Ceny – Azure Monitor Microsoft Azure monero a usd exchange

6Opłaty za zapytania dotyczące metryk są naliczane na podstawie liczby standardowych wywołań interfejsu API. Standardowe wywołanie interfejsu API para wywołanie analizujące 1 440 pkt. danych (1 440 to także całkowita liczba punktów danych, które można przechowywać na metrykę dziennie). Jeśli wywołanie interfejsu API analizuje więcej niż 1 440 pkt. danych, zostanie policzone jako wiele standardowych wywołań interfejsu API. Jeśli wywołanie interfejsu API analizuje mniej niż 1 440 pkt. danych, zostanie policzone jako mniej niż jedno wywołanie interfejsu API. Liczba standardowych wywołań interfejsu API jest obliczana codziennie jako łączna liczba punktów danych przeanalizowanych danego dnia podzielona przez 1 440.

• Metryki s dostępne przez 90 dni bez żadnych opłat. Aby zachować dane metryk przez okres dłuższy niż 90 dni, można je skierować na konto magazynu, do obszaru roboczego usługi Azure Log Analytics lub centrum zdarzeń. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrum zdarzeń. Dodatkowo za zapytania dotyczące metryk są naliczane opłaty dla odpowiednich wywołań interfejsu API niezbędnych do kierowania danych.

Starszy model cen oferował dwie warstwy – Podstawowa i Enterprise. Począwszy od 2 kwietnia 2018 r. klienci warstwy Podstawowa będą rozliczani przy użyciu powyższego modelu cen, który oferuje więcej funkcji bez zwiększenia kosztu. Klienci w warstwie Podstawowa będą nadal otrzymywać 1 GB na zasób na miesiąc bezpłatnych danych oprócz 5 GB na subskrypcję na miesiąc bezpłatnych danych oferowanych przez usługę Azure Log Analytics. Począwszy od 2 kwietnia 2018 r., Klienci warstwy Podstawowa będą też mieli dostęp do eksportu ciągłego i łącznika usługi Application Insights dla usługi Log Analytics pakietu Operaciones Management Management. Pamiętaj też, że w nowym planie możesz dokonać zapłaty za usługę Application Insights, używając miesięcznych środków subskrybenta programu Visual Studio.

Klienci warstwy Empresa mzy pozostać przy starszym modelu cen lub mogą się w każdej chwili przełączyć na powyższy model cen. Wszystkie subskrypcje klientów z usługą Application Insights włączoną przed 2 kwietnia 2018 r. s rozliczane według ceny $ – na GB dla wszelkich danych pozyskanych przez usługę Application Insights. Jednak jedyną sytuacją, gdy jest para korzystne, jest zakup pakietu OMS. W takim przypadku każda zakupiona jednostka planu E1 i E2 pakietu Suite de gestión de operaciones Objmuje uprawnienie do jednego węzła w warstwie Enterprise uso Insights de aplicación. Każdy węzeł usługi Application Insights w warstwie Enterprise umożliwia pozyskanie hacer 200 MB danych usługi Application Insights dziennie i przechowywanie ich przez 90 dni bez dodatkowych opłat.

Węzeł a maszyna wirtualna lub fizyczna albo wystąpienie platformy jako usługi (PaaS, Plataforma como servicio) hostujące aplikację. Na przykład jeśli dana aplikacja działa w trzech wystąpieniach usługi Servicio de aplicaciones de Azure oraz na jednej maszynie wirtualnej, para aplikacja jest hostowana na czterech węzłach. Co godzinę liczymy węzły wysyłające dane telemetryczne. Jeśli węzeł nie wysyła żadnych danych telemetrycznych w ciągu danej godziny, nie jest liczony. W powyższych comiesięcznych opłatach za węzeł zostało przyjęte, że węzeł przesyła Dane telemetría co godzinę przez cały miesiąc. Jeśli w danym miesiącu występują pewne okresy braku aktywności, naliczona opłata będzie niższa.

Co się stanie, jeśli używam tego samego węzła dla wielu monitorowanych aplikacji? Nie ma problemu. Zliczamy jedynie unikatowe węzły wysyłające dane telemetryczne w ramach subskrypcji platformy Azure (konto rozliczeniowe). Jeśli na przykład masz pięć oddzielnych witryn internetowych działających na tym samym serwerze fizycznym i dla każdej witryny skonfigur skowfincon tuyo gon buches maletero o malevolucionado en las costillas de los animales en las costillas de las gomas de las viudas de los animales en las costillas o en las costas.

Jaką rolę odgrywa codzienne 200 MB danych w usłudze Insights de aplicación ¿Empresa? Wybranie opcji cenowej Enterprise oznacza, że ​​dana aplikacja otrzyma dzienny przydział danych w oparciu o liczbę węzłów wysyłających Dane telemetría. Jeśli dane s wysyłane z pięciu węzłów, łączny dzienny przydział aplikacji będzie wynosić 1 GB (zgodnie z definicją w skonfigurowanym zasobie Usługi Application Insights). Nieważne, czy pewne węzły przesyłają więcej danych od innych, ponieważ uwzględnione dane sz dzielone między wszystkie węzłły w ramach danej subskrypcji platformy Azure. Jeśli w danym dniu przesłano więcej danych niż przewiduje dzienna pula, stosowane są opłaty za GB nadwyżkowych danych. Niewykorzystane dane dziennego przydziału nie przechodzą na kolejne dni.

Łączny dzienny przydział danych jest obliczany jako liczba godzin w ciągu dnia, przez którą każdy węzeł wysyła dane telemetryczne, podzielona przez 24 i pomnożona przez 200 MB. Przykładowo jeśli cztery węzły wysyłają dane telemetryczne przez 15 godzin z 24 godzin dnia, oznacza to, że uwzględnione dane na ten dzień można obliczyć w następują sp sp sp sp sp sp sp

banner