سø§ø®øªø§ø ± ø³ûœø³øªù… ø®ùˆø¯ù¾ø ± ø¯ø§ø² ø¨ø§ù † ú © ù ‡ ø ø -atm litecoin to aud

بعضی از Ù¾Ø ± Ø¯Ø§Ø²Ø´Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador central) Ù… ÛŒ تÙØا٠† Ù † ¯ د ا²² Ø Ø Ø ÙˆØ · اخøªøµø§øµûœ Ùˆ اøªøµø§Ù „ات تل Ù \ x81ù † ¾ پشتیبا٠† ÛŒ Ù Ù † Ù… ای٠† د دستگا٠‡ ایی Ú © Ù ‡ یا Ø®Ø · ÙˆØ · اخøªøµø§øµûœ Ú © Ø§Ø ± Ù… ©Ú © Ù † Ù † د¯ ¯… ی٠… ا از Ø · Ø ± ی٠‚4 سی٠… ØŒ Ù † Ù‚Ø · Ù ‡ ب٠‡ Ù Ø Ù Ø Ù ‡ Ù ‡ Ùˆ Ø®Ø · ØÙ„ x Ø®øµùˆøµ ب٠‡ Ù¾Ø ± Ø¯Ø§Ø²Ø´Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador host) Ù… øªøµù „Ù… ÛŒ Ø´ÙÙ Ù Ø Ù ˆ ATM Ù ‡ ایی Calculadora de minería de datos Ú © Ù ‡ با Ø®Ø · ÙˆØ · ت٠„Ù \ x81ù † Ú © Ø§Ø ± Ù… ÛŒÚ © Ù † Ù † ¯ Ø Ø Ø¨Ø§§ §Ø³ØªÙ \ x81ø§Ø¯Ù ‡ از ÛŒÚ © Ù… ودم Ùˆ Ø®Ø · ت٠„Ù \ x81ù † عادی Ø ¢ زاد یا یا Ù… Ú © ز خدم ات ای٠† ØªØ ± Ù † ت ب٠‡ Ù ¾ Ø ± Ø¯Ø§Ø²Ø´Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador central) Ù … تøµù „Ù… ÛŒ شو٠† د.

دستú¯Ø§Ù ‡ Ù ‡ ا با Ø®Ø · ÙˆØ litecoin mining · اخøªøµø§øµ Ø Ø Ø§ÛŒ Ù… ØÛŒØ · Ù ‡ ایی اØØت Ú © Ù ‡ Ù… Ø ± اجع٠‡ دستگا٠‡ Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø ± زیاد است Ùˆ Ú © Ø§Ø ± ب§§Øد ØØØ ± یع ا٠† جام شود Ùˆ دستگا٠‡ ‡ ‡ ای با Ø®Ø · ت٠„Ù \ x81ù † Ø¨Ø ± ای ØªØ¬Ø§Ø ± ت٠‡ ای Ú © ÙˆÚ † Ú © Ø¯Ø ± Ù \ x81ø ± وشگا٠‡ Ù ‡ ‡ ا اغ٠„ب ب٠‡ Ú © Ø §Ø ± Ù… ÛŒ Ø ± ود. Ù ‡ زی٠† Ù ‡ او٠„ی٠‡ Ø¨Ø ± ای دستú¯Ø§Ù ‡ تل Ù \ x81ù † Ø¨Ø ± Ø§Ø Ø Ø ± Ù † ø ø † ‡ زی٠† Ù ‡ Ø¨Ø ± ای دستگا٠‡ با Ø®Ø · ÙˆØ · اخøªøµø§øµûœ Ù… ÛŒ باØØØØد. Ù ‡ زی٠† Ù ‡ عم Ù „یات ب٠‡ øµùˆø ± ت تل Ù \ x81ù † Ù \ x81ù ” Ù ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ø · اخøªøµø§øµûœ Ù… ÛŒ شود.

– øµù \ x81ø¬Ù ‡ Ú © Ù „ید (teclado numérico): øµù \ x81øÙ ‡ Ú © Ù„ ید Ø§Ø · Ù „ااات Ù… ÙØ ± د-24 Ù † یاا² Ø ± ای ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ Ø ± ا از øµø§Øب Ú © Ø§Ø Ø Øª Ø¯Ø ± یا٠\ x81øª Ù… ÛŒ Ú © Ù † Ø ¯. Ù ‡ Ù… Ú † Ù † bestÙ mejor billetera ltc † Ø¯Ø³ØªÙˆØ ± ات Ú © Ø§Ø ± Ø¨Ø ± Ø ± ا Ø¨Ø ± ای Ø¯Ø ± یا٠\ x81 ª Ù… ا٠† د٠‡ Øساب Ùˆ ØªØºÛŒÛŒØ ± Ø ± Ù… ز Ø ± ا Ø§Ø¬Ø ± ا Ù… ÛŒ Ú © Ù † د. Ø¨Ø ± ای ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ Ù † یاز ب٠‡ PIN Ù… ÛŒ باشد Ú © Ù ‡ تÙØØØØØ · øµù \ x81øÙ ‡ Ú © Ù „¯Ø¯ Ø¯Ø ± یا٠\ x81øª Ù… ÛŒ شود.

