Ozon – wróg czy przyjaciel litecoin vs bitcoin cap de mercado

Ozon jest naturalnym składnikiem atmosfery. Powstaje w stratosferze, na wysokości około 30 km, jako wynik działania promieni ultrafioletowych na tlen. W niższych warstwach powstaje na skutek wyładowań atmosferycznych. Zarówno tlen jak i ozon mają właściwości absorbowania tych promieni. W ten sposób stają się one niezbędnymi składnikami atmosfery, warunkującymi życie na ziemi. Wysoka energia promieniowania ultrafioletowego, nie zatrzymywana przez warstwę ozonu, powodowałaby zniszczenie organizmów żywych wywołując w nich denaturację białek. Std też tak ważne stało się w ostatnich dziesięcioleciach dokładne poznanie wszystkich właściwości ozonu i jego wpływu zarówno korzystnego, jak i toksycznego a bañido por las costumbres de las personas de la madera, las costumbres, las actividades de las personas de la paz, las costumbres, los artículos de la paz Konstrukcja aparatów do sztucznego wytwarzania ozonu, zwanych ozonizatorami, umożliwiła poznanie właściwości fizycznych, biochemicznych ozonu, a także jego wpływ na metabolizm komórekk. Właściwości fizyczne:

Jest on gazem bezbarwnym, o ostrym przenikliwym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczającym się w wodzie (ok. 50% bardziej niż tlen). Jego wysoka rozpuszczalność, spowodowana dwubiegunowością cząsteczki, zapewnia mu bardzo łatwą dyfuzję do tkanek. Występuje we wszystkich stanach skupienia, wszystkich wykazując dużą niestabilność. W postaci ciekłej i stałej jest substancją silnie wybuchową jako gaz ma tendencję do rozkładania się w zależności od temperatury. Nie można więc wytwarzać ozonu na zapas. Do celów medycznych musi być produkowany na bieżąco, w razie potrzeby. Właściwości chemiczne:

Jest jednym z najsilniejszych utleniaczy. W reakcjach chemicznych działa ze znacznie większą szybkością niż tlen. Pod jego wpływem substancje organiczne ulegają licznym przekształceniom. W procesie ozonolizy ozon rozkłada się do niestałego ozonku, który następnie z dużą szybkością degraduje się do karbonylu i jonu obojniaczego. Jon ten może reagować z aldehydami, alkoholami, estrami, wolnymi aminokwasami, grupami sulfhydryLowymi lub wodą. W obecności wody lub innych substancji nieobojętnych wiąże się z nimi tworząc nadtlenki.

Ozon, obok podwyższonego ciśnienia parcjalnego tlenu, promieniowania jonizującego, promieni ultrafioletowych, ksenobiotyków v. V. V. W układach biologicznych tlen cząsteczkowy może być przekształcany w formy aktywne: wolne rodniki lub substancje łatwo ulegające przekształceniom wolne rodniki.

Aktywne postacie tlenu tworzą się podczas normalnego metabolizmu komórkowego, w czasie fosforylacji oksydatywnej będącej podstawowym procesem uzyskiwania energii. W przebiegu procesu transportu elektronów w mitochondriach (produkcja ATP połączona z kontrolowaną czterostopniową redukcją tlenu cząsteczkowego do dwóch cząstecekk wody) dochodzi do wyciek". W prawidłowych warunkach zostają one unieszkodliwione przez działanie dysmutazy.

Poza mitochondrialnym systemem przenośników elektronów wolne Rodniki Moga pochodzić z reakcji samoutleniania zredukowanych związków (np. Adrenaliny, ferrodoksyny, flawiny), z pierwszej Fazy biotransformacji niektórych związków chemicznych z udziałem cytochromu P-450 siateczki endoplazmatycznej (SA Nimi m.in. węglowodory aromatyczne i alifatyczne , metale ciężkie i in.), z tzw. "wybuchu oddechowego" (dolor respiratorio) poburzonych komórek fagocytarnych: neutrofili, eozynofili, makrofagów. W prawidłowych warunkach dochodzi do szybkiego unieczynnienia wolnych rodników przez układ antyoksydacyjny komórki. Jeśli tak się nie stanie to następuje łańcuchowa reakcja procesów rodnikowych, tzn. reakcje rodnika z jakąś cząsteczką powodować będą powstanie innego rodnika. Na przykład w reakcji rodnika podnatlenkowego (02"*) z nadtlenkiem wodoru powstaje najbardziej aktywna forma rodnikowa w komórce- rodnik hydroksylowy (OH *).

Wolne rodniki różnią się zasadniczo pod względem aktywności. Jak już wspomniano najaktywniejszym z nich jest rodnik hydryksylowy (OH *), który potencjalnie może reagować z każdą cząsteczką i obecnie uważany jest za główny pow Herzegovina tokkzzznozznoznoznozkozzzzznozkozzzznozkozzzznoznoznoznozzzzzznoznoznozkozzzzzzznoznoznoznozzzzznoznoz Mniej aktywne potencjalnie cytotoksyczne wolne rodniki tlenowe i ich pochodne powstające w żywym organizmie to np. rodnik peroksylowy ROO * rodnik ponadtlenkowy 0 2 -, rodnik hydroksyperoksylowy

banner