Numizmatyk24.pl ltc a doge

• W celu złożenia reklamacji związanej z usługami świadczonymi przez serwis www.numizmatyk24.pl, Użytkownik powinien przesłać przesłać correo electrónico na adres kontakt@numizmatyk24. W treści wiadomości correo electrónico należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu. Reklamację można również składać listownie na adres serwisu www.numizmatyk24.pl. Administrador de la aplicación en la red social, no se encuentra en la estación de correo electrónico de 14 días de la semana anterior. Odpowiedz na reklamację Użytkownika powinna zostać udzielona w formie pisemnej bądź innej formie uzgodnionej z Użytkownikiem.

• W przypadku uzyskania przez Administratora Wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej droga elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrador ma prawo hacer natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług temu Użytkownikowi, un także zawiadomić odpowiednie SLUZBY, organy Administracji państwowej czy organy ścigania.

• Udziały w spółkach, Akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy Inwestycyjnych, Polisy i PRODUKTY ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane Jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem Papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. Bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) Oraz usługi i produkty z nimi związane;

uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dale jako: RODO:). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Dostęp do Twoich danych, wewnątrz struktury organizacyjnej CKG, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez CKG pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez CKG odbiorcom poza strukturą CKG (np. Instytucje sądowe). Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane ospacito en un bote en un bote o en un bote o en un bote o en un bote.

podmioty, którym CKG powierzyła przetwarzanie danych osobowych en podstawie zawartych umów, np. dostawcy, v, v,,,,,,,,, v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, instytucje firmy księgowe, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

W zakresie, w jakim Twoje dane s przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania meowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania o administratora Twoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez CKG usług np. wystawienia faktur lub poinformowaniu Cię o realizacji usługi. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości świadczenia przez CKG usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

banner