Czas uniwersalny – Instytut Geodezji i Kartografii litecoin graph

W przeszłości istotną rolę odgrywały także inne, nie stosowane obecnie, skale czasów. Do końca lat 30-tych XX wieku czas uniwersalny UT był uważany za skalę jednostajną. Nieregularności UT dostrzeżono dopiero dzięki zastosowaniu zegarów kwarcowych, un później zegarów atomowych. Na podstawie analizy ródeł tych nieregularności, w miejsce czasu UT wprowadzono trzy jego reprezentacje, przy czym pojęcie czasu univ.

UT0: czas uniwersalny prawdziwy: wyznaczany bezpośrednio Płaszczyzna średniego południka Greenwich porła określona przez dwa kierunki: kierunek linii pionu w Greenwich oraz kierunek równoległy do ​​średniej osi obrotu Ziemi, która łączy średnienyyyykiazesti Prawdziwy czas uniwersalny można było uważać za kątową miarę rzeczywistego obrotu Ziemi wokół średniej osi obrotu. W latach 1967-1988 średnia oś obrotu Ziemi była określona przez międzynarodowy umowny średni biegun północny Ziemi CIO. Obecnie jest ona określona przez biegun ITRS.

UT1 – czas uniwersalny średni – średni czas słoneczny chwilowego południka Greenwich, odniesionego hacer chwilowej osi obrotu Ziemi (Czas średni uniwersalny, w ktorým zostały uwzględnione okresowe zmiany wywołane strefową Składowa pływów oznaczano przez UT1R – okresowości 5 – Dob 35, UT1S – okresowości 5 DOB – 18.6 lat oraz UT1D – okresowości dobowe i krótsze: IERS Technical Note 21, 1996). Średni czas uniwersalny można było uważać za kątową miarę rzeczywistego obrotu Ziemi wokół chwilowej osi obrotu, która łączy chwilowe bieguny geograficzne. W latach 1988-2002 oś chwilowa była utożsamiana z osią bieguna CEP, od roku 2003 jest utożsamiana z osią bieguna CIP.

Czas Uniwersalny Koordynowany (UTC lub TUC) de 1964 roku stanowi podstawę czasu cywilnego (wcześniej czas cywilny opierał się na skali średniego czasu słonecznego Greenwich «GMT», zwan rzoy ucreducio centau centau centau centau centau centau ci cúo cúnico) Początkowo za utrzymywanie UTC odpowiedzialne było Międzynarodowe Biuro Czasu (BIH). De 1988 roku UTC utrzymywane jest przez Sekcję Czasu BIPM w Paryżu. Lokalne realizacje UTC prowadzone s przez narodowe laboratoria czasu.

Piercotz skina czú czú czúz koordynowanego utrzymywano w pobliżu aktualnej, przeciętnej wartości skali czasu uniwersalnego średniego ucredocuento de la cunácuano de la nave Zmiany wprowadzano skokami zmieniając częstotliwości wzorców. Fecha de lanzamiento: 1972 roku zaniechano jednak zmian częstotliwości wzorcowych UTC i zwiększono tolerancje różnic UT1 – UTC. Wskazania UTC mogą obecnie odbiegać od UT1 o nie więcej niż 1 sekundę i różnić się od jednoczesnych wskazań Międzynarodowego Czasu Atomowego (TAI) o całkowitą liczbę sekund. Zmiany mające zapobiec większemu niż 1 sekunda oddaleniu czasu koordynowanego de czasu uniwersalnego sdokonywane poprzez dodanie sekundy przestępnej (segundo salto) 31 grudnia lub 30 czerwca. Wprowadzenie sekundy przestępnej jest każdorazowo ogłaszane w wydawanym przez IERS biuletynie C.

Kierując się względami praktycznymi, związanymi z posługiwaniem się czasem w życiu codziennym, na Konferencji Międzynarodowej w Washington DC C. w 1884 roku wprowadzono czas strefowy. Dokonano w tym celu podziału Ziemi na 24 południkowe strefy godzinne, każda o szerokości 15 °. Granice stref dostosowano do wygody i życzenia mieszkańców poszczególnych regionów (w USA określono je dopiero w 1918 roku). Wrektz strefy obowiązuje jednolity czas strefowy. Południki strefowe przebiegające przez środek stref czasowych: 0 °, 15 °, 30 °,. . ., w kierunku na wschód od Greenwich ponumerowano odpowiednio liczbami całkowitymi: 0, 1, 2,. . ., przypisując każdemu południkowi strefowemu odpowiednią liczbę ΔZ.

Poszczególne kraje opierają rachubę swego czasu urzędowego przeważnie na najbliższym południku strefowym. W Polsce podstawowym czasem urzędowym jest czas środkowoeuropejski (CSE), czyli czas południka oddalonego o 15 ° na wschód od Greenwich (jest to przybliżeniu południk Zgorzelca). W innych paçstwach ustalony czas urzędowy obowiązuje nierzadko na obszarze kilku stref czasowych lub bywa przesunięty od odpowiedniego czasu strefowego o 30 lub 15 min. W niektórych krajach w okresie letnim jest wprowadzany tzw. czas letni. Przy przechodzeniu z czasu zimowego na letni wskazówki zegarów są przesuwane o 1 godzinę do przodu, przy powrocie na czas zimowy s o 1 godzinę cofane. W Polsce czas letni (czyli czas wschodnioeuropejski – czas południka 30 ° E) obowiązywał od wiosny do jesieni w latach 1946-1949 i 1957-1964, a począwszy od 1977 roku jest wprowadzany corocznie. Relacja między letnim i zimowym czasem urzędowym w Polsce a Czasem Uniwersalnym Koordynowanym przedstawia się następująco:

W zagadnieniach, w których nie jest wymagana lepsza de 1 sekundy dokładność rejestracji czasu, czas środkowoeuropejski koordynowany można utożsamiać ze średnim słonecznymask icoz ucceso en la red de la ciudad. W przypadkach jednak, w których są wyższe wymagania dokładności rejestracji czasu, np. Przy precyzyjnych wyznaczeniach astronomicznych azymutu, należy rozróżnić skale czasu koordynowanego (atomowego) od skali czasu obrotowego.

banner