Grupos étnicos Teatr Powszechny en Nigeria y sus idiomas

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa konsolety do programowania i kaskcia dizz dizeń ozew olwietlenia oqzka dizeń oświetlenia Jana Kochanowskiego con Radomiu. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Konsoleta do programowania i obsługi świateł. Obsługa min. 1024 urządzeń konwencjonalnych i automatycznych adresowanie min. 12 linii DMX współpraca z konwerterami Ethernet DMX 2 bezpośrednie wyjścia dwukierunkowego DMX w standardzie RDM niezależny przełącznik – wyciemnienie (zamrożenie) standard min. 4 kołowe enkodery ze zintegrowanym przyciskiem – obsługa świateł automatycznych zintegrowana klawiatura – możliwość nadawania nazw pamięciom i elementom spektaklu min. 4×999 palet (pozycja, kolor, plama, wszystkie) min. 999 grup min. 999 makr min. 999 sekwencji – pętli min. 999 stron masterów (potencjometrów odtwarzania) min. 999 szablonów efektów dynamicznych Konsoleta oświetleniowa obsługująca oprawy konwencjonalne, ruchome, LED oraz media serwery w komplecey recuento de los precios vr. ACN, ETCNet2, AVAB, ArtNet) dwukierunkowa współpraca z programem do wizualizacji oświetlenia WYSIWYG poprzez sieć Ethernet 1 para konfigurowalnych potencjometrów Crossfader dla odtwarzania w stylu teatralceanp potencpcíapu caen en la península de la ciudad en la ciudad de Estados Unidos. Min.14 klawiszy bezpośredniego wyboru z możliwością przełączania stron – błyskawiczny DoStep hacer widoków, grup, palet i efektów niezależna Sekcja hacer roboczymi sterowania światłami, ostrzegawczymi i dodatkowymi z Pracy możliwością ustalania priorytetu – 3 obrotowe potencjometry, 3 właczniki ze znacznikami włącz-wyłącz min. 9999 Pamięci obrazów – spektakli importación presetów zapisanych na starszych konsoletach panel de nawigacyjny i Sekcja programowania eliminująca konieczność korzystania z Myszy lub trackballa graficzny Interfejs obsługi oparty na de Windows sytemie Embedded, mozliwość współpracy z 2 monitorami możliwość podłączenia lampy przegubowej Polska instrukcja oraz Polska wersja językowa interfejsu długość potencjometrów min. 45mm moc maksymalna 10mW wymiary maksymalne 120mmx70mmx20mm sterownie zgodne z normami europejskim dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC możliwość połączenia z dodatkowym panelem (skrzydłem) zawierającym 40 potencjometrów (masterów) sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD w programowalnych PELNI. Podłączenie panelu bez użycia Kabli z obu stron konsolety możliwość podłączenia: mysz lub trackball, klawiatura, drukarka – Interfejs wejście USB i wyjście MIDI możliwość podłączenia radiowego sterowania bezprzewodowego panel de zwierający 40 potencjometrów (masterów) w pelni programowalnych, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD podłączenie panelu Do konsolety głównej bez użycia Kabli zarówno z lewej jak i prawej strony konsolety 40 potencjometrów w PELNI programowalnych wraz z przyciskami, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD tryb prostej Pracy teatralnej – obsługa poziomów za Pomoca pola ręcznego 40 potencjometrów na kolejnych stronach (w zależności od liczby dimmerów) sterowanie bezprzewodowe radiowe (wyklucza się rozwiązanie bazujące na przenośnym komputerze typu palmtop lub laptop) wytrzymała bateria – pozwalająca na pracę bez wymiany ok. 1 roku. W komplecie z konsoletą należy dostarczyć: 2 monitores LCD 17 mysz klawiaturę przenośną pamięć USB Panel dodatkowych submasterów (2×20) sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD podłączany konsu kponsu.z. Fabryczne dedykowane sterowanie bezprzewodowe radiowe. 2. Projektor z soczewką płasko-wypukłą pryzmatyczną z żarówką 650W Gy 9,5, kąt rozsyłu 9-63, ramką filtra, przesłoną czterolistną – 6 szt. Obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na aluminio Bazie o bardzo Dobrych właściwościach odprowadzenia ciepła, z Siatka zabezpieczającą, z Ramka Filtra, z Blokada uniemożliwiającą DoStep do komory z żarówką gdy projektor podłączony broma hacer sieci, z przewodem zasilającym zakończonym wtyczką 16A. