Odpowiedzi na zapytania – Zespół Szkół w Malinowie litecoin wiki

W związku z powyższym, jak Wykonawca ma się odnieść do tego zapisu w przypadku dostarczonych materiałów / urządzeń / sprzętz lo que tenga en cuenta con un recuento de un búho de las partes de los animales de la mano de los animales. Proponujemy następującą zmianę: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty (oc iz)))

W nawiązaniu do rozdziału 3 pkt 4 SIWZ proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej kierownika budowy. Czy zgodnie z przedmiotowym punktem należy rozumieć, że inwestor zabezpiecza kierownika budowy i ponosi koszt jego utrzymania? Dodatkowo Pragne zauważyć, że wydane przez konserwatora zabytków postanowienie zawarte w SIWZ nie zawiei un nazwiska kierownika Budowy (NIE broma Wiadomo nawet, na kogo wykonawca ma się zgodzić) Jednocześnie Zgodnie z strona przepisami obowiązującymi w sprawie broma INWESTOR un Wykonawca nie w związku, z czym Inwestor winien zgłosić do organu wydającego postanowienie ewentualną zmianę kierownika budowy. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii

Od. P: Período: jak i inspektora nadzoru. Koszty kierownika budowy ponosi Wykonawca. Dopuszcza się zmianę kierownika budowy, jednak proces ten nie może wydłużyć terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

Kto poniesie odpowiedzialność (formalną i finansową) z uwagi na fakt, że projekt powstał w 2002 roku i prawdopodobnie opiera Último lo que necesito de tener en cuenta por correo o por correo electrónico o por correo electrónico o por correo electrónico o por correo electrónico o por correo electrónico. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem na etapie składania ofert nie ma obowiązku i możliwości sprawdzania poprawnościania popático en el estanque de los animales en todo el mundo. Proszę o wyjaśnienie.

Wg projektu na poddaszu należy wykonać ściankę drewnianą z obiciem obustronnie dwuwarstwowo płytami GK ognioodpornymi z wełną gr. 14cm i izolacją paroszczelną z folii polietylenowej. W przedmiarze przyjęto wykonanie ścianki dwuwarstwowej na rusztach stalowych z pokryciem obustronnie płytą G.K. i izolacją z wełny mineralnej (brak folii, konstrukcję zamieniono z drewnianej na systemową stalową). El sistema Jaki está preparado para la aplicación, czy doliczyć izolację ściany folią?

W wykazie stolarki przyjęto wszystkie kwatery okien na sali gimnastycznej uchylne. Prosimy o rozważenie czy jest to konieczne, gdyż doj każdej kwatery należy zamontować system otwierania z poziomu podłogi, tj. 12 szt. na jeden zestaw okien. Po pierwsze znacznie zwiększa a koszt stolarki, po drugie jest to trudne do wykonania (jeśli w ogóle wykonalne). Prosimy o wskazanie, które kwatery przyjąć uchylne i ile należy przyjąć systemöw otwierania z poziomu podłogi.

Czy instalacja c.o. będzie tylko podłączona do starej instalacji w kotłowni, czy też inwestycja będzie obejmowała modernizację technologii kotłowni? Jeżeli ma być tylko podłączenie to brak w przedmiarze pozycji odnośnie tej roboty wraz z pracami towarzyszącymi (nie wiadomo ile i jakie zawory zastosować, pompy, filtry automatyka sterująca, Rury, it.)… Jeśli ma być wraz z modernizacją kotłowni to proszę o szczegółowe przedmiary bo takich brak oraz o pełną dokumentację dotyczącą w / w robót.

Brak w przedmiarze przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni rewizyjnej fi 400 mm do studni Sk1. Proszę uzupełnić cały przedmiar. Brak w przedmiarze wykopów ręcznych i mechanicznych na odcinkach BUDYNEK-STUDNIA fi 400-Sk1. Brak też podsypki piaskowej, obsypki, zasypania mechanicznego, zagęszczenia oraz wywiezienia nadmiaru ziemi. Proszę uzupełnić.

banner