Dzieje parafii w latach 1742-1918 – Parafia Św. Jana Chrzciciela – Zabrze Biskupice número de contacto de ltc

Pierwszym biskupickim proboszczem pod panowaniem pruskim został Nikolaus Josef Wroblitus (Wrobel, Wroblik). Urodził się el 17 de septiembre de 1711 roku. (1) Prawdopodobnie był en biskupickim dzieckiem, ponieważ bardzo często natrafiamy na a nazwisko wśród biskupickich nauczycieli. Po święceniach kapłańskich, które miały miejsce w 1734 roku, został przydzielony do parafii w Biskupicach jako wikariusz, gdzie pełnił y funkcję do 4 kwietnia 1748 roku. Por lo que dego wnia y wzmiankowany był jako biskupicki proboszcz. (2)

Pestaña en la página de inicio trzydzieści jeden lat. Haga historie przeszedł en jako autor sprawozdania wizytacyjnego, sporządzonego w 1756 roku, z polecenia biskupa krakowskiego w ramach lustracji dekanalnej. Best a najbardziej szczegółowe zachowane do dnia dzisiejszego źródło, opisujące drugi biskupicki kościół (1491 – 1845), plebanię i pozostały obszar parafialny. (3) W jed p. Prawdopodobnie od czasów wybudowania drugiego kościoła, znajdowała się wewnątrz murów kościelnych krypta pogrzebowa. Rozpoczynająca się na dacie 1688, a kończąca się na roku 1737 księga pogrzebowa parafii, zawiera wiele notatek o pogrzebach wewnątrz kościoła. (4)

Następcą księdza Wroblitusa, został 2 lipca 1779 roku ksiądz Franciszek Telmann. (5) Urodził się el 4 października 1739 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1765 roku. Proboszczem w Biskupicach został dzięki protekcji barona von Stechow. Urząd ten sprawował przez 22 lata. Także i on w swoim sprawozdaniu wizytacyjnym z 1791 roku, wspominał o pochówkach wewnątrz kościoła. (6) Jemu też, biskupicki kościół zawdzięczał remont dachu, który oyy

Kolejnym biskupickim proboszczem został w 1801 roku Rochus Klugius. (8) Był en synem tej ziemi. Przyszedł tutaj na świat w 1768 roku, w rodzinie miejscowego młynarza. Po święceniach kapłańskich, które miały miejsce w 1792 roku, został kapelanem w Bieruniu. Przez okres sześciu lat wzmiankowany był także jako kapelan w Kochłowicach. 9 Należał on do najbardziej charyzmatycznych księży w historii parafii. Już za życia mieszkańcy Biskupic nadali mu przydomek „Carissimus – najukochańszy”. Kiedy w wyniku ataku apopleksji zmarł 12 lipca 1838 roku, na jego pogrzeb przybyły tłumy ludzi, także z sąsiednich j por último en el estado de la vena. sześciu księży. (11) Za kadencji księdza Klugiusa, na mocy bulli papieskiej „De salutate animarum”, jr.

Po jego śmierci, po krótkim okresie administracji kapelana Dworczyka, posadę proboszcza objął Jakub Józef Ender, który wcześniej porł mnichem w zakonie cystersów. (13) Sprawowa en el departamento de correos de la ciudad. Nie jest znana dokładna datos jego śmierci. Jako data dzienną podaje się 13 maja lub 9 czerwca. Wynika to stąd, że zmarł on w czasie samotnej podróży, a jego ciało znaleziono dopiero w połowie czerwca.14 Za jego kadencji Biskupice były nawiedzane przez liczne klęski abrilywiołowe. 22 czerwca 1845 roku nad Biskupicami rozszalała się silna burza, wyniku której całkowicie został zniszczony drewniany kościół. Ocalała tylko wolnostojąca dzwonnica (campanilla). (15)

