Katalog przedmiotów – Документ manera más barata de comprar bitcoin con paypal

Podstawowym celem nauczania jest przekazanie wiadomości z zakresu ochrony praw autorskich oraz praw pokrewnych. W toku wykładu zostaną również uwzględnione niezbędne Wiadomości z zakresu autorskich Praw majątkowych i niemajątkowych, oraz Wiadomości z zakresu Praw własności przemysłowej, pojęcia wynalazku, prawa patentowego, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, wzorów użytkowych i topografii scalonych układy.

Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz rozpoznawaniem mechanizmów rynkowych w skali mikro i makroekonomicznej. Celem tego przedmiotu broma. uporządkowanie wiadomości, dotyczących: mechanizmów rynkowych, w tym: rynku, popytu i podaży, zachowań rynkowych konsumentów i przedsiębiorstw. Ukształtowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami, czyli planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli.

Znajomość metod obliczania granic, różniczkowania i całkowania. Umiejętność badania własności ciągów i funkcji oraz rysowania wykresów, obliczania całek nieoznaczonych i oznaczonych, znajomość ich zastosowań geometrycznych. Umiejętność zastosowania aparatu analizy matematycznej na innych przedmiotach: fizyka, programowanie, podstawy techniki cyfrowej. Umiejętność korzystania z pakietów oprogramowania analizy matematycznej.

Poznanie działań na macierzach i metod rozwiązywania zadań z zakresu algebry liniowej, poznanie geometrii analitycznej z zastosowaniem rachunku wektorowego oaz aparatu algebry abstrakcyjnej i arytmetyki modular. Nabyte umiejętności to posługiwanie się aparatem pierścieni wielomianów i arytmetyki modularnej; formułowanie problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach; rozwiązywania układu równań liniowych.

Poznanie podstawowych problemów i algorytmów z matematyki dyskretnej. Umiejętność rozwiązywania zadań z zakresu Matematyki dyskretnej, w szczególności z teorii grafów i rekurencji. Poznanie Zastosowań Matematyki dyskretnej w informatyce Umiejętność interpretowania pojęć z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji; stosowania aparatu logiki, technik dowodzenia twierdzeń, teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym.

Znajomość pojęć i metod stochastycznych (w tym także wnioskowań statystycznych) jako matematycznych narzędzi opisu i badania rzeczywistości. Umiejętność uporządkowania danych statystycznych i wyznaczania charakterystyki próby. Znajomość metody estymacji przedziałowej i metod weryfikacji hipotez statystycznych. Przeprowadzenie prostego wnioskowania statystycznego.

Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń, oczekiwanej wartości, wariancji i odchylenia standardowego, analizy algorytmów vaina względem średniego zachowania, obliczania niezawodności prostych układów sprzętowych i systemów programowych, zastosowania koncepcji procesów stochastycznych hacer analizy wydajności prostych układów sprzętowo-programowych.

Maszyna Turinga. Pojęcie algorytmu i dekompozycja w projektowaniu algorytmów. Podstawowe konstrukcje programistyczne. Implementacje algorytmów w językach programowania (Pascal, C, JAVA). Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje. Pojęcie stosu i sterty oraz zagadnienia przekazywania parametrów przez wartość i przez zmienną. Zmienne dynamiczne i dynamiczny przydział pamięci.

Umiejętność rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji w tym problemu producent-konsument oraz czytelnicy-pisarze jak również problemu pięciu filozofów; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki aplikacji. Zrozumienie problemów: zakleszczenia, zagłodzenia, wywłaszczenia, przełączania kontekstu, obsługi przerwań oraz zarządzania pamięcią.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z klasycznymi paradygmatami programowania oraz obiektowym językiem programowania na przykładzie języka Visual C #. Słuchacze powinni nabyć umiejętność oceny przydatności i doboru języków opartych na różnych paradygmatach do rozwiązywania różny chania forzano vénuese por la fuerza por la que se trata.

Część praktyczna przedmiotu ma na celu nauczenie studenta tworzenia i modyfikacji obrazów z wykorzystaniem metod programistycznych, tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego; realizacji podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, translacja) za pomocą mechanizmów standardowego API graficznego, implementacji prostych procedur dokonujących transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych.

Obraz rastrowy 2D: własności, tworzenie oraz rekonstrukcja obrazu rastrowego; obraz rastrowy w dziedzinie częstotliwości; transformacja obrazu do układu biegunowego; artefakty na obrazach rastrowych (aliasing, mora). Algorytmy rysowania prymitywów w przestrzeni 2D. Algorytmy wypełniania wielokątów. Kopiowanie oraz operacje logiczne na obrazie rastrowym. Przezroczystość (ang. Mezcla alfa).

