Moduł 2 – Botanika – Botanika systematyczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu monero minando la velocidad

– część praktyczna: indywidualna realizacja zadań zgodnie z instrukcją do ćwiczeń w obecności prowadzącego zajęcia por la vizca de la puerca por la que se puede obtener una copia de seguridad de la batería por la que se puede obtener una copia de seguridad. Cech Budowy anatomicznej i morfologicznej, praca z mikroskopem i mikroskopem stereoskopowym, obserwacja i dokumentowanie okazów zielnikowych i materiału świeżego, praca z kluczem on oznaczania roślin).

Wykład: przedstawienie dyscypliny jaką jest systematyka (taksonomia), jej powiązań z innymi dziedzinami wiedzy, historia i współczesny stan badań. Historia powstania i rozwoju roślin oraz pokrewnych (lub tradycyjnie łączonych) grup organizmów – sinic, różnych grup glonów, zielenic, roślin telomowych (psylofity, mszaki, paprotniki, nago- i okrytozal) Charakterystyka poszczególnych grup systematycznych, ich przedstawicieli ważnych z punktu widzenia powiązań ewolucyjnych, roli gospodarczej, przyrodniczej. Przegląd ważniejszej literatury.

Zajęcia laboratoryjne: podstawy taksonomii roślin i zasady klasyfikacji współcześnie żyjących organizmów roślinnych. Filogenetyczny przegląd najważniejszych grup systematycznych organizmów z królestw: Monera, Protoctista i Plantae, oparty o naturalne pokrewieństwa poszczególnych grup roślinnych, uwzględniający ich ewolucję, ekologięz, znaczenie w ekosystemach.

Na wykładach zostaną omówione następujące tematy: historia systematyki i jej powiązania z innymi dziedzinami wiedzy; zasady współczesnej systematyki, taksonomii roślin i grup pokrewnych tradycyjnie zaliczanych do roślin; współczesna wiedza o powstaniu i ewolucji tych organizmów; wzajemne ich powiązania; rola w różnych częściach świata i ekosystemach; charakterystyka sinico, różnych grup gonów, zielenico, p. ej., v., v., v.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v. w zarysie historyczne powstawanie i przemiany stref roślinnych, aktualne tendencje i wpływ czlowiek

Icwiczenia laboratoryjne mają na celu przekazanie wiedzy, iłłatwienie jej zrozumienia, na temat głównych grup roślin i mechanizmów rozwoju świata roślinnego. Obejmują 6 działów tematycznych dotyczących podstawowych zagadnień dotyczących przeglądu najważniejszych grup systematycznych współcześnie żyjących organizmów roslinnych (glony, mszaki, paprotniki, rośliny nagozalążkowe oraz okrytozalążkowe), przystosowań w budowie morfologicznej i anatomicznej do warunkówowowowowowow.

Icwiczenia terenowe poświęcone są zapoznaniu z przedstawicielami grup taksonomicznych, głównie najbogatszych w rodzaje rodzin okrytozalążkowych występujących na terenach miejskich i podmiejichich pod un Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin zielnych na podstawie Cech Budowy morfologicznej. Przedstawione zostaną pospolite gatunki typowe dla siedlisk ruderalnych, leśnych, murawowych i szuwarowych. Szczegółowo omówione będą napotkane gatunki rzadkie, objęte ochroną oraz gatunki inwazyjne. Na ich przykładzie omówione zostaną podstawy prawne ochrony roślin oraz wpływ gatunków introdukowanyanych na rodzimą florę. Zbiór roślin i wykonanie zielników dokumentujących lokalną florę zgodne z zasadami gromadzenia i opisywania materiałów zielnikowych.

zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: śródsemestralne pisemne kolokwia kontrolne obejmujące określone działy tematyczne, ocena Pracy ciągła na zajęciach (Wykonanie dokumentacji rysunkowej, poprawność merytoryczna opisów i podpisów, sprawne Wiedzy wykorzystywanie w trakcie identyfikacji gatunków z użyciem kluczy na zajęciach, bieżące przygotowanie teoretyczne i praktyczne hacer Zajec) ; ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; hacer 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

banner