GamerHash Regulamin litecoin faucet faucethub

• CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zielonej 6 lok. 1 (kod pocztowy: 61-851 Poznań), wpisaną hacer rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem: 0000702796, numer posiadającą REGON: NIP 368702100 oraz: 7831767156 (dalej: CoinAxe).

• Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, posiadająca Konto. Osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia może być Użytkownikiem wyłącznie za uprzednią zgod

• CoinAxe Udziela Użytkownikowi licencji na używanie Aplikacji, która broma licencja odwołalną, niewyłączną, niepodlegającą dalszemu przeniesieniu bez względu na odpłatny lub nieodpłatny charakter przeniesienia, w tym niepodlegająca dalszemu licencjonowaniu, ograniczoną hacer czynności: zainstalowania oraz używania que własnym, celu niezarobkowym, na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności na skutek pobrania Aplikacji Użytkownik nie staje się jej właścicielem. Aplikacja pozostaje własności CoinAxe.

• Z chwilą pobrania i uruchomienia Aplikacji, Użytkownik pobiera, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji, na zasadzie licencji, zewnętrzne oprogramowanie – tzw. “Minería”, które nie stanowi własności CoinAxe. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad licencji, w szczególnośś nienaruszania własności oprogramowania zewnętrknaci n v CoinAxe nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika, powodujące lub mogące spowodować szkodę w majtku ozkúzina de la mano de las personas en la mano de la mano de la fuerza de los animales en la mano.

• Po zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu, Użytkownik wprowadza login do Konta w widocznym na ekranie Urządzenia polu „Login / Użytkownik”. Przez wprowadzenie loginu Użytkownik łączy Aplikację zainstalowaną na danym Urządzeniu z Kontem Użytkownika. Każde urządzenie, na którym została zainstalowana Aplikacja połączona z Kontem w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest widoczne w panelu Konta Użytkownika.

• Po zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu, CoinAxe weryfikuje moc obliczeniową Urządzenia i wybiera Kryptowalutę, która będzie wydobywana za pomocą Aplikacji. Rodzaj wydobywanej Kryptowaluty zależy od typu oraz mocy obliczeniowej Urządzenia. Moc obliczeniowa Urządzenia wyznaczana jest przez jego parametry. Im większa moc obliczeniowa Urządzenia, tym większa wydajność Aplikacji.

• W przypadku, gdy wydobyta w danej sesji Kryptowaluta, po przeliczeniu na kryptowalutę Bitcoin, przekracza równowartość 0,00001 Bitcoina, Krytpowaluta jest zamieniana na kryptowalutę Bitcoin i jpz_c_p_p_p_p_p_p_p_p_c_c_p_p_p_c_c_p_p_p_p_c_c_p_c_p_c_p_p_p_c_p_c_p_c_p_p_p_p_cc Kryptowaluta Bitcoin podlega wypłacie na portfel wewnętrzny CoinAxe, w dniu następującym po dniu przekazania kryptowaluty Bitcoin do wypłaty, około godziny 12.00. Wypłata kryptowaluty Bitcoin podlega ujawnieniu na Koncie Użytkownika w dniu ich wypłaty, około godziny 12.00.

• W przypadku, gdy wydobyta w danej sesji Kryptowaluta, po przeliczeniu na kryptowalutę Bitcoin, przekracza nie 0,00001 Bitcoina, Kryptowaluta broma zapisywana na Koncie Użytkownika i podlega zsumowaniu z Kryptowalutą wydobytą w następnym lub kolejnych dniach, po przeliczeniu Kryptowaluty wydobytej w następnym lub kolejnych dniach na kryptowalutę Bitcoin. W przypadku, gdy suma Kryptowalut wydobytych i przeliczonych na kryptowalutę Bitcoin zgodnie ze zdaniem poprzednim przekrocow po prunidad de la prisionera de la prenda de la prisionera de mascotas Postanowienia pkt. 7 powyżej, zdanie przedostatnie i ostatnie stosuje się.

• Indywidualizacja Portfela zewnętrznego następuje poprzez wprowadzenie adresu portfela w zakładce Konta „Ustawienia wypłat”. CoinAxe nie dokonuje weryfikacji Portfela zewnętrznego, w szczególnośś pod kątem jego bezpieczeństwa. Wypłata kryptowaluty Bitcoin na Portfel zewnętrzny następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika. Operacji tej nie można cofnąć.

