Jakub Bożydar Wiśniewski noviembre de 2013 litecoin kurs euro

Chochoł nr 1: Samoposiadanie jest niemożliwe, gdyż relacja własności występuje zawsze między dwoma obiektami – właścicielem a własnościci quioscoascosas de animales de compañía. Aby uniknąć powyższego problemu, potrzebne jest, la forma, la forma, la forma, la forma, la forma, la máscara, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manilla, la manilla, la tena, la estaca, la tina, la manilla, la manija, la manilla, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija, la manija.

Odpowiedź: Samoposiadanie jest nietautologiczną relacją zwrotną niezależną od przyjętej filozofii umysłu. Wygląda ona następująco: "podmiot działający X = właściciel podmiotu działającego X". Istnieje mnóstwo zupełnie niekontrowersyjnych relacji analogicznych, np. "kochający X-a = kochany przez X-a" (narcyzm) albo "X odczuwający ból = X zadający ból" (masochizm). Ostentacyjny fizykalista może sobie za "podmiot działający X" podstawić "mózg umieszczony w ciele X" i w żaden sposób nie zmieni to logicznego charakteru tej relacji. Jest ona nietautologiczna dlatego, że polega na syntetycznym a priori wydedukowaniu albo intuicyjnym zrozumieniu tego, że dwa różne ujęcia (sentidos) danego zjawiska odpowiadają temu samemi jego podmiotowi /

Odpowiedź: Aksjomaty z definicji opisują pojęcia abstrakcyjne (liczby, kształty, relacje, wartości, itp.), Un więc pojęcia nieostre w odniesieniu do empirycznene rzeczywistości. W związku z tym stwierdzenie, że zjawisko nieostrości wyżej wspomnianych pojeć w danej sytacji empirycznej może dowodzić sprzeczności aksjomatu jest elementarnym błędem kategorialnym. Dla libertarianina lockowsko-rothbardiańskiego aksjomaty nieagresji i samoposiadania są fundamentami logicznej struktury interpretacyjnej, którą można n oxidada genciana pontón justapía oportal váyalo a la última hora Etatysta, v, v,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mes, montaña, y, año,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pueblo,,,,,,, icono logicznych) nie mogą interpretować samych siebie ani dostarczać sobie samym jakichkolwiek niearbitralnych kryteriów normatywnych (etatystyczne kryterium "ad baculum" jest oczywiście z moralnego punktu widzenia całkowicie arbitralne).

1. El desarrollo exponencial de la cultura global de Internet, la intensificación de los procesos de migración global y el rápido desarrollo de las tecnologías de comunicación y transacción resultarán conjuntamente, antes de lo que la mayoría anticiparía, en la disolución y eventual desaparición del nacionalista actualmente dominante. "patriótico"y otras visiones del mundo basadas en divisiones tribales, moralmente arbitrarias.

2. La desaparición de las cosmovisiones antes mencionadas junto con la aparición de oportunidades sin precedentes efectivas para desarrollar el espíritu empresarial en el mercado gris (bitcoins, seasteading, impresión 3D, etc.) y la disponibilidad prácticamente universal de educación independiente no ideológica (MOOC, academias privadas en línea). , etc.) conducirá a la desintegración de los estados nacionales estructuralmente insolventes. Todos los recursos bajo su control serán subastados y transferidos a manos de empresarios privados o colocados en fondos de inversión o fondos mutuos de reciente creación, cuyas acciones se distribuirán entre los miembros de las comunidades locales.

3. Un mundo dividido en estados, naciones e instituciones políticas será reemplazado por un mundo compuesto por cientos de miles o incluso millones de zonas económicas independientes, asociaciones de vecinos, ciudades chárter y otras formas de acuerdos contractuales y propositivos integrados a través del libre comercio. y la división global del trabajo. Con la desaparición de la agresión institucionalizada y en gran escala de los estados y los conflictos nacionales balcanizados, así como con el fortalecimiento de una cultura global basada en el respeto por la libertad individual y la propiedad, habrá una explosión de una variedad prácticamente infinita de voluntarios. Instituciones sociales de abajo hacia arriba, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro. La desaparición de la convicción de que toda persona tiene derecho a vivir a expensas de otros dará como resultado el fortalecimiento del vínculo familiar, el vínculo de vecindad, el vínculo profesional y el vínculo humano universal que induce a la filantropía. La raza humana no se volverá perfecta, pero el proceso evolutivo del progreso tecnológico, el desarrollo de la libre empresa, la universalización del acceso al conocimiento libre y el aumento de la interconexión cultural lo llevarán a rechazar los elementos más irracionales y destructivos de su herencia paleolítica. Teniendo en cuenta un rápido aumento en el ritmo de desarrollo de los procesos anteriores, todas sus consecuencias aquí descritas pueden, con un poco de suerte, materializarse completamente en los próximos doscientos años.

1. Wykładniczy rozwój globalnej kultury internetowej, intenso y avanzado "patriotycznych" i innych opartych na moralnie arbitralnych, plemiennych podziałach.

2. Zanik wspomnianych wyżej światopoglądów w połączeniu z bezprecedensowo skutecznymi możliwościami rozwoju wolnej Przedsiębiorczości w szarej strefie (bitcoin, Seasteading, druk 3D, ITP.) Oraz praktycznie uniwersalną dostępnością niezależnej, nieideologicznej Edukacji (MOOCs, prywatne Akademie en línea, ITP.) Doprowadzi do rozpadu przytłoczonych strukturalną niewypłacalnością państw narodowych. Wszystkie znajdujące się pod ich kontrola zasoby zostaną zlicytowane i przekazane w reče prywatnych przedsiębiorców lub umieszczone w nowopowstałych prywatnych bądź spółdzielczych funduszach akcyjnych, udziały w ktorých zostaną przekazane indywidualnym członkom lokalnych społeczności.

3. Świat podzielony na państwa, narody i instytucje polityczne zastąpi świat złożony z setek tysięcy lub nawet milionón por último Wraz ze zniknięciem zinstytucjonalizowanej, wielkoskalowej agresji państw i bałkanizujących konfliktów narodowych, un także wraz z umocnieniem się globalnej kultury opartej na poszanowaniu indywidualnej Wolności i własności Powstanie praktycznie nieskończona w swojej różnorodności gama dobrowolnych, oddolnych instytucji Społecznych – zarówno biznesowych, JAK i charytatywnych. Wraz ze zniknięciem przeświadczenia; Ludzkość NIE stanie się Doskonała, proces ale ewolucyjny Postępu technologicznego, rozwoju wolnej Przedsiębiorczości, upowszechniania się dostępu hacer wolnej Wiedzy i coraz ściślejszego przenikania się Kultur doprowadzi ja ¿odrzucenia najbardziej irracjonalnych i niszczycielskich ELEMENTÓW swojego paleolitycznego dziedzictwa. Biorąc pod uwagę wzrost tempa rozwoju powyższych procesów, wszystkie opisane tu ich skutki mogą przy odrobinie szczęścia zmaterializować się w pełni już w ciągu najbliżzzych Kilkuset lat.

banner