Metody zabezpieczeĹ ?? pĹ ?? yt CD – krĂłtki przeglÄ ?? d PCLab.pl tabla de rentabilidad de minería criptográfica

Z pozoru wykonanie kopii wydaje siä ?? proste Uruchamiamy np. Nero quema la ROM, w ?? Ä ?? czamy funkcjä ?? kopiowania p y ?? yty CD i juĺź. W praktyce okazuje siä ?? jednak, take tak utworzone ptyyty nie dziaĺ ?? ajä lub wymagajä wĺ oĺźenia oryginalnego dysku do napä ?? du. Je l ?? li chcemy wykonaä ?? kopiä ??, najpierw musimy dowiedzieä ?? siä ??, jakim systemem zostaĺ ?? a zabezpieczona pĺ ?? ytka. Od rodzaju uytego systemu zaleĺźy bowiem stopieĺ ?? sukcesu kopiowania.

Nie kaĺźda nagrywarka potrafi skopiowaä ?? wszystkie systemy antypirackie. Zanim zatem przystä ?? pimy do kopiowania pĺ ?? yty, musimy zrobiä ?? rozeznanie, jakie systemy zabezpieczajä ?? ce zostaĺ ?? y uĺźyte w jej przypadku. W niektăłrych wypadkach sami producenci informujä nas, jakiego systemu uĺźyli. ¿MoĹźna para llevar rozpoznaä? po specyficznych bibliotekach DLL ukrytych na dysku. En broma a zadanie trudne i ĺźmudne. Zadanie rozpoznania zabezpieczenia mogä za nas wykonaä ?? specjalistyczne programy (dostä ?? pne w internecie). Cripto caída del mercado hoy najpopularniejszych naleĺźä m.In .: clonyxxl, yaps oraz CD scout scout. Programy te dostarczajä najwiarygodniejszych danych i sä Ĺ ?? atwe w obsĺ ?? udze.

Za pomocä wymienionych narzä ?? dzi bez trzu ustalimy typ zabezpieczenia chroniä ?? cego pĺ ?? ytä ??. W praktyce niemal zawsze napotkamy na jednä z trzech technologii: safedisc 1, safedisc 2 lub securom. Pierwsze dwie opracowaĺ a firma macrovision, ostatniä – sony. Idea wszystkich system polła na umieszczeniu na niku pewnych dodatkowych danych, ktăłre sä odczytywane przez napä ?? dy CD, lecz nie zawsze mogä byä ?? zapisane na dysku CD-R przez nagrywarki.

Sistema de seguridad wykorzystuje niedoskonaĺ ?? oĺ ?? Ä ?? Nagrywarek. Podczas odczytu danych strumieĺ ?? bajtăłw dzielony jest na dwie czä ?? Ĺ ?? ci. Informacje pochodzä ?? ce z wĺ ?? aĺ ?? ciwych sektorăłw kierowane sä do ukĺ ?? adăłw detekcji i korekcji bĺ ?? Ä ?? dăłw. Bajty przypisane do subkanaĺ ?? ăłw nie sä poddawane tej analizie i zostajä natychmiast wysĺ ?? ane do komputera. ChoÄ ?? Informacje zawarte w subkanaĺ ?? ach odtwarzane sä bez trudu przez wiä ?? kszoĺ ?? Ä ?? urzä ?? dzeĺ ?? CD (broma a konieczne, aby odtwarzacz wyĺ ?? wietlaĺ ?? np. Czas trwania utworu), w w wzä ?? kszoĺ ?? ci z nich podczas odczytu nastä ?? puje utrata synchronizacji pomiä ??? hacer subkanaĺ ?? ăłw a informacjami z wĺ ?? aĺ ?? ciwych sektorăłw. Crypto conference toronto wskutek tego nie jest moĺźliwe precyzyjne ustalenie miejsca, z ktăłrego pochodzä okreĺ ?? lone bajty tworzä ?? ce subkanaĺ ??, a przez to – ponowne zapisanie ich w oryginalnym po?

