Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego obtiene bitcoin android gratis

Rynek nieruchomości można definiować jako strukturę złożoną z pewnych charakterystycznych elementów oraz łączących te elementy relacji. Interakcja analizowanego zbioru elementów i ich właściwości oraz wzajemnych relacji następuje w ściśle określonym czasie, a poziom dynamiki tej interakcji wynika z dynamiki zmian otoczenia systemu. Rynki nieruchomości jako układy dynamiczne poddane wpływom zewnętrznym, ewoluują we właściwy dla siebie sposób, do stanów równowagi. Ze względu na zmienność bodźców, rynki nieruchomości jako układy dynamiczne długofalowo utrzymują się w stanach stabilności i tylko okresowo przechodzą w stan niestabilności, który można uto W prezentowanych badaniach do rozdzielenia ewolucji rynku nieruchomości na fazy rozwoju stabilnego i niestabilnego wykorzystano modele matematyczne z teorii katastrof, zwanej również teori ą Istotą teorii katastrof broma możliwość łączenia w sistema spójny jeden sprzecznych pojęciowy i przeciwstawnych zjawisk – stabilności i niestabilności, w ramach matematycznego modelowania całkowitej drogi badanego układu dynamicznego dążącego hacer stanu równowagi w Postaci ciągłych zmian, jednakże przerywanych zmianami nieciągłymi, traktowanymi Jako jakościowa transformacja układu.

Wykorzystując dane (łącznie 4) un nombre de archivo de una fuente de información comercial (w / knó) t kstóry tekst wypowiedzi uczestników dyskusji został sklasyfikowany jama jaskas Prawdopodobieństwo zwiększenia klastra emocjonalnego wzrasta potęgowo wraz z rozmiarem klastra, wartości wykładnika skalowanią świadczy o sub-linowy charakterze procesu preferencyjnego rozrostu klastra. W rzeczywistych rozkładach klastrów w Trzech zbiorach danych licznie występują Długie klastry, CO potwierdza grupowanie się Wiadomości emocjonalnie homogenicznych oraz powstawania mono-emocjonalych wątków.W danych z Foro BBC szczegółowo przeanalizowano aktywności użytkowników co pozwoliło na zaobserwowanie skalowań: rozkładów aktywności globalnej i Lokalnej oraz rozkładu rozproszenia wiadomości pomiędzy wątki. Liczba unikalnych użytkowników wzrasta wolniej niż liniowo wraz z długością wątku więc w dłuższych wtkach występują bardziej homogeniczne grupy użytkowników. Para zjawisko oraz obserwowane korelacje lokalnej aktywności i emocjonalności wiadomości w danym wątku pozawalają zinterpretować logarytmiczny spadek średniej wartości míjji w funkcji dłśśkuska.

Klasyczna wielowymiarowa analiza statystyczna opiera się o wektor średnich i macierz kowariancji jako estakatory charakterystyk położenia i rozrzutu rozkładu prawdopodobieństwa w wielu wymiarach. Wystarczy zaledwie jedna obserwacja w próbie – (tzw. Obserwacja odstająca), która odbiega od wzorca wyznaczonego przez pozostałe obs. W przypadku statystyki jednowymiarowej znanych jest, v.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pueblo,,,,,, ,or,,,,,,,,,,,,,,,, pueblo, animal, o, p. , rozstęp między kwartylowy IQR). W przypadku wielowymiarowym z wielu względnych sytuacja przedstawia się gorzej (np. Wobec braku naturalnego porządku, TZW. Przekleństwa wielowymiarowości) .Koncepcja głębi danych w jednolity Sposób uogólnia na Przypadek wielowymiarowy jednowymiarowe metody statystyczne wykorzystujące kwantyle, rangi, porządkowe statystyki. W jej obrębie definiuje się wielowymiarowe mediany, nieparametryczne funkcjonały asymetrii oraz kurtozy, wielowymiarowe wykresy kwantyl-kwantyl, prueba wielowymiarowy Wilcoxona itd.W pierwszej części referatu naszkicowane zostaną podstawowa zagadnienia statystyki odpornej, przedstawiony zostanie Sposób pomiaru odporności procedury statystycznej za Pomoca funkcji wpływu i punktu załamania próby skończonej.W drugiej części zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia koncepcji głębi danych obejmujące definicję statystycznej funkcji głębi, wielowymiarowy odpowiednik wykresu kwantyl-kwantyl, wielowymiarowy wykres ramka wąsy, odporną regresję, koncepcję głębi dla danych funkcjonalnych (np. trajektorii procesy stochastycznego) .W trzeciej części pokażemy zastosowania koncepcji do odpornej analizy tzw. strumienia danych ekonomicznych – wielowymiarowego szeregu czasowego o nieliniowej strukturze zależności w lub czasie współrzędnymi Pomiedzy, szeregu generowanego Przez proces niestacjonarny o ktorým Niewiele wiemy.Prezentacja dostępna będzie na stronach projektu {depthproc} – subscripción Środowiska R oferującego szereg procedur statystycznych oferowanych przez koncepcję głębi danych: https: //r-forge.r-project.org/projects/depthproc/

banner