– øµù \ x81øÙ ‡ Ù † Ù… ایش (pantalla de visualización): øµù \ x81øÙ ‡ Ù † Ù… ایش Ø¯Ø³ØªÙˆØ ± ا٠“عم ‡ ‡ ‡§§ˆˆˆ§§ˆˆ§§” یات ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ Ø ± ا Ù † Ù… ایش Ù… ÛŒ د٠‡ د. اغ٠„ب øµù \ x81øÙ ‡ Ù † Ù Ø… ایش دستú¯Ø§Ù ‡ ٠ایی Ú © Ù ‡ از Ø®Ø · ÙˆØ · Ù¾Ø Ø ØØØ Ø Ø §Ø³ØªÙ \ x81ø§Ø¯Ù ‡ Ù… ÛŒ Ú © Ù † Ù † ¯ د Ù ‡ ا ØªÚ © Ø ± Ù † Ú¯ یا Ø ± Ù ¯ Ú¯ÛŒ (CRT) Ù… ÛŒ Ø¨Ø §Ø´Ù † د. دستگا٠‡ Ù ‡ ایی Ú © Ù ‡ از Ø®Ø · ÙˆØ · ت٠„Ù \ x81ù † است٠\ x81ø§Ø¯Ù ‡ Ù ÛŒ † † † † † † † د اغ٠„ب از øµù \ x81øÙ ‡ Ù † Ù Ø… ایش ØªÚ Ø Ø ± Ù † Ú¯ با Ø ± Ù ¯ Ú¯ÛŒ (LCD) ا³ØªÙÙ \ x81ø §Ø¯Ù ‡ Ù… ÛŒ Ú © Ù † Ù † د.

Ù … Ú © ا٠† یز٠… Ù † ØØزیع ÙˆØ Itc to idr¬Ù ‡ ØªÙˆØ³Ø · Ú † شم ا٠„İ ª ± ± ± ± ± ± ± ادْÙÙ „Ù ‡ ایی Ú © Ù ‡ Ø¯Ø ± Ø®Ø ± وجی توزیع شد٠‡ ا٠† د Ø ± ا Ø’… Ø´Ø Ù … ÛŒÚ © Ù † د. تØïداد Ù¾Ù „Ù „Ù ‡ ا Ùˆ Ø¯ÛŒÚ¯Ø ± Ø§Ø · Ù„ اعات وابست٠‡ بÙÙ ‡ øµùˆø ± ت Ø §ÛŒ Ú † اپ Ù… ÛŒ شو٠† د Ùˆ ÛŒÚ © Ú © Ù¾ÛŒ Ø¨Ø ± ای Ù… دت 2 سا٠„Ù ¯ Ú¯Ù ‡ Ø¯Ø§Ø ± ÛŒ Ù … ÛŒ شود.

Ù ‡ Ø ± زم ا٠† ÛŒ Ø¯Ø§Ø ± Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت Ø¯Ø ± Ù… ÙˆØ ± د ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø Ø®ÙˆØ¯ Ú † ÙˆÙ † Ùˆ Ú † Ø ± ایی داشت٠‡ باشد. او از Ù † تیج٠‡ Ú † اپیÙ٧اØع Ø «Ø¨Øª شد٠‡ Ø¨Ø ± ای دید٠† سوأ Ù… ÛŒÚ © Ù ¯ د Ùˆ سْØØ Ø¨Ø§ Ù¾Ø ± Ø¯Ø§Ø²Ø´Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador central) ØªÙ Ø Ø§³ Ù… ÛŒ¿ □ □ Ø Ø ¯. ام ا ای٠† Ú © Ø§Ø ± ام Ú © ا٠† Ù¾Ø ° ÛŒØ ± Ù † یستª ٠٠وقایع Ø «ØØت Ø´Ø ¯Ù ‡ Ú † اپی Ø¯Ø ± اختØØ§Ø ± او Ù‚Ø ± Ø§Ø ± Ø¨Ú¯ÛŒØ ± د Ø¨Ø ± ای Ù ‡ Ù… ی٠† Ø¯Ø§Ø ± Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت باید ب٠‡ با٠† Ú © Ù… Ø ± اجع٠‡ Ú © Ù † د Ùˆ Ù \ x81ø ± Ù… Ù… Ø ± بÙØØ · Ù ‡ Ø²Ø ¿Qué significa ltc? § ØªÚ Ù… ی٠„Ùˆ Ø¨Ø ± ای Ù¾Ø ± Ø Ø§§Ø²Ø Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador central) Ù \ x81ø§Ú © س Ù † Ù Ø… اید تا Ù¾Ø ± دازشù¯Ø ± Ù… یزØØØ §Ù † (procesador host) Ø ¢ Ù † Ø ± ا Ø¨Ø ± Ø ± سی Ú © Ù † د Ùˆ Ú † ÙˆÙ † Ùˆ Ú † Ø ± ا Ø¯Ø§Ø ± Ù † Ø Ù ‡ Ú © Ø§Ø ± ت Ø ± ا Ø¨Ø ± Ø · Ø ± Ù \ x81 Ù † Ù… اید.

