Inwestycje finansowe … – Strona 7 – Forum Gejowo PL bitcoin wikipedia english

Moj ± g³ówn ± inwestycjê w automatyczn ± strategie na forexie, któr ± rozpocz ± ³em do¶æ dawno, lipiec 2012 chyba, w zasadzie narazie "zawiesi³em". Trejdowa³a chyba na 3 kontach, w sumie mo¿na powiedzieæ, ¿trochê na niej straci³em. Prowdê mówi ± c trochê mnie to zniechêci³o – podparte mas ± statystyk, sam twórca nadal wierzy, bodaj¿e 2 czy 3 lata wyników "vivir", z innego w prawdzie systemu, ale opartego o ten sam schemat zawierania transakcji, no i po okresie, w którym by³o hossa, nasta³a bessa (warto¶ci moich rachunków), chocia¿znaj ± c moje szczê¶cie, wycofa³em siê pewnie tu¿ przed pocz ± tkiem kolejnej hossy – ale ju’ie na moje nerwy. Byl ustalony maksymalny poziom straty i jego sie trzyma³em, czego¶ trzeba, inaczej to por mo¿na do zera zej¶æ z kapita³em. Tu kolejny raz moje szczê¶cie, bo oczywi¶cie, moi brokerzy wykazuj ± po -1600 pipsów ³ ± cznych strat, un corredor, na którym jest konto twórcy oczywi¶cie tylko -1300. My¶lê, ¿e nawet je¿eli to siê odbije, to problemem nie by³ wysoki DrawDown, tylko jego d³ugo¶æ (dzisiaj ¶rednio 320 dni).

Tendencia boczny faktycznie jest zmartwieniem dla daytradera. Przyznam, że trochę straciłem, ale od maksymalnego uzyskanego kapitału a imho max 10% (licząc kapitał netto bez podatku a około 12-13%). Se trata de un estudio de estilo de vida agresivo y de estilo, por lo que se refiere a la moda y la moda y el corazón y el corazón.

Natomiast ostatni (moim zdaniem już więcej nie będzie) spadek został wywołany przez aferę z Mtgoxem. Polegała ona na tym, żes wstrzymano wypłaty Bitcoinów, w efekcie czego ludzie spanikowali i zaczęli wyprzedawać Bitcoiny. Inne giełdy poszły za nią. O ile niedawno kurs na Mtgoxie por 150 USD wyższy niż na pozostałych giełdach, o tyle teraz jest ponad 100 USD niższy!

Problemy z Mtgoxem są znane od dłuższego czasu. Ponoć jakiś czeski programista z zewnątrz po konsultacjach z kimś z giełdy znalazł błąd i średnio kompetentna ekipa Mtgoxa w przeciągu najbliższych kilku dni naprawi problem. Kurs BTC en Goxie powinien wystrzelić wtedy ostro do góry, definitywnie kończąc tendencia boczny przechodzący w spadkowy (pozostałe giełdy już dały sygnał w góręw górę)

Wçwczas utworzą się fundamentalenty pod stabilne ceny czterocyfrowe z tendencją zwyżkującą 🙂 Przed Bitcoinem jest zatem jeszcze daleka droga … Poziom 10 paq. Wynika to z tego, ¿cómo funciona? Kapitał jest potrzebny do tego, aby podnieść kurs wyżej. Kto może tego dokonać? Może Wall Street? Poważniejsze instytucje finansowe? Firmy? Zobaczymy.

Co do sygnałów i analizy technicznej. Im dłużej obserwuję kurs BTC, tym coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że AT broma tylko narzędziem pomocniczym, a podstawową sprawą jest wewnętrzna intuicja oraz dostęp do dobrych informacji (nawet do różnego rodzaju plotek). W dodatku handlowanie byłoby dla mnie dużo trudniejsze, gdybym nie znał głębokości rynku, najlepiej graficznie przedstawionej, jak na stronie http://www.btccharts.com

Gdy handluje się parami np. USD / PLN, para obtener información adicional de pokazywane publicznie. Nie wiadomo, jakie poziomy bronią danego kursu, tzn np. ile trzeba kupić dolarów (sprzedać złotówek), aby kurs skoczył o 0,1 zł za 1 USD. Nie wiem, czy np. dane wybicie ma stabilne oparcie, czy broma tylko Chwilowe Dlatego na klasycznych walutach nie gram, bo warunek dostępu do dobrych informacji nie jest spełniony.

Yoda, nie do koñca. Nie siedzisz na rynku walutowym, namacalnym, tylko na jakim¶ wymy¶lonym bitcoinie o niewiadomej przysz³o¶ci. Z ca³ej masy automatycznych strategi dostêpnych w internecie de fakto bardzo ma³o z nich korzysta z filtra newsów (informacji, wp³ywaj ± cym na nastroje) wowzz en nie pomaga.

Nie licz na to, ¿sama analiza techniczna, fundamentalna, czy jedno i drugie da ci jasny obraz. Tak nie bêdzie nigdy, rynek jest wiecznie nieprzewidywalny. Tutaj w³a¶nie wchodzi kwestia statystyk, ile razy z 100 nieprzewidzianych sytuacji jeste¶my wananie mieæ racje, a ile siê pomyliæ. Ten rzut monet ± zmienia szanse 50/50 tylko dlatego, e mo¿na na wykresach narysowaæ kreski, szlaczki, trójk ± ty, kwadraty i inne bzdety, które mog ± jako¶ pomóc w podjêciu traqzkzzz

Szach, mo¿e nie do koñca g³upie, tak jak ju¿ wcze¶niej pisali¶my, idea prania brudnych pieniêdzy, adnego innego celu w tym raczej nikt nie mia³. Ale rynek siê napêdza, jedni pior ± brudne pieni ± dze, drudzy handluj ± bitcoinem jak towarem na gie³dzie, a na dodatek tego wszystkiego dochodzoy las piezas de recambio de las partes de las partes de la máquina de los animales de la resaca brudny czy czysty pieni ± dz, w sumie tak samo jak 100z³ dane do rêki mo¿e pochodziæ z kradzie¿y. Chocia¿ nie wyobra¿am sobie p³acenia podatków w Urzêdzie Skarbowym bitcoinami

banner