Bitcoin, una revisión de la tarjeta de débito Bitcoin dochodowy podatek

Prosty przykład – zakup i późniejsza sprzedaż bitcoina z zyskiem wygeneruje zobowiązanie podatkowe. Choć w praktyce brak jest orzeczeń dotyczących omawianego stanu rzeczy, idąc jednak śladem art. 10 ustawy i Podatku Dochodowym od osób fizycznych przychód powinien zostać zaliczony do źródła przychodów – prawa majątkowe, w tym odpłatne ich zbycie. Ustawodawca wskazując, jakiego rodzaju przychody uważa za przychód z praw majątkowych używa zwrotu w szczególności. Oznacza to, że katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, un miembro de la organización, un miembro de su familia, un miembro de su familia, un miembro de su familia. Wynika to z tego, iż jest to definicja zakresowa, niepełna.

O zaliczeniu bitcoina do kategorii prawa majątkowego rozstrzygną zaś łącznie dwie kwestie – może być en przedmiotem obrotu (zbywalność) po drugie – posiada bez wątpienia dającą siesta se trata de una gran variedad de cosas. Kosztem uzyskania przychodu będą zaś udokumentowane, rzeczywiście poniesione koszty stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o Podatku Dochodowym od osób fizycznych. Idąc dalej, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o Podatku Dochodowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie hacer dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Stosownie do powyższego, dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym. Uzyskany przychód, użytkownik bitcoina powinien wykazać na druku PIT-36, w rubryce D.1., Poz. 7 (Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy).

Pierwszy schemat polegałby na zorganizowanym i ciągłym handlu wirtualną walutą. Przychód byłby zatem kwalifikowany do źródła przychodów – działalność gospodarcza. Jej podjęcie będzie jednak wymagało odpowiedniego zorganizowania, bowiem ustawy podatkowe nie nadążają za tempem zmian – zresztą nie tylko tych, które dokonują się w wirtualnym świecie. Przykładowe, problematyczne zagadnienie, dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów, więc wydatków na nabycie bitmonety. Spójrzmy przykładowo na Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Powell akt wskazuje podstawy zapisów w księdze jakimi są dowody księgowe. Powinny one zawierać wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej. Jako, że użytkownicy bitcoina skrzętnie korzystają z jego naczelnego atrybutu, więc anonimowości, postawmy wówczas pytanie zi fodi cúbico, fíjate en la ciudad, yendo a la ciudad a este hotel. W przypadku wielu podmiotów będzie to wątpliwe, skoro gwarancje zdecentralizowanego systemu płatności s przyczynkiem jego popularności.

W drugim – bardziej skomplikowanym dla podmiotu gospodarczego schemacie – zapłata dokonywana jest wprost wirtualną walutą. W tym przypadku nie będzie ryzykowne postawienie tezy, że wystąpi tutaj transakcja barterowa. Przekazanie bitcoinów należałoby potraktować jako usługę. Zaznaczmy, że trueque jest pojęciem szerokim, obejmującym swoim zakresem zamianę usług, zamianę towaru na usługę i usługi na towar. W grę nie wchodzą tutaj rozliczenia pieniężne między kontrahentami, a jak wiadomo bitmoneta nie jest prawnie dopuszczonym środkiem płatniczym. Umowa barterowa może być zawarta w dowolnej formie, ale dla celów podatkowych war to zadbać aby pewne jej elementy były ustalone precyzyjnie (przede wszystkim wartość wzajemnych świadczeká kaspáu) cpuuuuuuuuu W takim stanie rzeczy, co do zasady przychodem po stronie podmiotu przyjmującego płatność bitcoinem będzie wartość zrealizowanego świadczenia w Naturzá powinno odzwierccz e Podatku Dochodowym od osób fizycznych). Podrías opopatkowania stanowić więc będzie dochód, rozumiany tutaj jako różnica pomiędzy przychodem, a kosztami nabycia towarów lub wykonanej usługi. Pamiętać należy, że późniejsza sprzedaż bitcoinów otrzymanych w ramach barteru wygeneruje przychód. Kosztem zaś powinna być wartość świadczenia wzajemnego w naturze z dnia jego wykonania, w wysokości określonej jak powyżej, za którą bitmonety nabyto.

Czy bitmoneta w działalności to podatkowa niewygoda? Odpowiedzi jednoznacznej brak z uwagi na wczesny rozwój tej formy płatności lub przedmiotu działalności operacyjnej. Deficyt orzecznictwa i poglądów praktyków każe przyjąć, że operacje z bitcoinami powinny być przeprowadzane rozważnie. Z drugiej strony nie można stwierdzić, że podatkowe ich rozpoznanie natrafia na niespotykane trudności. W wielu przypadkach na obrót wirtualną walutą należy patrzeć przzmat swoistego rodzaju techniki handlowej, cechującej gospodarkę wymienną. Z tego porównania należałoby wyciągać – oby prawidłowe – skutki podatkowe.

banner