E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców litecoin mining rx 480

Z roku na rok wzrasta wartość obrotu wirtualną kryptowalutą bitcoin [1]. Coraz bardziej popularniejszym przedmiotem sprzedaży stają się również tzw. wirtualne przedmioty, czyli nabyte prawa do posiadania funkcjonujących w danej grze postaci, środków płatniczych, czy innych „rzeczy”. Dla prawidłowego określenia źródła przychodów z tzw. „Sprzedaży wirtualnych produktów” każdy przypadek należałoby poddać osobnej analizie i ocenie.

Przykładem transakcji z wykorzystaniem cyfrowej waluty jest jej zakup oraz późniejsza ewentualna sprzedaż. Osiągnięty w ten sposób zysk należy opodatkować i odprowadzić podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Właściwa kwalifikacja przychodu z praw majątkowych wynika to z faktu, iż bitmoneta ma przymiot zbywalności, jak również można ustalić jej wartośćć majątkową. Kosztem pomniejszającym przychód, większości przypadków, będzie kwota wydatku na zakup bitcoinu.

Wirtualną walutę można wykorzystać także w prowadzonej działalności gospodarczej, w której może być ona przedmiotem działalności operacyjnej lub stanowićčęččéččýčččýzýzöččézözý pöatnozzözıę metodęęęęęęę W sytuacji gdy zarówno zakup jak i sprzedaż wirtualnej waluty będzie prowadzony w sposób systematyczny to otrzymane kwoty prowizji za usługę pośrednictwa oraz będą podlegać podatkowi od weiuuuuuuuuuuu Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdzie znajduje się zapis: „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju!”. El arte natomiast. 8 ust. 1 ww. ustawy wyjaśnia, iż: “przez świadczenie Usług rozumie się každé świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie Praw hacer wartości niematerialnych i Prawnych, względu bez na Forme, w jakiej dokonano czynności prawnej. Reasumując pod pojęciem usługi rozumie się każde zachowanie, na które może się składać zarówno działanie, jak i jego zaprzestanie. Nie każde działanie czy też powstrzymanie się od niego może zostać zakwalifikowane jako usługa, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu [3] broma wskazane Wprost: “Aby dana usługa podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i Usług, Musi istnieć bezpośredni Związek o charakterze przyczynowym, Pomiedzy świadczoną usługą un otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w diez Sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia ”.

Najprostszym i zarazem najbardziej popularnym sposobem nabycia bitcoina jest jego bezpośredni zakup lub jego tzw. „Wykopanie” (minería bitcoin). Wykopanie bitcoina polega na wytwarzaniu nowych monet przy wykorzystaniu „koparki” czyli zaawansowanego komputera. Kwestia przychodu w sytuacji „wykopanych monet” jest analogiczna jak w sytuacji ich bezpośredniego zakupu. Problematyka kosztów jest jednak bardziej złożona, bowiem uzależniona jest od tego, czy bitcoin minería odbywa się poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Wtedy kosztem będą wszelkie wydatki poniesione w celu „wykopania”, w szczególności koszty zakupu sprzętu i energii [4]. Jeżeli bitcoin minería odbywa się w zakresie prowadzonej działalności, rozliczanie kosztów odbywać się będzie podobnie, jednak z uwzględnieniem zasad amortyzacji.

