Instytut Chemii UPH – Strona główna bitcoin bajando ahora

Studia inżynierskie niezmiennie od kilku lat lokują się w czołówce najbardziej obleganych przez maturzystów. Pracodawcy wymagają dziś od absolwentów nie tylko specjalistycznej Wiedzy z danej dziedziny, ale również umiejętności Społecznych, takich JAK praca w zespole, sobie radzenie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie, które pomagają osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy od roku akademickiego 2016/17 nasza oferta edukacyjna wzbogaciła się o studia inżynierskie n / A kierunku chemia! Będziemy jedynymi w Regionie oferującymi zdobycie innowacyjnego zawodu inżyniera chemii, który może stać się fundamentem kariery zawodowej jak i dalszego życia. W tym zawodzie nie ma przypadków – podstawą jest ścisły umysł połączony z pasją i dobrym wykształceniem technicznym oraz znajomością języków obcych.

Studia inżynierskie na kierunku chemia kierowane są do maturzystów zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie wszystkich działów chemii i nabyciem gruntownych umiejętności pracy laboratoryjnej w nowoczesnych laboratoriach naukowowo-dydaktycznych. Studia pozwolą także na opanowanie koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz języka obcego. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy. Będzie potrafił zaplanować, przeprowadzić i zmodyfikować procesy inżynierskie w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Będzie również kompetentny do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Istotnym elementem studiów s moduły kształcenia proponowane w ramach wybranej specjalności, której realizacja rozpoczyna się od trzeciego semestru studiów. Oferujemy następujące specjalności:

Estudio absoluto drogadicción stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Będzie posiadał umiejętności pozwalające mu podjąć zatrudnienie również na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym iw przemysłach pokrewnych (spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, włókienniczym, ITP.), Rolnictwie, un także drobnej wytwórczości, un po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych zgodnych obowiązującymi z standardami – w szkolnictwie. Absolwent może również znaleźć zatrudnienie w laboratoriach związanych z analityką medyczną i przemysłową, ochroną środowiska i innych. Będzie mógł też podjąć pracê w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Aparatura naukowo-badawcza znajdująca się w Instytucie Chemii obejmuje urządzenia do syntezy i badania właściwości związków chemicznych jak i nowoczesnych materiałów oraz analizy procesów chemicznych. Wśród można wymienić spektrometr Varian 400-MR, spektrofotometr Shimadzu UV-3600 UV-VIS-NIR, spektrofotometr Shimadzu IRAffinity-1 (z przystawkami ATR, DRS), spektrofluorymetr Gilden Photonics FluoroSens 9000, cromatografía cieczowe firm Shimadzu oraz Knauer. Aparato pracuje nie tylko na rzecz Instytutu czy Uniwersytetu, ale także innych placówek badawczych regionu.

banner