Posługiwania się podstawowymi wzorcami projektowymi (singeltona, Fasady, mostu, adaptea, iteratora. Umiejętność projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, dokonywania przeglądu projektu oprogramowania, wybierania narzędzi wspomagających budowę oprogramowania, doboru Modelu procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia, specyfikowania wymagań dotyczących oprogramowania I przeprowadzania ich przeglądu, tworzenia, oceny i realizacji planu testowania, uczestniczenia w inspekcji kodu, zarządzania konfiguracją oprogramowania opcogramowania, opracowywania planu przedsięwzięciapaccccccccccccccccccccccccpccpccpccpccpccpccpccpccpccpcpcpccpccpccpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcpcp

Przeszukiwanie z ograniczeniami. Reprezentacja wiedzy i wnioskowanie. Systemy ekspertowe. Zasady pozyskiwania wiedzy. Metody reprezentacji wiedzy. Bazy wiedzy. Metody wnioskowania. Strategie wnioskowania. Przeszukiwanie przestrzeni stanów: struktury i strategie przeszukiwania stanów. Wykorzystanie przestrzeni stanów do opisu wnioskowania w języku rachunku zdań i rachunku predykatów. Przeszukiwanie heurystyczne. Interpretacja odpowiedzi. Moduł akwizycji wiedzy. Komunikacja z użytkownikiem. Zasady budowy systemów ekspertowych.

Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych. Modelo biologiczny i matematyczny neuronu. Metody uczenia sieci neuronowych. Sieci wielowarstwowe (metody uczenia sieci wielowarstwowych). Dobór architektury i struktury sieci neuronowych (liczba warstw, struktura sieci). Weryfikacja procesu uczenia (generalizacja, selekcja danych uczących). Sieci samoorganizujące (mapy cech Kohonena). Przykłady praktycznych zastosowań sztucznych sieci neuronowych w problemach technicznych (sterowanie, identyfikacja, klasyfikacja, optymalizacja). Podstawy matematyczne algorytmów genetycznych. Metody kodowania. Funkcje przystosowania. Funkcje oceny i metody selekcji. Operatory przeszukiwania. Krzyżowanie. Mutacja. Przykłady zastosowania algorytmów genetycznych do poszukiwania rozwiązań optymalnych.

Przekazanie wiedzy o aktualnych, ciągle ewoluujących możliwościach agentów, ich klasyfikacją i funkcjami. Umiejętność projektowania graficznego interfejsu użytkownika – zasady, percepcja, ergonomia. Poznanie metod oceny użyteczności i dobór odpowiedniej metody do realizowanego projektu. Nabycie umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia testu użyteczności dla wybranej aplikacji.

Nauczenie studentów technik projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, podstaw techniki projektowania cyfrowych systemów pomiarowo-sterujących., Ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikroprocesororteji. Estudiante powinien znać podstawy stosowania technik pomiarowych i sterowania w systemach mikroprocesorowych i potrafić stosować je w praktyce.

Po zakończeniu przedmiotu estudiante powinien ZNAC / umieć: sposoby projektowania systemu informatycznego, tworzyć dokumentację projektu, tworzyć modelo otoczenia i zachowania systemu informatycznego (za Pomoca notacji UML 2.0), etapy projektowania systemów informatycznych, jakie Narzedzia CASE można wykorzystać w każdym z etapów projektowania, zasady modelowania interfejsu użytkownika, zasady tworzenia „Helpa”, oraz jego dobrych cech, współdziałania grupy nad wspólnym projektem.

Zajęcia prowadzone w ramach IT Academy, oparte na oficjalnych materiałach szkoleniowych firmy Microsoft (Plan de estudios oficial de Microsoft). Nr kursu: MS 2274 “Gestión Servidor de Microsoft Windows 2003 Medio Ambiente ”. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanym laboratorium symulującym środowisko produkcyjne. Icwiczenia praktyczne poprzedzone s wykładem teoretycznym i prezentacjami multimedialnymi.

Zajęcia prowadzone w ramach IT Academy. Oparte na oficjalnych materiałach szkoleniowych firmy Microsoft (Microsoft Official Curriculum). Nr kursu: MS 2276 + 2277 “Implementando un Microsoft Windows Server 2003 Infraestructura de red: Hosts de red + Implementación, administración y mantenimiento de un Microsoft Windows Servidor 2003 Infraestructura de red: Servicios de red ”.

banner