Należy również pamiętać o opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji na bitcoinach, gdy przychody z tego tytułu osoby nieprowadzącej innej działalności gospodarczej przekroczą kwotę kzotęz tz tys. zl. W tym przypadku właściwe rozliczenie VAT od transakcji na bitcoinach może powodować dosyć duże kłopoty, gdyż niezbê,. Jeżeli kontrahent będzie zamieszkiwał poza granicami kraju, spowoduje to komplikacje w kwestii rozstrzygnięcia miejsca opodatkowania. Wynika to z faktu, iż transakcje przeprowadzane s najczęściej anonimowo. Nie ma zatem możliwości ustalenia, kim jest nabywca. W szczególności, czy jest przedsiębiorcą i jakie jest jego miejsce zamieszkania. Ż ż z ecy ż ż ż ż ż ż oln ż z ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia ocia Potwierdzeniem jest ostatnio wydana interpretacja w tym zakresie, mówiąca o tym, że zwolnienie z VAT nie ma zastosowania do obrotu bitcoinami, a zatem transakcje te podlegają opodatkowaniu VAT. Reasumując osoby nieprowadzące innej działalności gospodarczej po przekroczeniu limitu 150 tys. zł, od każdej sprzedaży bitcoinów powinny odprowadzić podatek IVA [5].

Jeśli chodzi o obrót wirtualnymi przedmiotami używanymi np. w grach sieciowych, a na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług „Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają (…) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (..)”. Wspomniana ustawa wskazuje, iż przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawa definiuje także świadczenie usług jako „świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie sti ia 7, w tym również:

Transakcje, do których dochodzi pomiędzy graczami w obrębie wirtualnych światów, nie podlegają co do zasady opodatkowaniu IVA. Inaczej wygląda sprawa zawieranych transakcji rozliczanych w rzeczywistych pieniądzach. Mogą zostać one zakwalifikowane jako usługi elektroniczne. Te, jeżeli są świadczone przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i zawierają się w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowane są podatkiem VAT.

W momencie jeżeli kupno i sprzedaż, zarówno samymi postaciami jak i innymi przedmiotami z gier, przybierze charakter ciągły i zorganizowany, należcap.p.p.p.p.p. (.). Aktualnie na grach komputerowych oprócz samych producentów zarabiają również sprzedawcy tworzonych w nich kont i postaci. Nie powinno umknąć uwadze, że każdy przychód podlega obowiązkowi podatkowemu z ustawy o PIT, o ile ustawa przewiduje wyjątek w tej kwestii. Trudnością na jaką możemy napotkać jest właściwa klasyfikacja ródła z którego powinno się rozliczyć. Z założenia możemy wyeliminować „odpłatne zbycie” majątku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, gdyż na bazie tego przepisu przychodem nie jest sprzedaż przeprowadzona po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. W tym przypadku rozliczenie podatkowe będzie uzależnione de kwestii sprzedaży prawa majątkowego. Coraz częściej sami sprzedawcy informują, iż konto gracza jest własnością producenta gry, wynagrodzenie obejmuje włożony czas i pomysł w rozwój wirtualnych przedmiotów. W takiej sytuacji należy rozliczyć przychód z tzw. Innych źródeł. W przypadkach, gdy prowadzona sprzedaż będzie miała zorganizowany i ciągły charakter, wówczas będą to przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej, które powinny zostaadictoz Organy podatkowe przychylają się do opodatkowania tych przychodów ryczałtem w wysokości 3 procent.

Czasami regulamin gry, w którym grającym będzie miał jedynie licencje na użytkowanie z wirtualnego przedmiotu spowoduje że Órgano podatkowy zaliczy te dochody jako pochodzące z prawi art 18 ust. 1 ustawy o PIT [6]. Fiskus zwrócił uwagę w niej, że do prawj majraptkowychparkowych napejązkychychale nrawn prrawnzyą n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Rozrywka online stowow powszechnę formę spędzania wolnego czasu, niemniej należy pamiętać o realnych skutkach wirtualnej gry or zzować zachować odpowiednie środki ostrożności ze względu na cyberberzpzestiesti Wirtualne produkty mogą rodzić rzeczywiste korzyści, jak i problemy. Waluta bitcoin wielokrotnie zmieniła swoją wartość, jej wahnięcia potrafią sięgać kilkuset procent w ciągu doby. Z tychże powodów instytucje państwowe i banki z coraz większą uwagą przyglądają się temu zagadnieniu.

banner