Drukuj litecoin block explorer

Polskie nakłady na badania i rozwój (w skrócie B + R lub też z angielskiego R&D) istotnie wzrosły na przestrzeni ostatnich lat: w latach 2002 – 2010 skumulowany wzrost ich wartości w Polsce sięgnął 122,5 proc., Podczas gdy odpowiedni wzrost dla całej Unii Europejskiej wyniósł 27,4 proc. – wynika z raportu Rynek B + R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z października 2012 roku, opracowanego przez Zespół Doradztwa Europejskiego Eacencia de la fiesta en el mercado en el que los clientes trabajen, etc. Daje to roczną dynamikę wzrostu wydatków na B + R w Polsce na poziomie średnio 10,5 proc. w latach 2002-2010 wobec 3,1 proc. w całej UE.

Pomimo tych znaczących wzrostów (które, jak podkreślają autorzy raportu, są cechą charakterystyczną dla gospodarek, zi 2011 W roku nakłady na B + R w Polsce odpowiadały mianowicie 0,77 proc. polskiego PKB, po wzroście z 0,74 proc. PKB w 2010 roku i 0,64 proc. PKB w roku 2000 – wynika z danych Eurostatu. Tymczasem średnia dla całej Unii wyniosła w 2011 roku 1,26 proc. a w tym samym czasie europejscy liderzy innowacji przeznaczyli na B + R dużo więcej: 3,37 proc. PKB w przypadku Szwecji, 2,84 proc. PKB w Niemczech i nawet 3,78 proc. PKB w przypadku Finlandii.

Widać zatem, że istnieje w Polsce jeszcze duża przestrzeń do zwiększenia wydatków na badania i rozwój. Zgodnie z unijnym dokumentem EUROPA 2020. Strategies na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Polska ma obowiązek zwiększenia wydatków t tz PKB w 2020 roku. Nad zwiększeniem tych wydatków pracować ma zresztą cała Unia: docelowy udział nakładów na B + R dla 27 państw UE na rok 2020 a 3 proc. Yo wspólnego PKB. W tym kontekście warto przyjrzeć się polskiemu systemowi zachęt do inwestycji w badania i rozwój, porównując go z systemami stosowanymi w innych krajach, i pokusić sisk o wskazanie sposobów pop

W Polsce przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z dwóch rodzajów zachęt podatkowych: po pierwsze, z ulgi na nabycie nowych technologii, pozwalającej na odliczenie od podstawy opodatkowania do 50 proc. wydatków na zakup innowacyjnej technologii, po drugie, z comiesięcznych odpisów od podstawy opodatkowania do 20 proc. przychodów z tytułu działalności B + R oraz ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego do wysokości 200 tys. euro w okresie do 3 lat, pod warunkiem, ¿Estado de la firma posada centrum badawczo-rozwojowego. Uzyskanie tego statusu nie jest jednak łatwe, wymagane są roczne przychody na poziomie co najmniej 1,2 millones de euros, z których co najmniej 20 proc. pochodzi ze sprzedaży własnych usług B + R lub praw własności przemysłowych.

Dla przedsiębiorców dostępne są również dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa pokrywające do 100 proc. wydatków na B + R. Obszerną listę tych dotacji i programów znaleźć możemy w cytowanym już dokumencie PAIiIZ Rynek B + R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Obejmuje ona zarówno programy wykraczające w swoim zakresie desaparece en la redacción de B + R, jednak mogące okazać się SSE) czy regionalne programy operacyjne, jak również programy adresowane specyficznie do firm planujących prace badawczo-rozwojowe. Głównym dysponentem środków w tej ostatniej Grupie programów broma Narodowe Centrum BADAN i Rozwoju (NCBR), un proponowane przez nie instrumenty obejmują Programa INNOTECH, Programa BADAN Stosowanych, Programa adresowany dla Projektów proekologicznych, programa Specjalny Gekon dla sektora lotniczego (w przygotowaniu, realizowany ma być w latach 2013-2017), programa InnoMed i Strategmed dla sektora medycznego, programa BLUE GAS dla projektów związanych z rozwojem technologii wydobycia gazu łupkowego oraz pilotażowy programa BRIdge Badanie Rozwój Innowowowow. Niezależnie od NCBR, wsparcia dla projektów celowych małych i średnich przedsiębiorstw z dziedziny B + R w 2013 roku udziela Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) – dowiadujemy się z raportu na zleceniei. Powyższa lista nie wyczerpuje forma pomocy firmom zaangażowanym w działalność B + R.

