Bitcoin kiedy trzeba zapłacić PIT – Podatek dochodowy – rp.pl litecoin cryptocurrency

Wejść w posiadanie kryptowaluty można na dwa sposoby. Albo poprzez jej nabycie, albo w drodze wydobycia (określanego również jako mining). Druga metoda jest sposobem pierwotnym i odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Dana osoba otrzymuje bitcoiny za oddanie do dyspozycji systemowi bitcoin mocy obliczeniowej swojego komputera i za potwierdzenie transakcji występujących w sieci kryptowaluty. Oh tym, kto otrzyma bitcoiny, algorytm decyduje. Ponieważ kryptowaluta ma określoną rynkowo wartość, a osoba, która nabędzie j w ten sposób, zwiększa swój majątek. Powstaje więc pytanie, czy przedsiębiorca zajmujący się handlem krypotwalutami powinien rozpoznać przychód z działalności gospodarczej już na etapie „wykopania" bitcoina.

Na a pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. Na skutek tzw. wykopania nie dochodzi do otrzymania żadnych praw ani należności. Nie ma również możliwości zakwalifikowania tej sytuacji jako darowizny. Wejście w posiadanie kryptowaluty w pierwotny sposób bliższe jest działalności wydobywczej (produkcyjnej), w której dopiero sprzedaż wytworzonego produktu wiąże sięz zzzodichodzi. Oznacza to, że „wydobycie kryptowaluty" nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo tego, że analizowana sytuacja zdaje się odbiegać od ogólnych zasad, zastosowanie do niej znajdą przepisy stosowane do wszystkich kategorii wymian. A zatem dochód powstanie, jeżeli wartość uzyskanego na skutek transakcji środka przekroczy koszt poniesiony na środek wymieniany. W zakresie momentu powstania przychodu należy odwołać się do treści art. 14 ust. 1c ustawy o PIT i rozpoznać przychód w momencie wydania, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Koszty

Jednocześnie wydatek na nabycie kryptowaluty w transakcji wymiany rozpoznaje się jako koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, w momencie przeprowadzenia takiej transakcji i pod warunkiem udokumentowania jej zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych przewidzianych tym rozporządzeniem.

Zgodnie z el arte. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży wirtualnej waluty są przychodami ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i są opodatkowane zgodnie z wybraną przez podatnika formą opodatkowania.

Ponieważ w świetle obowiązujących przepisów kryptowaluty nie stanowią środka płatniczego, ich zbycie odbywa sięz zasadach sprzedaży prawa majątkowego. Oznacza to, że moment powstania przychodu ustala się zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, tzn. w momencie zbycia, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W związku z tym zastosowanie znajdzie tu art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (z zastrzeżeniem art. 22j-22ł) dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wrekkie wykazie st. Wykaz ten stanowiący załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazuje amortyzować środki trwałe sklasyfikowane w grupie 4 rodzaju 491 Klasyfikacji Środków qukp" stawką 30 proc.

Kryptowaluty para wirtualne znaki legitymacyjne, których charakter jest zbliżony do pieniądza bezgotówkowego. Ich ideą jest pełna niezależność od systemu bankowego, co wyraża się między innymi brakiem centralnego emitenta czy instytucji kontrolującej ich obieg. Wartość rynkowa kryptowaluty została w całości uzależniona od wolnorynkowych mechanizmów popytu i podaży w serwisach wymiany wotsianu kucu kuórych ustala siêz ich aktualny kúksu vcuu. Jedną z najpopularniejszych kryptowalut jest bitcoin. Wniosek

Kwestia kryptowalut wci budż budzi wiele emocji. Jednak z punktu widzenia prawa podatkowego zasady pozostają niezmienne. Przepisy nie kwalifikują krytowalut jako środków płatności. W związku z tym wszystkie transakcje z nimi związane powinny być traktowane analogicznie jak transakcje innymi dobrami. Taki wniosek płynie z obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

banner