Opodatkowanie bitcoin’ów, 9 października 2014 r. – Kancelaria Prawna Bernard Łukomski bitcoin inversión fideicomiso división de acciones

(A) prawa rzeczowe – własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe (art 244 § 1 K. C..): Użytkowanie, służebności gruntowe i osobiste, zastaw, w tym zastaw rejestrowy (…), hipoteka, własnościowe Spółdzielcze prawo hacer lokalu mieszkalnego, spółdzielcze chica do lokalu użytkowego, chica do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

(b) wierzytelności, czyli prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych (obligacyjnych), np. najem, dzierżawa, lokatorskie spółdzielcze chica hacer lokalu, wierzytelności z weksla lub czeku, wierzytelności z tytułu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Do kategorii wierzytelności należą również roszczenia pieniężne, w tym odszkodowawcze, choćby służyły do ​​ochrony dóbr niemajątkowych. (…)

(e) prawa spadkowe, w tym prawo do spadku (prawo dziedziczenia) oraz prawa związane z zachowkiem i zapisem; zagadnienie praw spadkowych jako odrębnej pozycji klasyfikacyjnej jest sporne, zob. J. St. Piątowski (w 🙂 Sistema prawa cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe, rojo. J. St. Piątowski, Ossolineum 1986, s. 16 i n. oraz S. Grzybowski (w 🙂 Sistema I, s. 238;

Wbrew poglądom Ministra nie można uznać bitcoin’A za wierzytelność z tego względu, że nie istnieje podmiot (adresat) obowiązany do określonego zachowania się w stosunku do„ dysponenta ”bitcoina. Gdyby bitcoin był oficjalną walutą (środkiem płatniczym regulowanym prawnie) możliwe byłoby domaganie siępe jego emitenta otrzymania stacito nipuano nipuano nipuano náu nipuano nipuano nipuano nipuano nipuano nipuano nipuano nipuano nalu náqueo nipuano nal. Ponieważ nie istnieje instytucja, którą można by określić emitentem bitcoin’a (np. Na wzór NBP emitującego polską walutę), dlatego nie jest możliwe uznanie bitcoin’A za prawo majątkowe.

Pomijanie przez Ministra Finansów kryterium “prawa wierzyciela do żądania od dłużnika pewnego zachowania się, zwanego świadczeniem” przy definiowaniu pojęcia “prawa majątkowego” stanowi błąd. Uznawanie przez Ministra Finansów, iż: „przy definiowaniu praw majątkowych sięga się do wykładni systemowej i powszechnie stosowanego tego terminu na gruncie prawa cywilnego. Prawa majątkowe to, najogólniej rzecz ujmując, prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, ícono chi chi chi chi pimpácei pup uc ucp

Skoro sporny charakter prawny bitcoinów sprawia, iż nie jest możliwe dokonanie kwalifikacji prawnej bitcoin’a dla celów podatkowych należy uznać, iż istnieje w prawie luka. Zgodnie bowiem z zasadą wyrażoną w art. 217 Konstytucji Nakładanie podatków, innych Danin Publicznych, podmiotów określanie, opodatkowania przedmiotów i stawek podatkowych, un także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy .. W tym zakresie nie broma dopuszczalna wykładnia rozszerzająca. podkreślić Należy, iż Stoi Trybunał Konstytucyjny na stanowisku, że niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na podatników niekorzyść, un ich analogiczne czy rozszerzające Stosowanie broma niedopuszczalne w każdym przypadku, gdy ma na celu zwiększenie obowiązków podatkowych.

Zakaz stosowania analogii i wykładni rozszerzającej w prawie podatkowym znajduje uzasadnienie również na gruncie art. 84 Konstytucji, który wskazuje, jednoznacznie iż „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń, publicznych, tym podatków, określonych w ustawie”. Zakaz stosowania wykładni rozszerzającej potwierdza również orzecznictwo sądów administracyjnych:

– wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. III SA / Wa 1306/08), w którym stwierdzono, iż „prawo podatkowe jest prawem ingerencyjnym i należy przestrzegać w nim zasady vas a la tienda de animales en la ciudad de Vietnam, Japón, India, Japón, Japón, Japón, Japón y Japón Stosowanie innych metod wykładni prawa ogranicza pewność prawa. Analogia jest postrzegana jako forma stosowania prawa, która zagraża pewności sytuacji prawnej podatnika. Należy podzielić poglądy, że milczenie ustawodawcy co do opodatkowania jakiegoś prawnopodatkowego stanu faktycznego, nawet gdyby a nz niplo? N Zgodnie z zasadą zakazu stosowania analogii w prawie podatkowym – granic opodatkowania należy szukać w ustawie podatkowej; przez analogię nie można tworzyć nowych prawnopodatkowych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu “,

banner