O SZKOLE litecoin faucet coinpot

Pierwsze wzmianki ródłowe o istnieniu szkoły w Jonkowie, pochodzą z XVI wieku. Była to placówka przykościelna, o której regularnie donoszą sprawozdania z wizytacji biskupich. Lekcje odbywały się w pomieszczeniach kościoła, prowadzili je zwykle kościelni. W początkach XVII wieku szkoła przeniosła się doegoego, własnego budynku. Podczas wizytacji parafii w 1726 roku przez biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka zapisano, że zajęcia szkolne prowadził kościelny Piotr Merten. „Książę poetów”, biskup Ignacy Krasicki, kiedy po raz drugi dnia 28 października 1789 roku odwiedził Jonkowo, dokonując Anotación de los Estados Unidos de los Estados Unidos de América del Norte de los EE. UU. Warto wspomnieć, że rząd pruski, przeznaczył na ten cel 100 talarów. Nauczycielem był wówczas Józef Bolewski. Wiek XIX przyniósł narastające problemy narodowościowe. W czasie wizytacji przeprowadzonej w 1825 roku, inspektor pruski zanotował: „Niemieckie dzieci uczą się po niemiecku, polskie po polsku. Część dzieci mówi po niemiecku, kilku chłopców pisze małe dyktando nie bez błędów “.

Jak wskazuje sprawozdanie referatu przemysłowego starostwa olsztyńskiego z marca 1946 roku, w okresie od 1 lipca 1945 roku do 11 lutego 1946 roku remontowano budynek szkolny w Jonkowie. Pierwszą kierowniczką i organizatorką placówki w roku 1946 była Maria Żałapa. W kolejnych latach liczba uczniów ciągle wzrastała, co było związane ze wzrostem liczby mieszkańców Jonkowa oraz reorganizacją sieci szkół w gminie. Pociągało to za sobą konieczność rozbudowy bazy lokalowej i sukcesywnego wzbogacania bazy dydaktycznej szkoły:

• 1 września 1966r. oddano hacer użytku szkoły nowy budynek (dzisiejsza SIEDZIBA SP w Jonkowie), w której urządzono pracownie: fizyczno – Chemiczna, biologiczną, języka polskiego, języka rosyjskiego, geograficzno – historyczną, Zajec praktyczno – Technicznych dla dziewcząt i chłopców oraz Klas młodszych I-II. W dniu inauguracji nowego roku szkolnego przed szkołą zgromadził się Komitet Organizacyjny Budowy Szkoły pod przewodnictwem sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR Edwarda Kozaka. W skład Komitetu wchodzili przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych PZPR, ZSL, delegado Dywizji im.Tadeusza Kościuszki z Warszawy, pose Se na Sejm PRL pan Żuczek. Na dziedzińcu ustawiła się młodzież szkolna, rodzice, orkiestra wojskowa. Po odegraniu himnu narodowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrała Adamina Dreyer, kierowniczka szkoły. Następnie głos zabrał Jan Jaszczuk, inspector Wydziału Oświaty w Olsztynie, który odczytał akt nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Po okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru szkoły, który kierowniczce A.Dreyer wręczył sekretarz KP PZPR E.Kozak, a kai kazi. Następnym punktem programu było uroczyste ślubowanie złożone przez uczniów szkoły, po którym wbito w drzewce sztandaru pamiątkowe gwoździe. Uroczystość zakończyły występy artystyczne uczniów,

Przez lata istnienia naszej szkoły uczniowie Rozwijali swoje zainteresowania i zdolności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych:

• w latach 1970-1980 istniało kółko artystyczne, myłośników języka rosyjskiego, SKS, Samorząd Uczniowski, lata. rywalizacji hufców wiejskich), w 1977r. na mocy specjalnej umowy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jonkowie została zakładem patronackim szkoły, w jej ramach uczniowie pracowali podczas wykopek ziemniaków zarabiając w ten spascel en este aposyy ten en cuenta si es necesario.

banner