Linux Certif – Man netstat (8) debería invertir en litecoin 2017

netstat {-V | –version} {-h | –help} OPIS Netstat wyświetla dane o podsystemie sieciowym Linuksa. (bez opcji) Możesz obejrzeć status połączeń sieciowych jako listing otwartych gniazd. Jest to domyślna operacjia: Jeśli nie podasz rodzin adresów, wydrukowane zostaną aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin adresów. Używając opcji -e możesz uzyskać dodatkowe informacje (userid). Z opcją -v możesz nakazać netstatowi narzekać na rodziny adresów, które nie są wspierane przez jądro. Opcja -o wyświetla dodatkowe dane o timerach sieciowych. -a wydrukuje wszystkie gniazda, włączając w a gniazda nasłuchujące serwerów. Rodzina adresów inet wyświetla gniazda raw, udp i tcp. -r, –ruta Używając opcji -r, –ruta, uzystkujesz tablice routingu jądra, w formacie tym samym, którego używa ruta -e. netstat -er użyje formatu wyjściowego ruta. Proszę, obejrzyj route (8) dla dalszych szczegółów. -i, –interfaz iface Jeśli używasz opcji -i, –interfaces, wydrukowana zostanie tablica wszystkich (lub określonych przez iface) interfejsów sieciowych. Formato wyjściowy jest taki jak w ifconfig -e i jest omówiony w ifconfig (8). netstat -ei wydrukuje tablicę pojedynczego wpisu interfejsowego, zupełnie jak ifconfig. Opcją -a możesz włączać nieskonfigurowane interfejsy (które np. Nie mają ustawionej flagi U = ARRIBA). -M, –masquerade

Oglądana może być również lista wszystkich maskaradowanych sesji. Opcją -e możesz włączyć więcej danych o numerowaniu sekwencji (¿secuenciación secuencial?) I deltach spowodowanych przez przepisywanie danych na sesjach FTP (komenda PORT). Wsparcie do maskaradowania jest używane do ukrywania hostów z nieoficjalnymi adresami sieciowymi ze świata zewnętrznego, zgodni z tym, opisano w ipfw (4), ipfwadm (8) i ipfw (8) -N, – enlace de red

Ostatnie jądra mają wsparcie jądro / użytkownik, które nazywa się netlink. Możesz otrzymywać komunikaty o tworzeniu lub kasowaniu interfejsów lub trasach (rutas) z / dev / route (36,0). OPCJE -v, –verbose Mów użytkownikowi co się dzieje, działając interaktywnie. Co ważne, drukuj niektóre interesujące o nieskonfigurowanych rodzinach adresów. -n, –numeric pokazuje adresy numeryczne; nie próbuje zdeterminować symbolicznego hosta, portu czy nazwy użytkownika. -A, –f familia użyj innej metody ustawiania rodzin adresów. rodzina jest listą oddzielonych przecinkami slów kluczowych, takich jak inet, unix, ipx, ax25, netrom i ddp. Para ma taki sam efekt, jak długie opcje –inet, –unix, –ipx, –ax25, –netrom i –ddp. -c, –continuo To spowoduje, że netstat będzie drukował wybraną tablicę na ekran w trybie ciągłym, co sekundę, aż tego nie przerwiesz. WYJŚCIE Aktywne połączenia internetowe (TCP, UDP, RAW) Proto Protokół (tcp, udp, raw) używany przez gniazdo. Recv-Q Liczba bajtów nie skopiowanych przez programa użytkownika podłączonego do tego gniazda. Enviar-Q Liczba bajtów, których odbiór nie został potwierdzony przez zdalny host. Dirección local Dirección lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie podano opcji -n, adres gniazda jest resolwowany do jego postaci kanonicznej, a numer portu jest tłumaczony na odpowiadającą mu nazwę usługi. Dirección extranjera Zdalny adres (nazwa zdalnego hosta) i numer portu jego gniazda. Podobnie jak w opcji lokalnego adresu, opcja -n wyłącza rozpoznawanie nazwy hosta i usługi. Estado Stan gniazda. Ponieważ w RAW to nie działa, a zazwyczaj w UDP też nie, pole pozostaje czasem puste. Normalnie może być to jedna z kilku wartości: ESTABLECIDO Gniazdo zestawiło połączenie. SYN_SENT Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie. SYN_RECV Połączenie jest inicjalizowane. FIN_WAIT1 Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka. FIN_WAIT2 Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na drugim końcu. TIME_WAIT Gniazdo czeka po zamknięciu na retransmisję zdalnego zamknięcia. CERRADO Gniazdo nie jest używane. CLOSE_WAIT Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie. LAST_ACK Zdalny koniec zamknął, un gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie potwierdzenia. ESCUCHAR Gniazdo nasłuchuje nadchodzących połączeń. Te gniazda s wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję -a, –listening. CLAUSURA Obydwa gniazda są zamknięte, lecz wciąż nie mamy wysłanych wszystkich danych. DESCONOCIDO Stan gniazda jest nieznany. Usuario Nazwa lub UID właściciela gniazda. Temporizador (de musi a być napisane) Gniazda aktywne dziedziny UNIX-owej Proto Protokół (zwykle unix) używany przez gniazdo. RefCnt Liczba referencji (np. Załączonych przez to gniazdo procesów). Indicadores Wyświetlane flagi a SO_ACCEPTON (wyświetlane jako ACC), SO_WAITDATA (W) lub SO_NOSPACE (N). SO_ACCECPTON jest używane na niepodłączonych gniazdach jeśli odpowiadające im procesy oczekują na żądanie połączenia. Pozostałe flagi zwykle nie są interesujące. Escriba Istnieje wiele rodzajów dostępu do gniazd: SOCK_DG RAM Gniazdo jest używane w trybie datagramowym (bezpołączeniowym). SOCK_STREAM Gniazdo jest strumieniowe (połączeniowe). SOCK_RAW Gniazdo jest gniazdem typu raw. SOCK_RDM Gniazdo serwuje rdm (mensajes entregados de manera confiable). SOCK_SEQPACKET Gniazdo jest gniazdem typu paquete secuencial. SOCK_PACKET Gniazdo dostępu interfejsu RAW. UNKNOWN Któż wie, co przyszłość może nam przynieść – wypełnij 🙂 Estado Al polo będzie zawierać jedno z następujących słów kluczowych: GRATIS Gniazdo nie jest zaalokowane LISTENING GLAZOS VINCULARIOS. Te gniazda s wyświetlane tylko z opcją -a, –escuchando. CONECTAR Gniazdo ma zamiar zestawić połączenie. CONECTADO Gniazdo jest połączone. DESCONECTAR Gniazdo się rozłącza. (vacío) Gniazdo nie jest podłączone do innego. DESCONOCIDO Ten stan powinien nigdy nie nadejść. Ruta de acceso Wyświetla ścieżkę do procesów przywiązanych do gniazda. Aktywne gniazda IPX

banner