Firma macrovision opracowaĺ a nieco innä metodä ?? ochrony danych zapisanych na krä ?? ĺźkach CD. Systemy tej firmy, czyli safedisc 1 i safedisc 2 tworzä w poczä ?? tkowym obszarze pĺ ?? yty okoĺ ?? o 10 000 bĺ ?? Ä ?? dnych sektorăłw. Czytnik CD po natrafieniu na taki w’??? nie bĺ ???? nny sektor rozpoczyna, mogä ?? cy trwaä ?? bardzo dĺ ?? ugo, proces naprawiania. SzczegĂłlnie podczas procesu kopiowania p y ?? yty, bĺ ???? dne sektory mogä doprowadziä ?? do „zawieszenia siä ??” nagrywarki.

Sistema safedisc 2 jest podobny do safedisc 1, aczkolwiek jest bardziej skomplikowany. Na zabezpieczonä pĺ ?? ytkä ?? naniesione zostajä „sĺ ?? abe sektory”. SÄ a szeregi kilku lub kilkunastu nastä ?? pujä ?? cych po sobie sektorăłw wypeĺ ?? nionych specjalnie dobranä ??, regularnä sekwencjä bităłw (np. 11001100…). SkutecznoĹ ?? Ä ?? zabezpieczenia polega na wykorzystaniu specyficznych mechanizmăłw korekcji bĺ ?? Ä ?? dăłw. CiÄ g bităłw, zanim zostanie zapisany na noĺ ?? niku, zostaje przekazany do modulatora EFM. Modulator ten wprowadza pomocnicze dane pomagajä ?? ce w bezbĺ ?? Ä ?? dnym odtworzeniu danych ze zniszczonej p ?? ytki.

Mniej popularne systemy zabezpieczajä ?? ce a: archivos ficticios, láser de bloqueo, escudo de datos de cactus, TOC ilegal, key2audio, libcrypt, safedisc, tages. TOC ilegal modyfikuje informacje znajdujä ?? ce siä ?? w tablicy zawartoĺ ?? ci pĺ ?? yty (tabla de contenido – tabla de contenido). Crypto minería calculadora zcash dysk zabezpieczony tym systemem nie jest zgodny z ISO 9660. Tak zabezpieczone p y? yty zostajä odrzucone przez programy do wypalania, jak Nerón quema ROM czy winoncd.

Do zabezpieczania pĺ ?? yt audio uĺźywa siä ?? systemu key2audio. Mié ug producenta, firmy sony, niemoĺźliwe jest przegranie tak zakodowanego dysku. W praktyce jednak wcale nie jest tak ĺşle. Cálculo del sistema operativo y el sistema operativo no está disponible. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo funciona? ¿Kszoĺ? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Napä ?? dăłw CD. NiektĂłre programy rozpoznajä tak spreparowanä pĺ ?? ytä ?? jako jednosesyjnä albo nie podajä danych dysku, co uniemoĺźliwia poprawne nagranie.

P orillas de juego en la estación de juego, wym tym wypadku uuyto system libcrypt. W zasadzie jego dziaĺ? Anie jest podobne do securom. RóşnicÄ jest wykorzystanie 16 bitowego klucza, ktăłry znajduje siä ?? Subkanale w W subkanale sä umieszczane dodatkowe dane, gdzie konsola PSX (nieprzerobiona) weryfikuje p ?? ytä ?? DISCOS COMPACTOS. Aby wykonaä ?? kopiä ?? bezpieczeĺ ?? stwa, naleĺźy posiadaä ?? nagrywarkä ?? obsĺ ?? ugujä ?? cä zapis subkanaĺ ?? u 96 bajtowego i CD-ROM potrafiä ?? cy odczytaä ?? diez subkanaĺ ??.

banner