Danka K komentuje amd gpu monero mining

Tu porło najwięcej różnic w ocenie mojej i juroró na temat nagrodzonych prac. Ale też tu porło najwięcej różnic jakościowych – wybór najlepszej pracy był rzeczywiście bardzo trudny. Do Birmingham pojechałam przede wszystkim po to, por podziwiać patchworki artystyczne. Wiele patchworków ilustracyjnych należy według mnie także do tej kategorii i tu było wiele bardzo ciekawych, więc skomentuję najpierw pierwszą nagrodę "ilustracyjną": de gustibus non est disputandum – czyli o upodobaniach się nie dyskutuje !!!

Aquí tuve una opinión totalmente diferente como jurado sobre los trabajos premiados. Pero también hubo muchas diferencias en la calidad: la elección de los mejores fue realmente muy difícil. A Birmingham fui en primer lugar a admirar Art Quilts. Muchos de los edredones pictóricos pertenecen según mi opinión también a esta categoría y hubo muchos trabajos muy interesantes, me gustaría comentar esto primer premio Primero: de gustibus non est disputandum – ¡los gustos no se discuten!

Moim zdaniem jednak takich prac, jak nagrodzony pierwszą nagrodą patchwork artystyczny "Ruinas 6" uszyty przez Leah Higgins, powstaje w świecie wiele, i to od dawna! (Przykłady patrz w Pinterescie). Techniki przenoszenia zdjęć na tkaninę, drukowania / farbowania tkanin, ich cięcia i zszywania sz dzś wysoko rozwinięte, więc takie dzieła dewają spektakularne. Ta nagrodzona praca, choć bardzo ciekawa, nie jest według mnie spektakularna. Ale jedna z niewielu "abstrakcyjnych" (nie ilustracyjnych) i jakościowo jedna z najlepszych.

En mi opinión, sin embargo, hay un montón de obras de este tipo en todo el mundo, como la de primer premio galardonado "Ruinas 6" hecho por Leah Higgins, y eso es por mucho tiempo! (para ejemplos ver Pinterest). Las técnicas para la transferencia de fotos a la tela, para la impresión / teñido de telas y para cortarlas y coserlas están hoy altamente desarrolladas, por lo que tales trabajos son a menudo espectaculares. Esta colcha premiada, aunque muy interesante, para mí no es espectacular. Pero fue uno de los pocos. "abstrakt" Trabajos (no pictóricos) y técnicamente uno de los mejores.

Czy znacie definicję patchworku współczesnego? A nowoczesnego? Nie ??? Nie szkodzi, bo właściwie definicje nie są takie istotne, przynajmniej na Festiwalu Quiltów w Birmingham. Tu przyjmuje się wszystkie zgłoszone prace, więc jak się artysta czuł, tak się zgłosił. No i dobrze, bo pokazano wiele ciekawych prac, które niekoniecznie pasują do kursujących definicji.

¿Conoces la definición de una colcha contemporánea? ¿Y una colcha moderna? ¿¿¿No??? No importa, porque en realidad las definiciones no son tan importantes, al menos en el Festival of Quilts en Birmingham. Aquí se aceptaron todas las obras ingresadas, y también cómo se sentía el artista, de una manera u otra, sobre sí mismo, por lo que se ingresó la obra. Eso es igual de bueno, porque allí se mostraron muchos edredones interesantes, lo que no necesariamente encaja en las definiciones de las matrices.

Bo jeśli różnica między tradycją a współczesnością ma polegać jedynie na użyciu nietradycyjnych materiałów, w tym "Ufarbowanych i zadrukowanych"Albo na zastosowaniu "niezwykłych metod konstrukcyjnych", to moim zdaniem ogranicza to obie kategorie: tradycyjną do starych technik, a nowoczesną do starych wzorców. Pozostałe kryteria dotyczą wszystkich kategorii konkursowych, jak oryginalny projekt czy interesujące użycie koloru.

Si la diferencia entre la tradición y la época contemporánea tiene que depender solo del uso de materiales no tradicionales, entre otros. "teñido e impreso", o en la aplicación de "métodos de construcción inusuales", entonces, en mi opinión, esto limita ambas categorías: las técnicas tradicionales a las antiguas y los patrones contemporáneos a los antiguos. Otros criterios se aplican a todas las categorías de la competencia, como el diseño original y el uso interesante del color.

Zastrzegam sobie prawo do nie bycia odpowiedzialną za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia dotyczące szkód spowodowanych przez korzystanie z wszelkich informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, zostaną zatem odrzucone. Nie jestem odpowiedzialna za żadne treści wskazane linkami albo cytowane na moich stronach. Ponadto nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników na forach dyskusyjnych, w księgach gości lub na listach mailowych zawartych lub wskazany na chiquí Me reservo el derecho de no ser responsable de la actualidad, exactitud, integridad o calidad de la información proporcionada. Por lo tanto, las reclamaciones de responsabilidad por daños causados ​​por el uso de cualquier información provista, incluyendo cualquier tipo de información que sea incompleta o incorrecta, serán rechazadas. No soy responsable de ningún contenido vinculado o referido desde mis páginas. Además, no soy responsable de las publicaciones o mensajes publicados por los usuarios de los foros de discusión, los libros de visitas o las listas de correo proporcionadas o señaladas en mis páginas.

banner