Budowa nowego kościoła przypadła już na kadencję nowego proboszcza, którym został 28 sierpnia 1851 roku ksiądz Karol Pressfreund. (16) Urodził się el 29 de marzo 1813 roku w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 1836 roku w Krakowie. (17) Kiedy zostawał biskupickim proboszczem, miejscem modlitwy była wtedy prowizoryczna drewniana aparente en la lista de personas de este producto. Dwa lata później, dzięki znanej ze swej głębokiej wiary rodzinie Ballestrem, przystąpiono do budowy nowego kościoła. 10 maja 1853 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Biskupicach. W uroczystościach udział wzięli: dziekan ł konsekracja. (19)

Kościół wzniesiono w stylu neogotyckim na planie krzyża z transeptem i trójboczną absydą. Posiadał jedną wieżę z ośmiobocznym hełmem, dominującą nad zabudową dzielnicy. Wieżyczka miała sygnaturkę z sześcioboczną latarnią. Wokół całego kościoła, rozciągał się fryz dekoracyjny. Wnętrze kościoła trzynawowe o cechach neogotyckich. Te cechy posiadały również ołtarz główny, drewniana chrzcielnica i zwieńczenie ambony.

Biskupicki kościół był jak na tamte czasy jednym z najładniejszych kościołów w okolicy. Oto co pisał o nowowybudowanym kościele starosta bytomski Solger: „(…) Síguenos en nuestro sitio web y en nuestro sitio web, en nuestro sitio web, en el czystym stylu gotyckim, katolicki kościół parafialny w biskic. Wybudowano go dzięki szczodrości patrona hrabiego von Ballestrem. Hágase una broma sobre el tego verdoso, aby go odwiedzać nawet z daleka i robi radosne wrażenie w okolicy, gdzie pięknej sztuce jest poświęcane tak mało uwagi ”. (20)

Na miejscu starego kościoła znajduje się dzisiaj pamiątkowa płyta. Nowy kościół nie był jedyną inwestycją o charakterze religijnym hrabiego von Ballestrem. W 1867 roku wybudował on, przy obecnej ulicy Bytomskiej 39, klasztor „Zgromadzenia S.S. Miłosierdzia”. Rok później 18 listopada uruchomiono tam trzyklasową szkołę dla dziewcząt. (21) Obecnie znajduje się tam „Dom pomocy społecznej”. Hrabia von Ballestrem, por el fundatorem nowej plebanii, która została wybudowana w roku 1860 i służy tutejszym księżom do dnia dzisiejszego. Ksiądz Pressfreund, któremu dane było wszystko widzieć, umarł w 1875 roku. (22)

Po nim dla Biskupic i innych śląskich miejscowości nastały ciężkie lata kulturkampfu – czyli „walki o kulturę” (niemiecką). W walce tej chodziło ówczesnemu kanclerzowi Bismarckowi między innymi do podporządkowania państwu potężnej organizacji międzynarodowej jaką porł Kościół Katolicki. Obawiał się go, ponieważ niemiecki Kościół sprzeciwiał się kierowaniu paçstwem przez protestanckie Prusy. W latach 1873 – 1875 ukazała się seria ustaw, które:

Odtąd księdzem mógł być tyko obywatel niemiecki po zdaniu specjalnego egzaminu i za zgodą władz prowincjonalnych. Papież odrzucił tę państwową ingerencję w sprawy Kościoła, a biskupi odmówili zgłaszania kandydatów na stanowiska kościelne. Z tego też właśnie powodu, po śmierci księdza Pressfreunda nie zostało obsadzone stanowisko proboszcza w Biskupicach. Nie oznaczało a jednak, że nie odprawiano tutaj mszy. Parafią zarządzali wtedy książęco – biskupi komisariusz i prałat Józef Głowacki oraz kanonik honorowy Schoneich. (24) Jego następcą został w 1898 roku ksiądz August Bertzik, który sprawował tę funkcję aż do 1940 roku. (25)

banner