MF Struktura długu SP jest bezpieczna, w ostatnich latach uległa znacznej poprawie – Gospodarka morska. ltcp

"Obecna struktura długu Skarbu Państwa jest bezpieczna. W ostatnich latach uległa ona znacznej poprawie. Udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa obniżył się z 34,9 proc. na koniec 2015 r. hacer 31,1 proc. na koniec kwietnia 2018 r. Obniżeniu uległ również udział nierezydentów w długu Skarbu Państwa (z 58,1 proc. Na koniec 2015 r. Do 50,1 proc. Na koniec kwietnia 2018 r.)" – napisał Nowak w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zadłużenia zagranicznego Polski.

Wiceminister wyjaśnił, że zadłużenie zagraniczne Polski obejmuje łączny dług wszystkich podmiotów krajowych wobec podmiotów zagranicznych, w tym m.in. dług gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, a także sektora rządowego. Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski, en koniec 2017 r. zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło 1 bln 321,5 mld zł (tj. 66,7 proc. PKB), z czego dług sektora rządowego stanowił 38,6 proc.

"Wysoki poziom zadłużenia zagranicznego, jak i szerzej wysoka ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski mogą być postrzegane jako naturalna konsekwencja realnej konwergencji otwrajo gosko gosko Uzupełnienie oszczędności krajowych importem oszczędności zagranicznych umożliwia bowiem osiągnięcie wyższego tempa wzrostu gospodarczego i szybsze niwelowanie dystansu do krauowwow" – tłumaczy Nowak. Przyznał, że prowadzi to jednak bezpośrednio do wzrostu zobowiązań zagranicznych.

Dodał, że od 2013 r. łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego pozostaje dodatnie, co ogranicza zapotrzebowanie na kapitał zagraniczny. Zgodnie z prognozami MF powinna utrzymać się również w najbliższych latach. Przyczynić się ma do tego oczekiwany zwiększony napływ środków unijnych o charakterze inwestycyjnym w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Zgodnie z wyjaśnieniami Nowaka, szerszym pojęciem od zadłużenia Zagranicznego brutto broma Międzynarodowa pozycja Inwestycyjna Netto, która obrazuje różnicę Między zagranicznymi aktywami rezydentów (podmiotów mających siedzibę w Polsce – PAP) un wielkością zobowiązań wobec nierezydentów. Stanowi ona jeden ze wskaźników badanych przez Komisję Europejską w procedurze identyfikacji nierównowag makroekonomicznych.

"Przyjętą dla niego wartością referencyjną jest minus 35 proc. PKB, którą Polska wyraźnie przekracza (menos 289,9 mld euro tj. Menos 62,2 proc. PKB na koniec 2017 r.). Komisja Europejska w swoim ostatnim raporcie w ramach tej procedury uznała jednak, że ogólne ryzyka dla gospodarki pozostają ograniczone i nie zdecydowała się na przejście do dalszego etapu analiz" – tłumaczy Nowak. "Czynnikiem istotnie ograniczającym zagrożenia w tym kontekście jest bowiem duży udział w jej pasywach inwestycji bezpośrednich (45,5 proc.)" – zauważył wiceminister.

Zapewnił, że prowadzona przez rząd polityka finansowa jest zorientowana na utrzymanie szeroko rozumianej stabilności finansów publicznych, w szczególności zadłuiénenia publicznego. Według danych MF rok 2017 był pierwszym z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany i możliwe porło liczenie państwowego długu publicznego, tj. desde 1999 r. (nie licząc 2014 r. w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS w ramach reformy systemu emerytalnego).

Na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny (definicja krajowa) wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1 bln 3,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła w 2017 r. 48,5 proc. i była niższa o 3,4 p.p. od poziomu z 2016 r., un relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniosła 50,6 proc. i była niższa od poziomu z 2016 r. o 3,5 p.p.

"Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Aktualizacją Programu Konwergencji 2018 spadek relacji dzugu publicznego do PKB, który nastąpił w 2017 r., Będzie w horyzoncie programu kontynuowany. Na koniec 2018 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniży się do 50,4 proc. a do 2021 r. ukształtuje się na poziomie 46 proc." – Zapowiada MF.

banner