Halocur – Charakterystyka crypto coins gratis 2018

Niniejszy dokument jest streszczeniem europejskiego publicznego sprawozdania oceniającego (EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez komitet ds. Weterynaryjnych produktów leczniczych (CVMP) na podstawie przedstawionej dokumentacji doprowadziła do ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania produktu leczniczego. Documento diez nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem. Diagnóstico de Cryptosporidium parvum W celu uzyskania Informaciones sobre el tema de la biblioteca de lorzas de leczenia twojego zwierzęci, należy skontaktować się z weterynarzem. W Celu uzyskania dodatkowych Informacji na podstawie zaleceń CVMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR). _

Substancja czynna w preparacie halocur, mleczan halofuginonu, uniemożliwia namnażanie się cryptosporidium parvum. Uniemożliwia on także temu mikroorganizmowi tworzenie oocyst, które powstają na pewnym etapie cyklu życiowego pasożyta i są wydalane z kałem. W ten sposób choroba rozprzestrzenia się na inne zwierzęta. Objawy kliniczne zakażenia cryptosporidium parvum mają głównie postać biegunki. Dokładny mechanizm działania halofuginonu jest nieznany.

Przeprowadzono szereg badań terenowych z udziałem cieląt z różnych hodowli. W jednym z badań uczestniczyły cielęta z 40 hodowli. Estrategia de marketing criptográfico wykazano, że – w porównaniu z placebo – leczenie zalecanymi dawkami preparatu halocur podawanego doustnie przez 7 kolejnych dni u cieląt w wieku od 4 do 10 dni redukuje nasilenie biegunki. Inne badanie z udziałem cieląt w wieku od 24 do 48 godzin wykazało, że preparat halocur – w porównaniu z placebo – jest w stanie zapobiegać biegunce wywołanej przez cryptosporidium parvum.

Wykazano, że leczenie preparatem halocur redukuje poziom wydalania cryptosporidium parvum przez cielęta oraz redukuje nasilenie biegunki. Wykazano także, że zapobiega ono biegunce po 11 dniach leczenia. W badaniach tych leczenie preparatem halocur porównywano z placebo. Wykazano, że najbardziej korzystne jest wczesne leczenie w okresie pierwszych 24 do 48 godzin po urodzeniu. Jakie Ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu halocur?

W przypadku dwukrotnego przekroczenia zalecanej dawki preparatu halocur mogą wystąpić objawy toksyczności. Hacer objawów tych należy biegunka, widoczna krew w kale, zmniejszenie spożycia mleka, odwodnienie, apatia (brak reakcji), osłabienie i zapaść. Preparatu halocur nie należy podawać cielętom w przypadkach, gdy biegunka utrzymuje się dłużej niż przez 24 godziny, a także zwierzętom osłabionym. Preparat halocur należy podawać po posiłku. Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?

U osób, które często mają kontakt z preparatem halocur, może wystąpić uczulenie. Użytkownicy powinni unikać kontaktu tego produktu ze skórą i oczami, a w przypadku, gdy dojdzie do takiego kontaktu, zanieczyszczoną okolicęnależy dokładnie umyć czystą wod it. Las mejores monedas criptográficas para comprar ahora jeżeli podrażnienie oka utrzymuje się, należy zasięgnąć porady lekarza. Podczas korzystania z produktu należy używać rękawic ochronnych, un po zakończeniu korzystania należy umyć ręce.

Preparat halocur nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, gdyż może on być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych. Resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi wymogami. Jaki czas musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a mięso może zostać użyte do spożycia przez ludzi (okres karencji)?

Komitet ds. Weterynary j ch or or or or or or or or or Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet Wet CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu halocur do obrotu. Stosunek korzyści do ryzyka można znaleźć w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR. Inne informacje na temat halocur:

Dnia 29 października 1999 r. Komisja europejska przyznała firmie intervet international B.V Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu halocur ważne na terytorium całej unii europejskiej. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 29 października 2004 r. Información general y detallada Categoría de producto y de producto. Mejor criptomoneda a bajo precio para invertir los datos de 2018 ostatniej aktualizacji: 06-2007.

banner