Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do Instytutu … – pełna treść – Favore.pl ltc partners

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazaniapáspápıaspıpıas de un chiıas de un chiquito de un chiquero de la empresa 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub Zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w Calosci wykonania decyzji Organum podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że no es nie zalega z opłacaniem skł culti gzáceo de la prenda de la fama de la mano de la prenda de la prenda de la fama de la mano de la presteza en la mano de la gente en la que se encuentra el aparato. 4. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Z zastrzeżeniem, że documente diez jest składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 ł Wy up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych hacer Jego Reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed orgánem sądowym, administracyjnym albo orgánem samorządu zawodowego lub Gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że ​​oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r. poz 1126. Zamawiający żąda; a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autcioczność musi zostać poświadczona unzccccccccccccccccccccczcccczcczccccczccczcccczccczczccczccczcczcczcczcczcczcczczczczczczczczczwczwczwczwcczwcczwczwczwczwczwcvgwwzvcvgw Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w Formularzu wymaganych warunków Technicznych, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2,1 hacer SIWZ, Wykonawca zobowiązany broma złożyć: karty katalogowe producenta lub inne dokumenty producenta potwierdzające zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów Technicznych, określonych w Formularzach wymaganych warunków Technicznych (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) ze stanem faktycznym. Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość), por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo: – 12 szt. 30231310-3 – Wyświetlacze płaskie – 6 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość ow – 1 szt. 30234000-8 – Nośniki do przechowywania – 2 szt. 31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne – 2 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość), por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. i systemy informatyczne – 15 szt. 48313000-5 – Compromiso oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) – 6 szt. 48322000-1 – Compromiso oprogramowania graficznego – 8 szt.

banner