GG – Regulamin Platformy GG ethiopian food seattle

• Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez England.pl Sp. zoo. z siedzibą w Koszalinie, z adresem siedziby: ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Koszalina IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000362067 (dalej: „England.pl”), w ramach internetowej platformy komunikacyjnej, udostępnianej w systemie teleinformatycznym England.pl (dalej: "Plataformaa").

• Świadczenie przez England.pl Usług droga elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikom określonych funkcjonalności Platformy, (w przypadku niektórych wraz z oprogramowaniem służącym do korzystania z nich), o swoistych cechach (Dalej: “Funkcjonalności”) i następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za Pomoca systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te s transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych (dalej: „Usługa”).

• England.pl udostępnia w ramach Información de la plataforma, manual de la práctica y la administración de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la mano de la embarcación, a la parilla de la luz de la naturaleza, la licencia, la biblioteca, la biblioteca, la biblioteca, la biblioteca y la biblioteca. przy użyciu narzędzi lub oprogramowania udostępnionych przez England.pl, w ramach Usługi.

• Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. W TAKIM przypadku aplikacja NIE stanowi części Platformy i korzystanie z niej przez Użytkownika NIE stanowi korzystania z Restauración, o czym Użytkownik broma informowany przed przystąpieniem hacer korzystania z danej aplikacji, un przekazanie danych z systemu teleinformatycznego England.pl, wymaganych do korzystania z takiej aplikacji, następuje na żądanie i ryzyko Użytkownika. Zakończenie przez Użytkownika procesu instalacji aplikacji udostępnionej poprzez Platformę przez osobę trzecią, jest równoz despacho de la luz como una fechación de la luz como un fechador. Deinstalacja danej aplikacji udostępnionej przez osoby trzecie jest równoznaczna z odwołaniem zgody Użytkownika na przekazywanie danych.

• Jeżeli England.pl udostępnia oprogramowanie służące do korzystania z danej Funkcjonalności Użytkownik ma prawo korzystania z Usługi w tym zakresie jedynie za pomocą oprogramowania England.pl lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego za zgodą i przez England.pl. Korzystanie przez Użytkownika w takim przypadku z Usługi lub jej Funkcjonalności za pomocą oprogramowania podmiotów innych niż England.pl lub oprogramowania osób trzecich udostępnianego bez zgody England.pl, stanowi naruszenie Regulaminu. England.pl udostępnia pod adresem: http://gg.pl/info/lista-autoryzowanego-oprogramowania informacje or oprogramowaniu służącym do korzystania z danej Funkcjonalności udostępnianym przez England.pl.

• W przypadku, o którym mowa w ust. 11, England.pl niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres correo electrónico lub numer telefonu

• 1) z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez England.pl, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; W przypadku braku zgody

• England.pl upoważnia Użytkownika do korzystania z Programación de la empresa, así como, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. jego posiadanie, z wyłączeniem prawa do poprawiania błędów Programu.

• Wszystkie prawa hacer utworów niebędących programami komputerowymi uzewnętrznionych w strukturze programų (fotografie, animacje, obrazy, wizyjne rejestracje i dźwiękowe, muzyka, Teksty i Inne), z wyłączeniem utworów pochodzących od osób trzecich, przysługują England.pl i Zgodnie z postanowieniami licencji możliwe broma korzystanie z nich wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usługi na warunkach Regulaminu.

• Wszystkie prawa do treści, do których Programme zapewnia dostęp, przysługują dysponentom takich treści (dalej: „treści osób trzecich”). England.pl nie udziela Użytkownikowi prawa do korzystania z treści osób trzecich. Treści osób trzecich mogą być chronione prawem autorskim lub innym prawem lub umowami międzynarodowymi i korzystanie z nich w sposób sprzeczny z wolą uprawnionego może stanowić naruszenie praw oslov trzecich.

banner