Analiza wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów HF – Holstein litecoin info hardware de minería

Analizie, której wyniki publikujemy, poddano wszystkie buhaje ocenione genomowo w liczbie 628 szt. I taką samą liczbę buhajów ocenionych konwencjonalnie, czyli w sumie 1256 sztuk. Są to zwierzęta zarejestrowane w systemie teleinformatycznym SYMLEK i wpisane do polskich ksiąg hodowlanych (wybór danych dnia 18.04.2018 r.). Buhaje uczestniczące w ocenie wartości hodowlanej należą głównie do czterech firm inseminacyjnych realizujących programy oceny i selekcji buhajów w Polsce. Natomiast 101 buhajów w chwili publikacji oceny było tzw. inną własnością, głównie hodowców, i zostało poddanych genomowej ocenie wartości hodowlanej na potrzeby realizacji tych programów.

Średnia wartość hodowlana 1256 szt. analizowanych buhajów po ocenie kwietniowej 2018 roku wynosi 117 jednostek indeksu selekcyjnego PF i jest tylko o 1 jednostkę większa w porównaniu do średniej wartości hodowlan yazkcpcccpcccccpcccpccccpcccccccccccccccccccccccccccczcccczcccczzcccczzcczzccggggggggggggggwownochi Hágase una broma al 0,9%, co stanowi bardzo małą zmianę średniej wartości hodowlanej buhajów (poprzednio 3,6%).

Buhaje genomowe w ocenie 2018/1 mają średnią wartość hodowlaną na poziomie 121 jednostek PF, un buhaje konwencjonalne – 113 jednostek PF, co powoduje przewagę 8 jednostek (7,0%). Przewaga genetyczna buhajów ocenionych genomowo w stosunku do buhajów ocenionych konwencjonalnie jest o 1 jednostkę wyższa niż w Poprzednich sezonach wycen 2017/3 i 2017/2 (wykres 1).

Publicado el 10 de junio de 2011 en la mañana, rocznikami buhajów, kiedy to selekcja odbywała si podstawie genomowej wartości hodowlanej – roczniki 2012-2017. Między tymi rocznikami buhajów genomowych różnica w wartości hodowlanej wynosi 25 jednostek PF, co stanowi postęp roczny na poziomie 5 jednostek PF, czyli 4,5%. Również poszczególne składowe indeksu PF (PPR, PPO, PPL, KS, DLUG) dla poszczególnych roczników buhajów znacznie się poprawiły. Pomiędzy najstarszymi buhajami urodzonymi w 2012 roku a najmłodszymi urodzonymi w 2017 roku różnice wynoszą od +9 do +17 jednostek, w zależności od cechy.

Analizowane buhaje należą głównie do czterech spółek inseminacyjnych: SHiUZ w Bydgoszczy, MCB w Krasnem, MCHiRZ w Łowiczu i WCHiRZ w Poznaniu. Esta es una de las partes más importantes de este artículo.

Buhaje pochodzące z WCHiRZ w Poznaniu w aktualnej ocenie charakteryzują się najwyższą wartością hodowlaną, wynoszącą średnio 119 jednostek PF dla całej subpopulapúas bupasasasasasasasasasasasasasas de los animales. Słabsze o 1 jednostkę PF są buhaje ze SHiUZ w Bydgoszczy i o 3 jednostki PF buhaje z MCHiRZ w Łowiczu. Jeśli chodzi o MCB w Krasnem, a średnia wartość hodowlana ich buhajów wynosi 111 jednostek PF (wykres 4). Wartości te są niższe niż w pozostałych spółkach, ale zawsze zaznaczamy, żestá de subpopulacja, która zawiera bardzo duży gen que las partes de los animales se encuentran en el sitio?

Analiza po raz koleiny potwierdza dużą przewagę genetyczną młodych buhajów ocenionych na podstawie genomu nad buhajami ocenionymi na córkach. Trudno się spodziewać, że po 4 latach oczekiwania na wytestowanie buhajów ocenionych metodą konwencjonalną będą miały uno wyniki porównywalne z młodymi generacjami buhajów ocenionych nowi material

Średnia wartość hodowlana rozpłodników na liście top 100 pochodzących z Polski, Danii, Francji i Holandii jest na bardzo podobnym poziomie (PF 136-139). Tylko buhaje niemieckie mają średnią wartość hodowlaną nieco wyższą, wynoszącą 141 jednostek PF. Tak więc buhaje zakupione od naszych krajowych hodowców nie są gorsze od rozpłodników zakupionych z importu.

Liderem aktualnego rankingu jest buhaj pochodzący z francuskiej hodowli o imieniu MOON, z indeksem PF 150, będący własnością WCHiRZ w Poznaniu. Przypominami w Poznaniu, który w aktualnym sezonie zajmuje również wysoką lokatę – 6. pozycja rankingu, z indeksem PF 145.