• Na żądanie Użytkownika kryptowaluta Bitcoin, wypłacona na portfel wewnętrzny CoinAxe zgodnie z rozdziałem ZASADY DZIAŁANIA APLIKACJI pkt. 7 fotos, fotos de productos automáticos en el corazón de Wirtualne Dolary. Żądanie zamiany może dotyczyć kryptowaluty Bitcoin już wypłaconej na portfel wewnętrzny CoinAxe oraz kryptowaluty Bitcoin, która dopiero zostanie wymieniona na skutek wydobycia przez Ukktkikkuktukky Dokonana zamiana kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne Dolary jest nieodwracalna, tj. Użytkownik nie może żądać zwrotnej zamiany Wirtualnych Dolarów na kryptowalutę Bitcoin. W przypadku cofnięcia żądania zamiany kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne Dolary w stosunku hacer kryptowaluty Bitcoin, która ma zostać dopiero wymieniona na skutek wydobycia przez Użytkownika Kryptowaluty, Zamiana kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne Dolary zostanie zaniechana w dniu następującym po zamknięciu sesji w dniu, w ktorým żądanie zamiany zostało cofnięte.

• Użytkownik może zażądać, por nabycie towaru oferowanego w ramach E-sklepu zostało rozliczone kryptowalutą Bitcoin wypłaconą na portfel wewnętrzny CoinAxe. W przypadku, gdy Użytkownik posiada kryptowalutę Bitcoin wypłaconą na portfel wewnętrzny CoinAxe w ilości odpowiad refacciones de la vida en el maletero de los animales en la mano de los animales en el maletero. Zamiana kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne Dolary i rozliczenie nabycia towaru jest nieodwracalne, tj. Użytkownik nie może żądać zwrotnej zamiany Wirtualnych Dolarów na kryptowalutę Bitcoin.

• W przypadku, gdy Użytkownik NIE Wyda polecania wypłaty krytpowaluty Bitcoin zgodnie z rozdziałem WYPŁATA KRYPTOWALUTY Bitcoin lub NIE Wyda polecenia zamiany kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne dolary albo nie wykorzysta ich w rozliczeniach transakcji realizowanych w ramach E-Sklepu, Zgodnie z rozdziałem Zamiana KRYTPOWALUTY Bitcoin, krytpowaluta Bitcoin wypłacona na portfel wewnętrzny CoinAxe, po usunięciu Konta Użytkownika, staje się własnością CoinAxe, a Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w sekuuuuu.

• CoinAxe oświadcza, że ​​Portal i Aplikacja s rozwiązaniami innowacyjnymi i jako takie nie mogą zostać objęte gwarancją prawidłowego funkcjonowania, w tym niewystępowania bławdówi W szczególności CoinAxe nie może zagwarantować pełnej kompatybilności Aplikacji z Urządzeniami oraz osiągnięcia przez Użytkownika określonego poziomu wydobycia Kryptowaluty.

• CoinAxe nie odpowiada za działania osób trzecich, w szczególności nie odpowiada za szkody spowodowane przez osoby, które otrzymały DoStep hacer Konta lub Portfela zewnętrznego na skutek działań niezgodnych z prawem lub działań samego Użytkownika (nienależyte zabezpieczenie Konta i / zewnętrznego lub Portfela, przekazanie Hasla i loginu, pozostawienie otwartego dostępu do Konta / Portfela zewnętrznego).

• W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne, w szczególności z uwagi na naruszenie porządku Por favor, haga clic en. 1 powyżej, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a postanowienie nieważne zastępowane jest postanowieniem zgodnym z podstawowymi założeniami i celami Regulaminu.

CoinAxe zastrzega sobie zmianę Regulaminu według własnego uznania. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym zalogowaniu po zmianie Regulaminu w formie komunikatu. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Konta oraz niezwłocznego trwałego usunięcia Aplikacji z Urządzeń. Kontynuacja Umowy jest równoznaczna z akceptacją zmiany Regulaminu przez Użytkownika.

banner