Opodatkowanie transakcji opartych na technologii blockchain – Bizneswpodatkach.pl – El portal de Twied del portal de bitcoin a bitcoin a litecoin

Przeniesienie większości transakcji finansowych do sieci poza oczywistymi plusami, przyniosło również nowe, nieznane światu jeszcze 25 lat temu zagrożenia. Cały czas zwiększająca się liczba cyberataków spowodowała, że ​​jak nigdy wcześniej wystąpiła potrzeba stworzenia systemu, który jest niemożliwy do złamania. Odpowiedzią na ten problem jest technologia blockchain, na zasadach której działają m.in. kryptowaluty, w tym bitcoin. Zdaniem ekspertów od cyberbezpieczeństwa, blockchain w nadchodzących latach tak jak m.in. w Estonii zastosowany zostanie w administracji publicznej (polski Ministro Cyfryzacji – Anna Sterżyńska w lipcu ubiegłego roku powołałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałałala … Oczywistym jest również, że nowa technologia, znajdzie zastosowanie także w biznesie (de 2015 r. Powstało ponad 150 startup’ów, prowadzących projekty oparte n blockchain).

Nowa technologia jest też wyzwaniem dla obecnie funkcjonujących przepisów podatkowych, które muszą zostać dostosowane do nowych metod transakcyjnych. Siłą rzeczy pojawiły się już pierwsze interpretacje podatkowe oraz wyroki w tym zakresie, skupiają się one jednak wyłącznie na kwestii kryptowalut, które wydeptują ścieżkę innykimpiazuelozuelozota.com Jak wygląda obecna linia interpretacyjna w tym zakresie?

22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że dla potrzeb IVA bitcoiny należy traktować jak walutę tradycyjną. Oznacza to, że wymiana tego ekwiwalentu pieniądza w ramach działalności gospodarczej podlega zwolnieniu z VAT jako świadczenie usług za wynagrodzeniem na podstawie art. 135 ust. 1 litro e Dyrektywy IVA.

W związku z tym nabywcy tego typu usług opodatkowanych dotychczas VAT s narażeni na kwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Po stronie sprzedawcy natomiast zwolnienie tego typu usług z opodatkowania spowoduje co do zasady ograniczenie lub całkowity brak prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z tą sprzedażą.

W przypadku podatku dochodowego również utworzona została jednolita linia interpretacyjna. Początkowo podatnicy starali się na różne sposoby jak najbardziej uniknąć opodatkowania od handlu bitcoinami. Zwracali uwagę, iż kryptowaluty są zjawiskiem nowym, a ustawa o PIT powstała znacznie wcześniej. W związku z tym ustawodawca podatkowy uchwalając ustawę o PIT nie znał bitcoinów, nie mógł mieć intencji opodatkowania jakichkolwiek transakcji ich dotyczących.

Osoby podnoszące podobnie argumentowane próby przegrywały z kretesem. Zgodnie z obecną linią interpretacyjną przychody z wymiany jednostek bitcoin na walutę krajową lub zagraniczną co do zasady zaliczane s do źródła przychodu, jakim są prawa majątkowe. Tezę tę podtrzymał m.in. Wiceminister Finansów Piotr Nowak w odpowiedzi na interpelację poselską Mirosława Suchonia. Wskazał on przy tym, że zasada ta obowiązuje w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. ¿Lo hizo tego jednak wystarczy, ¿cómo se dice bitcoinem prowadzony jest w imieniu własnym oraz „w sposób zorganizowany i ciągły”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 kwietnia 2017 r. (2461-IBPB-2-2.4511.12.2017.2.BF) stwierdzając, iż przychód z tytułu sprzedaży zakupionej kryptowaluty Bitcoin stanowić będzie przychód z presa majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36.

Quemamos oznacza a, ¿osoba handlująca cyfrową walutą musi zapłacić podatek według skali, czyli według stawek 18 i 32%. Stanowiska te ostatecznie rozwiały wątpliwości dotyczące opodatkowania kryptowalut. Wcześniej pojawiały się sprzeczne interpretacje, a w niektórych organy podatkowe stwierdzały, że od przychodu z handlu wirtualnymi walutami można płacić nawet zryczałtowany podatek w wokokookiko w wokokookiko wi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wyżej przytoczonej interpretacji podatkowej wskazał, że co do zasady kosztami uzyskania omawianych. przychodów będą wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki poniesione w celu ich osiągnięcia, zachowania alba zabezpieczenia ródła przychodu, oile nie zostały wyzatizzzzzczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. 23 ustawy o PIT. W dodatku poniesienie tych kosztów powinno zostać udokumentowane w sposób niebudzący wątpliwości. Wobec powyższego do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia bitcoinów można zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu ich nichcia, np. koszt nabycia samych bitcoinów, pod warunkiem prawidłowego udokumentowania takiej transakcji.

Na zakończenie wskazać należy, że Ministerstwo Finansów podkreśla m.in. w powyżej przytoczonej odpowiedzi na interpelację poselską, iż brakuje powszechnie obowiązującej, legalnej definicji kryptowaluty, zarówno w prawie międzynarodowym, jak i krajowym. Ministerstwo dostrzega jednak, że obrót wirtualnymi walutami staje się coraz popularniejszy i nie uniknie już wprowadzenia prawnych regulacji dotyczących tych kwestii. W najbliższym czasie możemy więc spodziewać się nowych przepisów regulujących zarówno kwestię kryptowalut, jak też innych rozwiązań opartych na technologii blockchain.

banner