ComDes sp.j. – komputery, kasy fiskalne, notebooki, akcesoria komputerowe, drukarki, plataforma de minería litecoin Wałcz comprar

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Comdes sp.j. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, un tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Comdes sp.j. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron, platform i usług, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych s przepisy art.6 ust.1 lit l i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / 2016 / 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE, un po poeta de et zakresie zakresie –

• podmiotom, z którymi Comdes sp.j. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Comdes sp.j. przewidzianych prawem, ochrony praw Comdes sp.j. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Comdes sp.j. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Comdes sp.j. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe despu Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Comdes sp.j. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z zasadami ochrony i przetwarzania danych osos

• organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy broma a niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe Moga być przekazywane orgánom nadzorującym, Sadom i innym orgánom władzy (np. orgánom podatkowym i orgánom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Comdes sp.j. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Comdes sp.j. i / dane lub Przetwarzających, wyłącznie przez czas Niezbędny hacer osiągnięcia celów, dla ktorých dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z prawa przepisów, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań Prawnych (w podatkowych TYM) oraz hacer czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Comdes sp.j.

• żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Comdes sp.j. Potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, je je je mlijsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Comdes sp.j. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Comdes sp.j. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

banner