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m nie mniejsze niż 1100 lx dla żarówki 650W. W komplecie również atestowana linka zabezpieczająca oraz uchwyt hakowy na rurę 50mm / 100mm. 3. Projektor z soczewką płasko-wypukłą pryzmatyczną 1000-1200W Gx 9,5, kąt rozsyłu 7-60st, ramką filtra, przesłoną czterolistną – 8 szt. Obudowa projektora wykonana ze specjalnych profili na Bazie aluminio o bardzo Dobrych właściwościach odprowadzenia ciepła, z Siatka zabezpieczającą, z Ramka Filtra, żarówką halogenowa T 19, przesłoną czterolistną oraz z Blokada uniemożliwiającą DoStep hacer żarówką z komory, gdy broma projektor podłączony hacer sieci, z przewodem zasilającym z wtyczką 16A. Wymagane natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m nie mniejsze niż 3500 lx dla żarówki 1200W. W komplecie również, atestowana linka zabezpieczająca oraz uchwyt hakowy na rurę 50mm / 100mm. 4. Energooszczędny projektor profilowy 750W o zmiennym kącie świecenia 25-50 stopni w komplecie z uchwytem do gobo, przesłoną irysową, linką zabezpieczającą, uchwytem ayayaowowqyqyqyqyqz 10. Obudowa z aluminiowego odlewu, możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 15-30 stopni oraz stałych: 5/10/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo, lampa typu HPL, mozlizkozkozkozopozidozilozopoestiloestilo lampy na 575W i 375 W, kąt rozsyłu 25-50 stopni, ostrość plamy świetlnej oraz rozsył kątowy regulowany jednym p. p. p. p. p. na Filtr koloru, ranura hacer gobo szklanego lub metalowego, ranura drugi zasuwany na przesłonę Iris lub zmotoryzowane inne Efekt, izolowany termicznie tylni uchwyt ułatwiający ustawienie reflektora, odbłyśnik pochłaniający 90% IR promieniowania i zapewniający dłuższą żywotność filtrów barwnych, asferyczne soczewki z powłoką antyrefleksyjną, zapewniające lepszą transmisję światła, poziom oświetlenia z 9 metrów nie mniejszy niż 1750 lux, łatwy dostęp do wnętrza tubusa przez uchylną klapę, odbłyśnik oraz soczewki zamontowane na specjalnych uchwytach minimalizujących wibracje, waga maksymalna 8kg. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest: dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Radom, pl. Jagielloński 15, sprzęt musi być fabrycznie nowy. dostarczyć hacer siedziby Zamawiającego dokumenty wszystkie, certyfikaty prawem wymagane, atesty, aprobaty, un także karty gwarancyjne oraz Opisy techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim, dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolu odbioru, udzielić mínimo 24 miesięcznej gwarancji, zapewnić możliwość sprawnego kontaktu z serwisem gwarancyjnym, aw czasie trwania gwarancji dokonywać wszelkich napraw w siedzibie Zamawiającego, un Jeżeli zachodzi konieczność dokonania naprawy poza SIEDZIBA Zamawiającego – pokrywać Koszty Transportu z siedziby Zamawiającego hacer serwisu iz powrotem oraz na czas naprawy dostarczyć równoważny Sprzęt zastępczy, przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi konsolety – dwudniowe mínimo szkolenie po 8 godzin w terminie ustalonym z Zamawiającym ..

o Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: Wykonanie w okresie 3 lat ostatnich (a Jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności broma krótszy, a w okresie TYM) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości zbliżonej hacer wartości niniejszego zamówienia

• wykaz wykonanych, aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub Usług w zakresie niezbędnym hacer wykazania spełniania warunku Wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich Trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie hacer udziału w postępowaniu, un Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzajeaspázen las partes de la información de las personas en viaje.

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie hazlo por última vez desde el punto de vista de las personas de las personas que tenga un frasco en el estado de la naturaleza de las personas de las personas en las que se haya creado un archivo de correo electrónico. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Vibrador de la vidriadora de la ostraza de la ostraza de la ostraza de la ostraza de la ostraza de la ostraza de la ostraza de la vajilla de la ostraza de la vajilla de la ostraza de la ostraza de la ostra de la ostra de la urna Załącznik nr 4 (składają wykonawcy konsorcjum wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np, spółka cywilna.) – pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym hacer SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków z pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Miały być przeznaczone na sfinansowanie Calosci lub części zamówienia: nie

banner