Ø¯Ø ± Ú © Ù † Ø§Ø ± Ú † شم ا٠„Ú © ØªØ ± ÙˆÙ † ÛŒÚ © ÛŒ Ø¨Ø ± ای شم Ø ± د٠† پوÙÙ” ØŒ Ù … Ú © ا٠† یز٠… توزیع وج٠‡ از س٠† Ø³ÙˆØ ± Ú © Ù ‡ از شی٠‘Ù Ø Ø ˆ û ˆ ˆ ˆ ست٠\ x81ø§Ø¯Ù ‡ Ù… ÛŒÚ © Ù † د. Ø§Ú¯Ø ± دو ØªØ Ø§Ø² پو٠„ب٠‡ Ù ‡ Ù Ú… Ú † سبید٠‡ باشد وقتیی ‡ Ø´Ø ± وع ب٠‡ تÙØزیع ¹¹Ùˆˆ „ب٠‡ دØØ ± Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت Ù † Ù… اید. دو Ù¾ÙÙ ”ب٠‡ ‡ ‡ Ù… Ú † سبید٠‡ ب٠‡ Ù Ù… ØÙ \ x81ø¸Ù ‡ Ø¨Ø ± گشت داد¯ ‡ شد٠‡ Ù ‡ ا (contenedor de rechazo) Ø§Ø ± جاع داد٠‡ Ù… ÛŒ شود. ای٠† ات٠\ x81ø§Ù ‚Ø¨Ø ± ا§ÛŒ پو” „Ù ‡ ‡ اª تا Ø®ÙˆØ ± د٠‡ ØŒ Ù¾Ø§Ø ± Ù ‡ Ùˆ Ùˆ Ù \ x81ø ltc rules 2017 ± سو¯¯Ù ‡ Ù † یز Ù… ÛŒ ا٠\ x81øªø¯.

زم ا٠† © Ú © Ù ‡ Ø¯Ø§Ø ± Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت ÛŒÚ © ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ با ATM ا٠† جام Ù… ید٠‡ د باید ÛŒÚ © Ø³Ø ± ÛŒ Ø§Ø · Ù „اØات Ø¶Ø ± ÙˆØ ± ÛŒ Ø ± ا توØØØ · Ú © Ø§Ø ± ت Ø®ÙØا٠† Ùˆ øµù \ x81øÙ ‡ Ú © Ù „ید ب٠‡ دستگا٠‡ بد٠‡ د. ATM Ø§Ø · Ù „اعات Ø ± ا ب٠‡ Ù¾Ø ± Ø¯Ø§Ø²Ø´Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador central) Ù… ÛŒ Ù \ x81ø ± ستد¯Œ ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ ب٠‡ با٠† Ú © دØØ ± Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت یا Ù… وس³³³ ‡ øµø§Ø¯Ø ± Ú © Ù † Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت Ø§Ø ± سا٠„Ù… ÛŒ شود تا ا٠† ØØا§Ù … بشود. Ø§Ú¯Ø ± Ø¯Ø§Ø ± Ù † د٠‡ Ú © Ø§Ø ± ت Ø¯Ø ± خواست پو٠„Ø¨Ú © Ù † د ØŒ Ù¾Ø litecoin 2017 ± Ø ¯Ø§Ø²Ø´Ú¯Ø ± Ù… یزبا٠† (procesador central) پو٠„ال Ú © ØªØ ± ÙˆÙ † ÛŒÚ © ÛŒ Ø ± ا از Øساب Ù… Ø ´ØªØ ± ÛŒ Ø¯Ø ± با٠† Ú © Ø¨Ø ± داشتÙÙÙÙ Ù¨ ب٠‡ او Ù… ÛŒ د٠‡ د. ÛŒÚ © Ø¨Ø§Ø ± Ú © Ù ‡ پو٠„از Øساب Ù… Ø´ØªØ ± ÛŒ ØªÙˆØ³Ø · Ù¾Ø ± دازشoy □Ø ± Ù… ØØØØا§ † (procesador central) Ù … Ù † ª “” “” ÛŒ “” “” “” “” “” “” “” “” “” “” ‡ ATM Ø§Ø ± سا٠„Ù… ÛŒ Ú © Ù † د Ú © Ù ‡ Ù Ø… ج٬ز Ù¾Ø ± داخت وج٠‡ Ø ± ا ب٠‡ Ø ¯Ø³ØªÚ¯Ø§Ù ‡ Ù… ÛŒ د٠‡ د. سپس Ù¾Ø ± دازش ACH (Ú © ​​Ø§Ø ± Ù… زد Ù¾Ø ± داخت وج٠‡) Ø¯Ø§Ø ± Ù † د٠‡ Ú © Ø §Ø ± ت Ø¯Ø ± Ø ± وز بعد Ú © Ø§Ø ± ÛŒ ا٠† جام Ù… ÛŒ شود.

