Bitcoin – czy i jak należy rozliczać dochód z kryptowalut – kruczek.pl minería en la nube bitcoin gratis 2018

Temat kryptowalut jest coraz bardziej popularny wśrod podatników, między innymi z powodu braku wyjaśnienia przez ustawodawstwo oraz organy podatkowe pojęcia kryptowaluty. Kolejnym powodem do tworzenia się wielu pytań jest niepewność jak trakować tego typu transakcje i czy podlegają one opodatkowaniu. Na początku trzeba potwierdzić, że z tego typu tranakcji, należy Rozliczać się z fiskusem.

W leksykonie pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut pod redakcją prof. Krzysztofa Piech możemy odnaleźć definicję kryptowaluty: „Kryptowaluty s to nośniki wartości. Niektóre z nich spełniają wszystkie lub niektóre funkcje pieniądza takie jak podzielność, zachowanie wartości (z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym amplitudy wahań cen kryptowalut) Nie zostały jak dotąd powszechnie uznane za w pełni legalny pieniądz lub waluta ”.

Przychód ze sprzedaży kryptowalut jest uznawany za przychód z tytułu praw majątkowych, co wynika z art. 18 u.p.d.f. Potwierdzenie tego stanowiska można również odnaleźć w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2016 r. (sygn. akt I SA / Gd 1551/15). S d uznał, i do „do celów podatkowych przychód ze sprzedaży przez Skarżącego wirtualnej waluty bitcoin będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.f. ”.

S potd potwierdził także, iż katalog presa majątkowych ma charakter otwarty, więc zawierają się w nim również pozostałe, nie wymienione w nim wprost prawa majątkowe. Mogą to być takie prawa majątkowe, które nie były znane ustawodawcy podczas tworzenia aktu prawnego, co za tym idzie, ustawodawca nie przewidział wcześniej zjawiska, jakim bzqzzzzaczacczacczczczczczkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzkzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziezzzzziezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

W przypadku określania momentu powstania przychodu, należy brać pod uwagę momento zawarcia transakcji sprzedaży bądź przewalutowania. Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a osiągają przychody z tytułu sprzedaży Kryptowalut, s zobligowani do wykazania zysku z tytułu osiągniętych przychodów z tych transakcji w rocznym rozliczeniu podatkowym, a dokładniej w deklaracji PIT-36 (bez uwzględiv) en este caso.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia kryptowaluty, należy uwzględnić wszelkie koszty z tym związane, które zostały wzzelkie kosztykaskas búfalo de los animales de la India. Aby ująć koszty w rozliczeniu niezbędne jest posiadanie odpowiednich dowodów potwierdzających zakup tj. historia transakcji oraz przelewy, gdzie będzie wskazana konkretna cena oraz ilość. Odliczenie podatku IVA

Ważnym punktem wyjścia do dalszych rozważań jest wyrok TSUE z 22 października 2015 r. (sygn. akt C-264/14). TSUE uznał, że „art. 135 ust. 1 litro e) Dyrektywy IVA Należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty “bitcoin”I odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej rotażnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany laparilla de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación Orzeczenie to ma moc wiążącą dla sądów krajowych państw członkowskich UE. Nic więc dziwnego, że a stanowisko zostało zaimplementowane przez polskie sądownictwo.

Potwierdza a interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 września 2017 r. (sygn. nr 0114-KDIP1-3.4012.278.2017.2.ISZ), gdzie na podstawie art. 43 dólares. 1 pkt 7 ustawy VAT, zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz Banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub które mają wartość numizmatyczną. Kryptowaluta a środek płatniczy

Podsumowując, organy zgodnie uznały, że wirtualna waluta pełni funkcję środka płatniczego. Jednakże czynności polegające na sprzedaży oraz kupnie kryptowalut będą stanowić czynności podlegające podatkiem VAT i będą traktowane jako odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a także będą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 43 dólares. 1 pkt 7 tej samej ustawy.

W obecnej chwili, wiele państw członkowskich UE v. Hp. V. V. H. V. V……………………………………………………………………………………….. Możemy założyć, że w najbliższym czasie będzie się a wiązało ze zmianami przepisów w tej materii.

banner