Pomimo istnienia tej szerokiej zdawałoby się palety możliwości pomocy dla firma angażujących się w prace Badawczo-rozwojowe, sistema polski wspierania wydatków na B + R ma swoje wady – wynika z Informacji prasowej firmy doradczej Deloitte towarzyszącej publikacji jej raportu Przegląd zachęt na działalność B + R NA Descripción de 2012 en 2012, con análisis del sistema y por lo que respecta al sistema operativo en el sitio web y en 28 de abril. Według Deloitte, “Polska plasuje się w państw gronie, które premiują głównie importación innowacji zamiast jej kreowania wewnątrz przedsiębiorstw.” “Skutek broma Taki, że dwie trzecie nakładów na pochodzi działalność Badawczo-rozwojową w Państwa Polsce z budżetu, un tylko jedna trzecia od prywatnych przedsiębiorców – proporcje te powinny być dokładnie odwrotne ”- mówi cytowana w komunikacie Magdalena Burnat-Mikosz, compañera w Deloitte i lider działu R&D e incentivos gubernamentales en Europie Środkowej. Jeśli chodzi o obecny system dotacji, Deloitte zwraca uwagę, że „wsparcie otrzymuje tylko część zainteresowanych przedsiębiorców, (…) dofinansowanie przyznawane jest około 30 proc. wnioskujących podmiotów ”- podaje firma doradcza, posiłkując się wyliczeniami Ministerstwa Gospodarki.

Deloitte zwraca uwagę, iż polski system finansowania B&R Opiera się głównie na dotacjach (np. Funduszach europejskich), podczas gdy w wielu krajach, które wypadają lepiej w rankingach innowacyjności (np. Czechy czy Węgry), nacy pozy położonyepanyes.as. W przypadku checo, przkadad, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w wysokości 200 proc. kosztów na wdrażanie projektów B + R oraz z dziesięcioletniej ulgi podatkowej na podatek dochodowy (CIT), obejmującej inwestycje w ośrodki technologiczne i centra usług strategicznych.

Jak podkreśla Deloitte, istnieje szansa szybkiego udoskonalenia systemu wsparcia prac badawczo-rozwojowych w Polsce: obecnie trwają prace nad znaczącymi zmianami w zachętach podatkowych na B + R, ku chi chu chu chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi checo en el jardín Propuestas de los animales de compañía y de la familia de los niños. Ministerstwo Gospodarki w dokumencie Program Rozwoju Przedsiębiorczości 2020 proponuje, por przedsiębiorstwa prowadzące prace B + R miały możliwość odliczenia od podatku należnego 26 proc. kosztów prowadzonych działań badawczo-rozwojowych, i jednoczesnego odliczenia 100 proc. kosztów tych prac od podstawy opodatkowania. „Wszystko zależy od szczegółów przepisów” – podkreślają eksperci Deloitte, wyrażając „System zachęt podatkowych daje stabilność i przewidywalność, których firmy doświadczają w innych jurysdykcjach na wi wi ec wi – tłumaczy starszy menedżer Deloitte w zespole R&D e incentivos del gobierno Michał Turczyk.

Perspektywy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej firm w w Polsce są dobre. Zgodnie z raportem Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce za rok 2012, na koniec 2011 roku w Polsce funkcjonowało ponad 337 centrów usług, z czego 93 stanowiły centra badawczo-rozwojowe. W poprzedniej raportu, prezentującej stan na koniec kwietnia medycznej i farmaceutycznej, budownictwa, robotyki oraz nanotechnologii – czytamy wspominanym już raporcie na zlecenie PAIiIZ.

O potencjale rozwoju sektora B + R w Polsce świadczy też dostęp do wykwalifikowanych kadr: w Polsce na 1000 mieszkańców w wieku 20-29 lat w 2010 roku 15 było absolwentami kierunków technicznych. Udział ten wzrasta w Polsce nieprzerwanie od 2001 roku i właśnie w 2010 przekroczył średnią unijną – wynika z danych Eurostatu. Jednocześnie liczba zatrudnionych w sektorze B + R w Polsce fluktuuje na poziomie około 0,5 proc. ogółu zatrudnionych, znacząco poniżej średniego poziomu Unii Europejskiej (nieco poniżej 1,2 proc. w roku 2010).

banner