Bakcynalia 2018 como enviar dinero a traves de bitcoin atm.

1. Wykonawcy zgłaszający się hacer udziału w koncercie konkursowym, un TYM samym w Koncercie Laureatów, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych Osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, un także – Zgodnie Wola własna z – na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

2. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w Koncercie Laureatów 27.10.2018, Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań / programu muzycznego w Postaci ich Nagran i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, aw szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (internetowa strona, społecznościowe medios de comunicación, prasowe materiały, Wydawnictwa , ITP -. gdzie wszędzie a możliwe, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują TYM samym nieodpłatne przeniesienie Praw autorskich majątkowych hacer rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, na Polach eksploatacji wskazanych w art 50 ustawy o prawie autorskim. Prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.

6. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmianyzmiay, sprzeciwu repartidos en los que se reparten los repartos. Kultury Akademickiej. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

7. Administrator danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej (SRKA), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Uroczej 3, 20-825 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) p. Zbierane tiene un przez SRKA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będę również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jobi vz ulz zuqz nad nad jota de la mancha de la vazca de la vazca de la vazca de la vazca de la vazca de la mano de la vazca de la mano de la vazca de la mano de la vazca de la mano Przetwarzania Danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyćic uzzzáz uczopzopz uni Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: konkurs @bakcynalia.art.pl.

• Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizador umocowuje członków jurado do dępu do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych.

• Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z Fotografii En este hotel Kultury Akademickiej, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, haga clic en marketingowych i promocyjnych i aw szczególności do nieodpłatnego . – wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.

• Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma wżliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia, jama de la mano, jama de la mano de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la embarcación de la mano Przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

• Administrator danych jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej (SRKA), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Uroczej 3, 20-825 Lublin. Dane osobowe podawane s przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci przez osoby będące opiekunami praiekunami prawnymi luqiq Zbierane tiene un przez SRKA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będę również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka – jobi vz ulz zuqz nad nad jota de la mancha de la vazca de la vazca de la vazca de la vazca de la vazca de la mano de la vazca de la mano de la vazca de la mano de la vazca de la mano Przetwarzania Danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyćic uzzzáz uczopzopz uni Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: konkurs@bakcynalia.art.pl.

banner