ATM Ù ‡ ا شم Ø§Ø ± Ù ‡ Ø´Ù † اسایی شخøµûœ (PIN) Ùˆ Ø¯ÛŒÚ ltc valor¯Ø ± Ø§Ø · Ù „Ø§Ø¹Ø §Øª ایم Ù † Ù ¯ Ú¯Ù ‡ Ø¯Ø§Ø ± ÛŒ Ù… ÛŒ Ú © Ù † Ù † د با Ù † Ø ± Ù… ا٠\ x81ø²ø§Ø ± Ù ‡ ای Ù¾Ù † Ù ‡ ا٠† Ú © Ù † Ù † ¯ د٠‡ ا² قبØÙ „triple DES (estándar de cifrado de datos). O §Ø¬Ø ± ای Ø ¢ Ù † از Ø§Ø · Ù „اعات Ùˆ Ù¾ÙÙ” ®¯¯¯¯¯¯¯¯ ± ATM Ù ‡ ا Ù… Øا٠\ x81ø ت Ú © Ù † ید.

– Ø§Ú¯Ø ± شم ا از ATM ای است٠\ x81ø§Ø¯Ù ‡ Ù… ÛŒ Ú © Ù † ید Ú © Ù ‡ Ø¨Ø ± ای Ø ®ÙˆØ¯Ø ± Ùˆ Ø¯Ø ± ست شد٠‡ ا٠† د ØŒ Ø®ÙˆØ¯Ø ± Ùˆ Ø ± ا Ù † Ø²Ø¯ÛŒÚ © دست–¯Ø§Ù ‡ Ø ¨Ø ± د٠‡ ب٠‡ Ù Ù ØÙˆÛŒ Ú © Ù ‡ Ø¯ÛŒÚ¯Ø ± Ú © سی Ù † تÙØا٠† د Ø§Ø ± Ú © Ù † Ø§Ø ± Ø®ÙˆØ ¯Ø ± Ùˆ ب٠‡ دستگا٠‡ خود٠± ± دØاز † Ø²Ø¯ÛŒÚ © بشود. Ù ‡ Ù… Ú † Ù † ی٠† تم ام Ø¯Ø ± Ù ‡ ای Ø®ÙˆØ¯Ø ± Ùˆ خود Ø ± ا Øتم ا Ù‚Ù \ x81ù „ Ú © Ø ± د٠‡ باش´Ø¯.

– Ø§Ú¯Ø ± اØساس Ø®Ø · Ø ± Ú © Ø ± دی Ø³Ø ± یعا ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ Ø ± ا Ù „غو Ú © Ù † ÛŒ Ø ¯ Ùˆ ب٠‡ Ø³Ø ± عت Ø®ÙØدÙØØ ± داز Ø ± ا ØªØ ± Ú © Ù † ید. ب٠‡ با٠† Ú © خود Ø¨Ø ± وید Ùˆ Ø ¢ Ù † Ù ‡ ا Ø ± ا Ø ¢ گا٠‡ Ú © Ù † ید © Ù ‡ ØªØ ± Ø§Ú © Ù † Ø´ Ø ± ا Ù „غو Ú © Ø ± د¯Ù ‡ اید Ùˆ ب٠‡ با٠† Ú © Ù ‡ Ø´Ø ¯Ø§Ø ± بد٠‡ ید Ú © Ù ‡ Ù \ x81ø ± د Ù… Ø´Ú © ÙˆÚ © ÛŒ Ù † Ø²Ø¯ÛŒÚ © Ø®ÙˆØ¯Ù¾Ø ltcfeds com ± ØØا ز بو¯¯Ù ‡ است.

banner