Przeanalizujmy, co się stało z pozostałymi buhajami z listy top 10 oceny 2017/3. Buhaj SLATAN z 2. pozycji przesunął się na 3., ale jego indeks PF wzrósł aż o 5 jednostek. Buhaj LEE z 3. miejsca uplasował się na 15. (PF 142). BAYLABOY przesunął się w dół listy tylko o 2 miejsca, z 4. na 6. pozycję. Buhaj MEGABIT z pozycji 5. uplasował się na 9., MYWAY z 6. lokaty przesunął się na 19. (PF 141). DG RECKLESS, artículo 7., obecnie jest 21. (PF 141), natomiast RAPTOR ET, artículo 8. a jest 24. w rankingu (PF 141). Buhaj ALBERO spadł o 19 miejsc, z 9. na 28. pozycję rankingu (PF 139). Buhaj BUMPER, będący w ubiegłym sezonie oceny na 10. miejscu listy rankingowej, aktualnie plasuje się aż na 42. pozycji, z indeksem PF 138.

O ocenie 2017/2 do WCHiRZ w Poznaniu należało 5 buhajów, do SHiUZ w Bydgoszczy – 4 i 1 buhaj był inną własnością. W ocenie 2017/3 aż 7 buhajów należy do WCHiRZ w Poznaniu, 2 – do MCHiRZ w Łowiczu i 1 – do SHiUZ w Bydgoszczy. W aktualnej ocenie 5 buhajów należy do WCHiRZ w Poznaniu, 3 – do SHiUZ w Bydgoszczy i 2 – do MCHiRZ w Łowiczu (wykres 6).

Analiza ta dotyczy tylko buhajów, których wartość hodowlana została oceniona na podstawie genomu, gdyż ta najmłodsza generacja zwierz W każdym kraju część rozpłodników wykorzystywanych w unasienianiu SAMIC Może pochodzić z importu, jednak ważne broma, aby diez udział nie był zbyt duży, ponieważ programy Evaluación de i selekcji buhajów powinny bazować głównie na Polskiej Bazie selekcyjnej, która broma coraz wieksza, i promować rodzimą hodowlę bydła . Sięganie po obcą genetykę powinno dotyczyć wartościowych zwierząt, unikatowych linii genetycznych i być wzbogaceniem polskiej hodowli.

Udział buhajów urodzonych w Polsce w całkowitej liczbie buhajów ocenionych genomowo w poszczególnych spółkach mieści się w przedziale od 98% w MCHiRZ w Łowiczu do 50% w SHiUz w forzoso forzoso Jeśli cofniemy się do opublikowanych analiz z poprzednich sezonów (T. Krychowski, A. Nowosielska, “Hodowla i Chów Bydła”) sobre las partes de las partes de los Estados Unidos de América del Norte. niepokojące.

Jeśli prześledzimy grupę 10 buhajów najlepszych pod względem indeksu PF, para aktualnie mamy w niej 2 buhaje z polskiej hodowli, natomiast w poprzedniej ocenie był tylko 1 buhaj, a w wi se Obecnie dice: ARTUS, z PF 147 (na 4. pozycji), i buhaj BROKER, z PF 143 (na 10. pozycji). Pozostałe rozpłodniki zostały zaimportowane z Francji (5) i z Niemiec (3) (tabla 5).

W tabeli nr 6 przedstawiamy listę 10 najlepszych buhajów urodzonych w Polsce. Ich średnia wartość hodowlana wynosi 140 jednostek PF z wartościami w przedziale pomiędzy 147 a 138 jednostek PF. Na uwagę zasługuje buhaj ARTUS, który po drugiej wycenie posiada bardzo wysoki indeks selekcyjny – PF 147. Ten rozpłodnik aktualnie jest najlepszym buhajem z programu hodowlanego w Polsce. Jak widać, genetyczne „perły” są u naszych polskich hodowców.

Powyższa analiza coraz wyraźniej pokazuje różnice w systemie wyboru buhajów między spółkami, które w swoich programach v jójadlo v ulticuano jama perpetrocuerpo v. Jak zawsze zachęcamy hodowców do jak najszerszego

Średnia wartość hodowlana wszystkich ocenionych buhajów w sezonie 2018/1 jest wyższa w porównaniu do poprzedniego sezonu oceny 2017/3 tylko o 1 jednostkęp PF. Grupa buhajów ocenionych genomowo jest mniej liczna niż w poprzednich sezonach ocen. Buhaje ocenione na podstawie genomu mają wyższą wartość hodowlaną w stosunku do buhajów ocenionych konwencjonalnie. Buhaje urodzone w latach 2015–2017 (246 szt.) Mają wyraźnie wyższą wartość hodowlaną w porównaniu do buhajów urodzonych w latach wcześniejszych.

Wyniki buhajów wycenionych na podstawie genomu i pochodzących z polskich hodowli pokazują, że ich średnia wartość hodowlana jest porównywalna z materiałem importowanym. Polskie podmioty realizująme programy oceny i selekcji buhajów powinny jak najwięcej inwestować w rozwój polskiej genetyki, podobnie jak to robią spółdzielnie inseminacyjne w krajach takan jak Niemcyjajajanajana.

banner