Jak kupi bitcoin – Litecoin a LEPEN Vertcoin a CIN cuanto sea el valor de un bitcoin en dolares

Mo’e kiedy¶ bêdzie, ale na razie jeszcze nie jest. Jego bie¿ ± ca cena zale¿y wy³ cznie od chciwo¶ci i strachu uczestników rynku, bez jakichkolwiek czynników fundamentalnych. Problema z warto¶ci ± fundamentaln ± bitcoina Za ka¿dym razem dane aktywa maj ± warto¶æ, poniewa¿ oczekujemy, ¿e bêd przynosiæ dochód – niezale¿nie od tego, jaka bêdzie cena tych aktywów na rynku. W tym kontek¶cie bardzo przypomina to piramidê finansow ±, która dzia³a, dopóki pojawia siê kto¶ nowy, który wy³o¿y nowe pieni ± dze. na rynku japoñskim, albo wprowadzenie kontraktów terminowych na bitcoina na rynku amerykañskim jak kupi bitcoin. Problem z bitcoinem jest taki, ¿e nie wiadomo, jak ± ma warto¶æ fundamentaln ±. Dlatego moim zdaniem bitcoin nigdy nie bêdzie klasyczn ± bañk ± spekulacyjn ±. Czyli mówi ± c inaczej, broma de bitcoin czyst ± spekulacj ±. Akcje bowiem mog ± dawaæ co roku dywidendê z zysku spó³ki, a obligacje i ka¿dy inny d³ug daj ± odsetki jak kupi bitcoin W przypadku bardziej konwencjonalnych instrumentów finansowych, takich jak akcje firm albo obligacje, warto¶æ fundamentaln ± mo¿na okre¶liæ do¶æ ³atwo.

Zawsze w perspektywie por³o otwarcie jakiego¶ nowego rynku, jakie¶ wprowadzenie nowej d¼wigni, która pozwala zainwestowaæ wiêcej np. W Przypadku Bitcoina bêdzie a niemo¿liwe. W ¿adnym z tych przypadków nie da siê powiedzieæ, ¿e jest za drogi albo za tani, bo w? Aden sposób nie da siê okre¶liæ, ile powinien kosztowaæ. Bitcoin ponadto nie ma te¿ jakiej¶ znacz ± cej przesz³o¶ci, nie da siê wiêc wysnuæ wniosku o tym ile powinien kosztowaæ z tego, ile kosztowa³ kiedy¶. Un instrumento final, który nie ma ¿adnej warto¶ci fundamentalnej, mo¿e mieæ ka¿d ± dowoln ± cenê. Moim zdaniem bitcoin nie jest bañk ± spekulacyjn ±. W Przypadku Bitcoina nic takiego nie mo¿e siê wydarzyæ, bo bitcoin nie niesie ze soba obietnicy jakichkolwiek dochodów w przysz³o¶ci. Mo wiêc kosztowaæ 20 tysiêcy dolarów, ale równie dobrze mo¿e kosztowaæ 20 milionów dolarów, albo 20 dolarów. Bitcoin dro¿eje, bo istnieje powszechne oczekiwanie, ¿rynek bêdzie siê robi³ coraz g³êbszy, coraz bardziej p³ynny i ci ± gle bêd ± siê na nim pojawiaæ nowi inwestorzy z nowi atasi jeqasi got got W jego roli równie dobrze mog³aby wist ± piæ stara ³adowarka do telefonu, albo zepsuty d³ugopis.

Nie bêdzie to powszechnie akceptowany ¶rodek p³atniczy, wiêc ³adowarki nie bêd ± przez to pieni ± dzem i bitcoin dzi¶ w³a¶nie dlatego tak¿e nie jest pieni ± dzem. Potem bañka pêka i proporcja ceny do warto¶ci wraca w stronê ¶redniej rynkowej. Ale tu z kolei mamy profesjonalne prognozy popytu na dany surowiec w gospodarce, prognozy dotycz ± ce poda¿y, ropa czy mied¼ s ± powszechnie wykorzysty chi chi chi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p przysz³o¶ci w formie czynszu. Bêdzie móg³ nie tylko zaliczyæ krach, ale te¿ odej¶æ w zapomnienie jako aktywo w zasadzie nikomu ju¿ do niczego niepotrzebne. Para llevarlo a cabo, ¿e jest zdecydowanie bardziej ryzykowny. Jest znacznie gorszy ni¿ zwyk³a bañka Rafa³ Hirsch Bitcoin Futures (Fot. Podobnie zreszt ± jak z³oto, srebro, ropa, mied¼ i inne surowce. Przyjê³o siêa aa powi ± zana ızı ci ¶Ci mo¿e otrzymywaæ w³a¶ciciel danego instrumentu.

banner