Komentarze do Bankructwo SK BANK Co robić bitcoin chain split august

Información de contacto, información sobre el deporte de Sędziego Komisarza wyiosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa Dolcan Plus S.A. jako całości, na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej jako „p.u.”). W opinii Syndyka odrębna sprzedaż poszczególnych składników majątku Spółki oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa będzie korzystniejsza niż sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego Jako Calosci, mając na uwadze cel postępowania upadłościowego Jakim broma możliwie najwyższe zaspokojenie wierzycieli.

Ponadto, w toku postępowania upadłościowego Syndyk powziął informację, że w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości spółka Dolcan Plus S.A. dokonała czynności, które w ocenie Syndyka mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Mając na względzie powyższe Syndyk wystąpił do Sędziego Komisarza z pierwszym wnioskiem o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej dokonanej przz Upadłego, na podstawie art. 128 p.u. Wnioski dotyczące pozostałych, bezskutecznych w ocenie Syndyka czynności Upadłego, będą składane sukcesywnie w toku postępowania.

Wobec szeregu pojawiających się wniosków o zawarcie umów notarialnych dotyczących tzw. INWESTYCJI informuje “RUBIKON” Syndyk, że broma zmuszony pozyskać dokumentację dotyczącą Budowy osiedla od osób trzecich (urzędy, wykonawcy) i dopiero po uzyskaniu dokumentów oceni Stan zaawansowania Robót oraz dokona ekspertyzy związanej z dalszymi krokami w zakresie LIKWIDACJI tego składnika masy UPADLOSCI.

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. informuje, że na obecnym etapie postępowania upadłościowego prowadzone sz działania, które w założeniach mają doprowadzić do likwidacji składnika masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości w postaci inwestycji pn. Osiedle Rubikon zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „p.u.”) Przy jednoczesnym możliwie pełnym zabezpieczeniu interesów nabywców lokali na wyżej wymienionej inwestycji.

Dotychczasowa Analiza stopnia INWESTYCJI zaawansowania ukończenia, jaka została przeprowadzona na zlecenie Syndyka przez Specjalistyczne podmioty, DALA podstawy hacer stwierdzenia, że ​​Osiedle Rubikon zostało ukończone w stopniu mniejszym niż wynikało a z Informacji przekazywanych przez Upadłego zarówno Syndykowi, JAK i nabywcom lokali. W konsekwencji ukończenie inwestycji będzie możliwe wyłącznie przez podmiot prowadzący działalność deweloperską. Dokończenie inwestycji przez Syndyka ze środkotow masw upadłości, mając na uwadze rozmiar inwestycji i szacowane j– nabywców lokali. Syndyk gromadzi dokumentację dotyczącą inwestycji potrzebną do jej sprzedaży podmiotom, które zainteresowane s wykończeniem przedmiotowej inwestycji. Czas uzyskania dokumentów jest wydłużony ze względu na fakt, że nie zostały one przekazane Syndykowi przez Upadłego.

Jednocześnie Syndyk wyjaśnia, że ​​wobec faktu, że przedmiotem umów zawieranych przez nabywców ze spółką Dolcan Plus S.A. były lokale użytkowe, w sprawie nie mają zastosowania przepisy Prawo upadłościowe dotyczące postępowania upadłościowego wobec deweloperów i odnoszące się do nabywców lokali mieszkalnych, tj. art. 425 a i nast. Ustawy. Przeprowadzona przez Syndyka Analiza przedmiotowych umów nie daje podstaw do odmiennej kwalifikacji prawnej umów, która pozwalałaby na zastosowanie w sprawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe o LIKWIDACJI nieruchomości, na której prowadzonej broma przedsięwzięcie deweloperskie un także przepisów o kontynuowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie (art. 425N i nast . pu).

W związku z szeregiem PISM i pytań desde nabywców lokali i ich pełnomocników na temat INWESTYCJI pn .: Osiedle Rubikon, mając na uwadze skomplikowany Stan faktyczny i prawny zastany przez syndyka, un także konieczność przeprowadzenia LIKWIDACJI z zachowaniem dyrektyw prawa upadłościowego, Syndyk – wyrażając pełne zrozumienie dla sytuacji, w jakiej znalazły się osoby, które powierzyły środki finansowe spółce Dolcan Plus SA – wyjaśnia jednocześnie, bizcocho en el frasco de los animales de compañía. Działanie takie byłoby pozbawione podstawy prawnej. Wyrażane w listach wnioski o umożliwienie korzystania z lokali z oczywistych względów nie mogą zostać spełnione, a pie Obecnie przygotowywane s przez Syndyka rozwiązania, które mają wyrażać wolę zakończenia budowy

banner