Analiza cyklu życia PlasticsEurope litecoin trading

PlasticsEurope promuje podejście obejmujące Cały cykl życia wyrobów (ANG del Ciclo de Vida Pensamiento -. LCT), aby umożliwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji, dzięki lepszemu zrozumieniu aspektów dotyczących zdrowia człowieka oraz wpływu na środowisko produktów, procesów i działań związanych sztucznymi z tworzywami. Podejście LCT bazuje na ocenie cyklu życia (ang. Evaluación del ciclo de vida – LCA) – metodzie określenia aspektów związanych z ochroną środowiska i potencjalnego wpływu na środowisko y muchas personas en el interior de la propiedad.

Agendy odpowiedzialne za ochronę środowiska: PNUMA – Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Programa Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz SETAC (la Sociedad para la Toxicología y Química Ambientales) ogłosiły w 2002 r. inicjatywę Ciclo de vida (LC), której celem jest promowanie powszechnego wykorzystania podejścia obejmującego cały cykl życia aby zapewnić zrównoważony rozwój społeczeństwa. Inicjatywa ta cieszy się pełnym poparciem stowarzyszenia PlasticsEurope.

Dla PlasticsEurope, podejście obejmujące cały cykl życia (LCT) jest koncepcją strategiczną, bazującą na rzetelnych badaniach naukowych i metodologii. Aby podkreślić jak ważna jest ta idea, PlasticsEurope od wielu lat jest Złotym sponsorem inicjatywy LC. Información sobre el inicio del ciclo de vida znajduje sie na stronie: www.lifecycleinitiative.org

PlasticsEurope jest pierwszym stowarzyszeniem branżowym, które zgromadziło i opublikowało szczegółowe dane środowiskowe dotyczące procesów stosowanych przez swoje firmy członkowskie. Pierwsze raporty zawierające profile ekologiczne zostały opublikowane w 1993 r. Por lo general, no está disponible. Ver más de 70 Resultados de la publicación. W 2006 r. rozpoczął się program Deklaracji Środowiskowej Produktu (ang. Declaración de Producto Ambiental – EPD). Zbiory eko-profile i EPD obejmują tworzywa masowe, powszechnie stosowane tworzywa konstrukcyjne oraz najczęściej stosowane procesy przetwórstwa. Uznane powszechnie jako reprezentatywne zbiory danych, sy wykorzystywane do tworzenia komercyjnych baz danych dotyczących analizy cyklu życia oraz dostępnych publicznie europejskich baz danych Europeo Ciclo de actividades en el mundo.

• Trzecia zasada – z uwagi na duży wkład fazy surowcowej i produkcyjnej do opracowania danych eko-profili polimerów oraz ze p sytuację produkcji polimerów w Europie.

En este momento, haga clic aquí para ver la descripción y la descripción, la metodología y los análisis de la aplicación, la referencia y la interacción con el usuario. Pojawiły się nowe koncepcje, programa takie jak Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) oraz Ślad węglowy. Powiązane sektory przemysłu, takie jak budownictwo, mają swoje własne normy oraz wymagania w zakresie danych. Dlatego bazy eko-profili muszą ulegać zmianom w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie uczestników i najlepsze praktyki przemysłowe. PlasticsEurope oczekuje na regularne informacje od zainteresowanych podmiotów dotyczące metodologii eko-profili. Ponadto, ze względu na potrzebę opracowania na poziomie globalnym zharmonizowanych praktyk i porównywalnych wyników, PlasticsEurope zachęca i inicjuje współpracę es innymi regionalnymi stowarzyszen y yo en un gran número. Metodologia eko-profili w uzupełnieniu do norm iw wowwadow i sektorów przemysłowych stanowi istotny wkład wprowadzanie w przemyśle najlepszych praktyk.

Eko-profile muszą być ważne i aktualne przez wiele lat z uwagi długi okres użytkowania instalacji, zmiany technologiczne i nowe inwestycje w przemyśle tworzyw. Z tego względu wymagana jest ciągła aktualizacja, np. dotycząca nowych technologii, nowych źródeł energii i wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń. Dzięki ciągłemu Monitoringowi instalacji w przemyśle tworzyw sztucznych i benchmarkingom, poprawa się ciągle jakość danych zawartych w ekoprofilach. Zarządzanie bazą danych eko-profili wymaga ciągłych aktualizacji z uwagi na dynamiczne zmiany w przemyśle petrochemicznym, globalnych rynkach i zaawansowane powiązania pomiędzy zakładami prodikcyjami W ten sposób zapewniona jest wewnętrzna spójność i szybka reakcja na zmiany w przemyśle, mediach energetycznych, technologiach produkcji i na standardach najlepszych praktyk.

Kategoria oddziaływanie na środowisko („kwaśne deszcze”). Emisje zanieczyszczeń gazowych (tlenki siarki, azotu, amoniak) pochodzące z transportu, produkcji energii, procesów spalania i rolnictwa powodują zjawisko "kwaśnych deszczów" powodujących usychanie drzew i roślin, zakwaszenie wód powierzchniowych i zniszczenia budynków. Zobacz: dwutlenek siarki.

Kategoria oddziaływanie na środowisko (żyzność wód); zrost zawartości fosforu, azotu, tlenków azotu i amoniaku pochodzących z transportu, produkcji energii, rolnictwa (nawożenie) i ucceso de la luz de la luz de la videta de la luz del fierro de la luz de la motoconducción de la pulpa de la brocha de la brisa de la brocha de la quiebra. Powoduje to wyczerpanie zasobów tlenu i stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych (roślin i zwierząt). Zobacz – fosforany.

Kategoria oddziaływanie na środowisko („efekt cieplarniany”). Globalnym ociepleniem nazywamy zmiany klimatu związane z emisją gazów cieplarnianych (pary wodnej, dwutlenku węgla i innych gazów) do atmosfery. Ze względu na zmniejszanie się warstwy ozonu w stratosferze większe ilości promieniowania ultrafioletowego osiągają powierzchnię Ziemi, powodując wzrost średniej temperatury. Zmiany te mają negatywny wpływ na jakość ekosystemu, zdrowie ludzi, zwierząt, ekosystemy lądowe i wodne, cykle biochemiczne i materiały. Problemem broma wzrost ilości gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku działalności człowieka, co Może powodować dalszy wzrost średniej temperatury Wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego GWP porównuje ilość ciepła zatrzymanego przez określoną masę gazu hacer emisji 1 kg dwutlenku Węgla, w przeliczeniu na 100 lat.

Kategoria oddziaływanie na środowisko (“smog fotochemiczny”, „smog letni”). Wskaźnik stosowany do oceny wpływu emisji gazów na stężenie ozonu przy powierzchni ziemi powstającego w wyniku reakcji tych gazów w obecności silnego światła słonecznego. Wskaźnik POCP jest obliczany jako wpływ emisji danego gazu na tworzenie ozonu w odniesieniu do emisji 1 kg etylenu, który jest substancją odniesienia).

banner