Kodeks Cywilny (KC) – Profinfo.pl la mejor manera de obtener dinero en Canadá

Prawo cywilne cz. Yo Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe Publikacja obejmuje: • Część ogólną (art. 1–125 k.c.); • Własność i inne prawa rzeczowe (art. 140–231 k.c.). Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; • z licznymi przykładami wziętymi z fyycia, łatwiaj quaccpacito • z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu. [opis dodatkowy] Schemat opisu każdego zagadnienia jest prosty i przejrzysty: • tematy omówiono w takiej kolejności, w jakiej występują w kodeksie; • w autorskim komentarzu zaprezentowano najważniejsze informacje podane w przystępnym języku; numery artykułów regulujących • w ramkach “Uwaga” przedstawiono problemy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę; • życiowe przykłady pokazują, jak kodeksowe Przepisy stosuje się do konkretnych problemów; • SWA wiedzę można sprawdzić dzięki serii pytań kontrolnych, hacer ktorých odpowiedzi znajdują się na koncu Książki. [opis konkretny zawartości] Dzięki książce dowiesz się m.in .: • jakie są źródła i zasady prawa cywilnego; • kim są osoby prawne; • co może być przedmiotem stosunków cywilnoprawn; • jakie czynności prawne reguluje Kodeks cywilny; • jak obliczać termin przedawnień; • jak można nabyć i utracić własność; • co zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych; • do czego potrzebne s księgi wieczyste. [lista zalet] Skuteczna powtórka przed egzaminem Zapadające w pamięć przykłady i rozwiązania graficzne opis zagadnień z ie ń

Zamierzeniem zespołu autorskiego było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia – czy a sędziowskiego, czy też doktrynalnego. Na łamach Komentarza zaprezentowany został więc dorobek literatury i orzecznictwa, z wyraźnym zaakcentowaniem stanowiska autorów komentujący poszczególne zagadnienia. Dodatkowo, pomocne dla Czytelnika mogą być odesłania do literatury podstawowej oraz do istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych.

W komentarzu opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza hacer danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści oraz odesłań zamieszczonych w indeksie Comentario staje się bardzo przejrzysty i klarowny.

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910.Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do Czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom; mieniu czynnościom prawnym i zagadnieniom takim jak: zawarcie umowy, forma Czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń; własności (treści prawa, nabyciu i jego utracie, współwłasności, ochronie własności, użytkowaniu wieczystemu, prawom rzeczowym ograniczonym, użytkowaniu, por ejemplo) części ogólnej zobowiązań.Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, radcy prawnego, adwokata.Nowe, 9. wydanie komentarza para: Bardzo ważne zmiany legislacyjne !!! w przepisach o prokurze; w przepisach o formie czynności prawnej, w przepisach o terminach przedawnienia.Precyzyjna Nawigacja wewnętrzna: szczegółowy podział wewnętrzny komentarza hacer danego artykułu, bardzo szczegółowe spisy treści hacer artykułów, tez tytuły, pozwalające w Szybki spôsob na znalezienie właściwego zagadnienia, Numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych Hasel w indeksie.Praktyczne opracowanie Tematu: argumenty hacer Obrony racji własnych: Najnowsze orzecznictwo z danego Tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej, omówienia wybitnych specjalistów z danego Tematu oraz doktryny poglądy w danej materii: zawiera odniesienia hacer poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.Najwybitniejszy skład autorski: Redaktorem naukowym komentarza jest Krzysztof Pietrzykowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego.Autorami komentarza są praktycy, a jednocześnie wybitni teoretycy: sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, radcowie prawni; profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

banner