puńcowa już 31.VIII i objąć parafię od 1.IX 1938 r. Niestety, plebania w Puńcowie zajęta była wówczas przez stacjonujący tam oddział żołnierzy. W związku z taką sytuacją ks. Linzer wystąpił do Kurii w Katowicach z prośbą o przesunięcie daty wprowadzenia się ks. Krzyżanowskiego dopiero na 7. XI 1938 r. Administrador de Nowy przybył do Puńcowa z parafii w Michałkowicach, gdzie pełnił obowiązki wikariusza. Obejmując ją jako administrator, a od 2.XII 1938 r. jako proboszcz, chciał ją nowocześnie urządzić. Najpierw planował założyć ogrzewanie w kościele, przy probostwie chciał urządzić obszerny ogród owocowy i kwiatowy oraz uporządkować cmentarz przy kościele parafialnym. Parafialna Rada Duszpasterska postanowiła więc na swoim posiedzeniu, w dìzpaska p Parafialnej. Finansowym wsparciem realizacji tej inwestycji miały być również ofiary materialne, zebrane przez ks. proboszcza w czasie odwiedzin kolędowych, rozpoczętych 1.I 1939 r. na terenie Puńcowa i Dzięgielowa. Ksiądz Krzyżanowski odwiedził wtedy łącznie 153 rodziny na terenie całej parafii. Niestety, niewielka część tej inwestycji mogła zostać zrealizowana, gdyż po krótkim okresie pobytu ks. Krzyżanowskiego w Puńcowie, 1.IX 1939 r. wybuchła II wojna światowa.

banner